Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel Toeristenbelasting 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Toeristenbelasting 2003
CiteertitelBeleidsregel Toeristenbelasting 2003
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordeningen op de heffing en invordering toeristenbelasting

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200301-06-2015Nieuwe regeling

10-12-2002

Hofnieuws, 18-12-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Toeristenbelasting 2003

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op verordeningen op de heffing en invordering toeristenbelasting ;

 

besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor de heffing van de toeristenbelasting

Voorlopige aanslag

Aangezien de hoogte van de aanslag toeristenbelasting in de huidige systematiek niet eerder dan na afloop van het belastingjaar bekend kan zijn, wordt in de loop van het kalenderjaar een voorlopige aanslag opgelegd. Uitgangspunt voor de voorlopige aanslag is 95% van de grondslag van het voorgaande belastingjaar, maar deze aanslag zal niet hoger mogen zijn dan het bedrag waarop de aanslag over het belastingjaar waarschijnlijk zal worden vastgesteld. Indien belastingplichtige dit kan aantonen, dan zal de voorlopige aanslag voor een lager bedrag worden vastgesteld. De voorlopige aanslag wordt niet voor 15 maart van het belastingjaar opgelegd.

 

Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de registratie van het aantal overnachtingen, als bedoeld in artikel 15, lid 3 van de verordening, is van gemeentewege een model beschikbaar. Dit model is als bijlage I bij dit besluit gevoegd.

 • 2.

  Tevens kan de gemeente een vergelijkbaar model beschikbaar stellen, dat ingevuld kan worden met behulp van Excel.

 • 3.

  Als de exploitant geen gebruik maakt van de gemeentelijke hulpmiddelen, dan dient bij de aangifte een uitdraai c.q. kopie van zijn eigen registratie te worden bijgevoegd. De ambtenaar belast met de heffing kan eisen aan deze registratie stellen. Wanneer de eigen registratie niet aan de eisen van de gemeente voldoet, moet gebruik gemaakt worden van de door de gemeente ter beschikking gestelde modellen.

 

Aangifte

 • 1.

  Voor de vaststelling van de definitieve aanslag toeristenbelasting zal de exploitant een aangifteformulier worden toegezonden in de maand december van het belastingjaar. Deze aangifte moet binnen 1 maand geretourneerd worden aan de heffingsambtenaar. Het model van de aangifte is als bijlage II bij dit besluit gevoegd.

 • 2.

  De belastingplichtige die niet binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen één maand afloop van genoemde termijnen bij de ambtenaar belast met de heffing een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 

Forfaitaire heffing

Deze heffing is alleen van toepassing op onderkomens op vaste standplaatsen. Onder vaste standplaatsen wordt verstaan een terrein dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van eenzelfde mobiel onderkomen. Voor volgtijdige verhuur of kort durende arrangementen geldt deze heffing niet. In deze gevallen wordt de toeristenbelasting geheven per persoon per overnachting.

 

Opteren voor niet-forfaitaire heffing op vaste standplaatsen

Op grond van artikel 7 van de verordening kan de belastingplichtige er voor kiezen om de heffing voor het verblijf op vaste jaar- en seizoenplaatsen niet tegen een vast aantal overnachtingen per belastingjaar te laten plaatsvinden, maar tegen het werkelijk aantal overnachtingen. De belastingplichtige dient hiervoor, naar welbevinden van de ambtenaar belast met de heffing, te kunnen aantonen dat het werkelijk aantal overnachtingen lager is. Hiervoor is een registratie als bedoeld in artikel 15 van de verordening een vereiste.

 

Bewijsstukken

Belastingplichtige dient alle financiële stukken, waaruit het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting kan worden bepaald, maximaal 5 jaren na afloop van het belastingjaar te bewaren ten behoeve van de heffing van de toeristenbelasting. Deze stukken moeten op verzoek getoond of overgelegd worden aan de ambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 of zo dit later is de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan aangehaald worden als: Beleidsregel Toeristenbelasting 2003.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HofvanTwented.d.: 10 december 2002

 

de secretaris, de burgemeester,

Mr. D. Markvoort, Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten