Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

19-12-2011

KernPUNTEN, 27-12-2011

14-11-2011, nummer 176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2011, nummer 176;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012”

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats(en) “Ruitenborghstraat”, “Welsum” en de algemene begraafplaats te Nieuwleusen;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde en onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  verstrooiïngsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011” van 13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 2011.

 

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten N.A. IJnema

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012”

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

 

 

1.1.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven)

854,85

1.1.2

voor personen van 12 jaar en ouder

1.330,20

1.1.3

voor een grafkelder of gemetseld graf

1.727,05

1.1.3

Het onder 1.1.1 en 1.1.2 bedoelde recht wordt alleen geheven in het geval het graf niet geschikt is om in 2 lagen te begraven dit betreft de begraafplaats Nieuwleusen.

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen wordt geheven voor een periode van 30 jaar:

 

 

1.2.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven)

854,85

1.2.2

voor personen van 12 jaar en ouder

1.608,25

1.2.3

voor een grafkelder of gemetseld graf

2.027,35

1.2.3

Het onder 1.2.1 en 1.2.2 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft.

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenruimte voor de periode van 30 jaar in de vorm van:

 

 

1.3.1

een urnengraf, waarin maximaal 2 asbussen mogen worden bijgezet wordt geheven

672,15

1.3.2

een urnennis, op de begraafplaats Nieuwleusen , waarin de rechthebbende maximaal 2 asbussen kan (doen) bijzetten wordt geheven

672,15

1.3.3

een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten wordt geheven

355,60

 

 

 

 

 

Verlenging van rechten

 

 

1.4

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag

 

 

1.4.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven

430,60

1.4.2

voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven

670,10

1.5

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen

 

 

1.5.1

voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven

430,60

 

voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven

870,00

1.6

Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een urnenruimte in de vorm van:

 

 

1.6.1

een urnengraf, waarin maximaal 2 asbussen mogen worden bijgezet wordt geheven

393,40

1.6.2

een urnennis, waarin de rechthebbende maximaal 2 asbussen kan (doen) bijzetten wordt geheven

201,65

1.6.3

een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten, wordt geheven

106,70

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

595,10

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een doodgeborene wordt geheven

141,85

2.3

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

282,60

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

169,60

2.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003.

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten en het verplaatsen van een asbus wordt geheven per bijzetting of verplaatsing

 

 

3.1.1

in een graf

134,65

3.1.2

in een urnengraf

134,65

3.1.3

in een urnennis

134,65

3.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

104,85

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003:

 

 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder

96,60

4.1.2

voor het plaatsen van een gedenkteken

96,60

4.1.3

voor het aanbrengen van tekst aan urnennissen en andere gemeentelijk gedenkplaatsen middels ingraveren of anderszins

96,60

Hoofdstuk 5 Overboeken van eigen graven en urnennissen

5.1

Voor het overboeken van eigen graven, urnengraven of urnennissen in een daartoe bestemd register op naam van een ander wordt per overschrijving geheven

17,45

Hoofdstuk 6 Opgraven, verwijderen of ruimen

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven

583,75

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

297,00

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

583,75

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

 

6.4.1

uit een urnengraf of urnennis

134,65

6.4.2

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

134,65

Hoofdstuk 7 Condoleance-ruimte

7.1

Voor het gebruik van de condoleance-ruimte op de algemene begraafplaats “Welsum” wordt een recht geheven per keer van

39,10

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 2011.

 

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten N.A. IJnema

Inhoudsopgave

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 5 Belastingjaar

Artikel 6 Wijze van heffing

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Artikel 8 Termijnen van betaling

Artikel 9 Kwijtschelding

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

TARIEVENTABEL

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Hoofdstuk 2 Begraven

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk 5 Overboeken van eigen graven en urnennissen

Hoofdstuk 6 Opgraven, verwijderen of ruimen

Hoofdstuk 7 Condoleance-ruimte