Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
CiteertitelVerordening marktgeld Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening marktgeld Kaag en Braassem 2011

Ingangsdatum heffing is 01-01-2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

12-12-2011

Witte Weekblad, 21-12-2011

11.105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 8 november 2011;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, aanhef en onder h. en 229, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:a. standplaats: een plaats zoals bedoeld in artikel 1, onder b., van de “Marktverordening Kaag en Braassem 2009”;b. vaste standplaats: een plaats welke voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;c. losse standplaats: een standplaats, welke voor 1 marktdag wordt toegewezen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een in artikel 1 bedoelde standplaats, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als omschreven in artikel 2 wordt geheven van degene die een standplaats heeft ingenomen dan wel aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  Als standplaats wordt ingenomen door middel van een kraam, bedraagt het in artikel 2 bedoelde marktgeld € 1,75 per marktdag / per strekkende meter ingenomen losse of vaste standplaats

 • 2

  Voor zover standplaats wordt ingenomen anders dan door middel van een kraam bedraagt het marktgeld € 1,75 per marktdag / per strekkende meter ingenomen losse of vaste standplaats.

Artikel 5 Wijze van heffen

Het marktgeld, geheven voor het innemen van een standplaats dient te worden voldaan:a. bij een vaste standplaats: door voldoening van een toegezonden nota;b. bij een losse standplaats: op het moment dat de kennisgeving van het verschuldigde marktgeld wordt gedaan, dient het bedrag aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar te worden voldaan.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de nota.

 • 2

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, moet worden betaald op het tijdstip van uitreiking.

Artikel 7 Ontheffing

 • 1

  Ontheffing van het marktgeld vindt alleen plaats, indien de toegewezen standplaats op last van het gemeentebestuur voor het verstrijken van de termijn, waarover het marktgeld is geheven, moet worden ontruimd en de last tot ontruiming geen gevolg is van het niet nakomen door de betrokkene van de voorwaarden, welke aan het hebben van een standplaats zijn verbonden.

 • 2

  De ontheffing geschiedt naar evenredigheid van de nog niet aangebroken marktdagen van het tijdvak, waarover het marktgeld is geheven en alleen ingeval de aanvraag om ontheffing binnen twee maanden na ontruiming van de standplaats bij burgemeester en wethouders is ingediend.

 • 3

  Gehele of gedeeltelijke teruggave van het marktgeld wordt verleend op en aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar oordeel van de heffingsambtenaar zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst kan deze afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten geen marktgelden te heffen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Marktgeld Kaag en Braassem 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadvan de gemeente Kaag en Braassemgehouden op 12 december 2011de griffier,                                de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                   mr. K.M. van der Velde-Menting