Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Legesverordening 2012" van 1 november 2011(2011/13538) wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

06-12-2011

Gemeentepagina, www.brunssum.nl, 14 december 2011

2011/16346

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2012

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, dienst Backoffice/afdeling administratie, nr. 2011/16346;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2012"

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  a.

  een jaar:

  een kalenderjaar;

  b.

  een maand:

  een kalendermaand;

  c.

  een week:

  een kalenderweek;

  d.

  een dag:

  een etmaal.

 • 2.

  Indien in de tarieventabel voor een zelfde onderdeel een tarief is vermeld per jaar, per maand, per week of per dag, wordt de voor de belastingplichtige meest gunstige wijze van berekening van het tarief gehanteerd.

 • 3.

  Daar waar in deze verordening wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffingen en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouder

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2012" van 1 november 2011(2011/13538) wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE “LEGESVERORDENING 2012”.

INDELING TARIEVENTABEL

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens( n.v.t.).

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (n.v.t.)

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14

Markstandplaatsen (aparte verordening Marktgelden)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag\

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11

Verzoek om wijziging tenaamstelling

Hoofdstuk 12

Borgsom start- en gereedmelding

Hoofdstuk 13

Publicatie

Hoofdstuk 14

Uitzetten peil(en) en rooilijn(en)

Hoofdstuk 15

Lucht en Bodem

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte(n.v.t.)

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking in het gemeentehuis van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk op:

 

 

1.1.1.1

Maandag t/m donderdag, niet zijnde feestdagen, tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur met uitzondering van kostenloze tijdstippen dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur.

175,00

172,00

1.1.1.2

Vrijdag, niet zijnde een feestdag, tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur

218,75

215,00

1.1.1.3

Zaterdag , niet zijnde een feestdag, tussen 9.00 en 12.00 uur

451,25

443,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, tijdens kantooruren

302,20

297,00

1.1.2.1

Op ieder ander tijdstip buiten kantooruren, niet zijnde een zon- en/of feestdag worden voornoemde tarieven verhoogd met:

547,40

538,00

1.12.2

Bij annulering van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van:

50,00

-

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als lokethandeling zonder enig decorum m.u.v. de kostenloze tijdstippen

37,65

37,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de inzet van een getuige van gemeentewege, per getuige

24,40

24,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

een trouwboekje/partnerschapboekje of een duplicaat hiervan

22,90

22,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een beëdigd persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand(BABS)

47,80

47,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, zoals opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,70

51,00

1.2.1.2

Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

48,70

57,50

1.2.1.3

Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,70

51,00

1.2.1.4

Tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument, tot 26 juni 2012

9,35

9,00

1.2.1.5

Tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingsticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3, tot 26 juni 2012

21,85

20,00

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt:

30,00

9,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1:

40,05

43,00

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

45,90

45,00

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend:

 

 

1.2.5.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van:

21,80

45,00

1.2.6

Indien bij de aanvraag van een reisdocument als bedoeld in de rubrieken 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 het oorspronkelijke afgegeven reisdocument niet overlegd kan worden, worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met:

30,30

29,80

 

behalve indien uit het proces verbaal blijkt dat er sprake is van een beroving, en belanghebbende schriftelijk verklaart dat de verzekering de schade niet vergoedt.

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tarief 2012

Tarief 2011

1.3.1

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,15

37,50

1.3.2

Indien bij de aanvraag van een rijbewijs als bedoeld in de rubriek 1.3.1 het oorspronkelijke afgegeven rijbewijs niet kan worden overgelegd, worden de aldaar genoemde tarieven verhoogd met:

22,40

22,00

 

behalve indien uit het proces verbaal blijkt dat er sprake is van een beroving, en belanghebbende schriftelijk verklaart dat de verzekering de schade niet vergoedt.

 

 

1.3.3

Tot omwisseling van een buitenlands/militair rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

69,70

68,50

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.3 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.4.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.1.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,90

7,75

1.4.1.2

Tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, lid 2 besluit GBA,conform het landelijk vastgesteld tarief van het ministerie van Binnenenlandse Zaken(postkamertarief):

 

2,27

1.4.2.

Voor de toepassing van 1.4.2.1 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

1.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

10,15

10,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier:

20,00

19,65

1.4.4.

Voor het verstrekken van schriftelijke inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens langs geautomatiseerde weg bedraagt het tarief:

 

 

1.4.4.1

Per te ontwikkelen uitdraai:

437,90

430,40

1.4.4.2.1

Per te wijzigen reeds ontwikkelde uitdraai:

38,15

37,50

1.4.4.2.2

Indien het aantal daaraan bestede uren meer dan acht bedraagt worden deze bedragen per daaraan besteed uur dat het aantal van acht te boven gaat verhoogd met:

79,95

78,60

1.4.5

Voor het doen afgeven van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie

7,90

7,75

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister n.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

Een afschrift van de programmabegroting

33,55

33,00

1.7.1.2

Een afschrift van de programmarekening

39,25

38,60

1.7.1.3

Een afschrift van de tussentijdse programmarapportage(Marap) ex. art.7, van de Financiële verordening art.212

16,80

16,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

Een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,25

0,25

1.7.2.1.2

Een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,25

0,25

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

Tot het verstrekken van een fotokopie en/of een digitaal bestand van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

Tot en met formaat A4

20,35

20,00

1.8.1.1.2

Tot en met formaat A3

20,35

20,00

1.8.1.1.3

Tot en met formaat A2

30,90

30,40

1.8.1.1.4

Tot en met formaat A1

30,90

30,40

1.8.1.1.5

Tot en met formaat A0

61,85

60,80

1.8.3.

Het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

3,75

3,75

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

Tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:

Het tarief zoals dat is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

Als een ‘kosten vrijstelling verklaring VOG’ van de vrijwilligerscentrale wordt overgelegd wordt deze gratis verstrekt.

Indien het Ministerie van Veiligheid en Justitie overgaat tot verruiming van genoemde vrijstelling, zal deze worden toegepast.

 

 

1.9.1.1

Tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn/in leven geregistreerd

6,35

6,25

1.9.1.2

Tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

6,35

6,25

1.9.1.3

Tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,10

5,00

1.9.1.4

Tot het verkrijgen van een document inzake gegevens ten behoeve van het opmaken van een verklaring van erfrecht

14,75

14,50

1.9.2

Bij de bemiddeling inzake naturalisaties,optieverklaringen e.d. het tarief zoals dat is vastgesteld door het ministerie van Justitie

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

19,65

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

Een afschrift of fotokopie en/of een digitaal bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,25

0,25

1.10.2.2

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,25

0,25

Hoofdstuk 11 Huisvestingwet n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

30,00

29,50

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

30,00

29,50

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen(aparte Marktgeldenverordening)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

21,25

20,90

1.15.2

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

13,45

13,20

1.15.3

Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

6,85

6,75

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1

Tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

59,05

59,05

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende speelautomaat

23,50

23,50

 

vermeerderd met het aantal speelautomaten maal:

35,50

35,50

1.16.1.3

Voor het wijzigen van de onder 1.13.1.1 en 1.13.1.2 genoemde vergunningen

16,50

16,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

26,10

25,65

1.16.3

Het tarief bedraagt per mededeling, aangegeven op het door van gemeentewege voorgeschreven formulier, inhoudende de mededeling dat een klein kansspel (bingo), als bedoeld in artikel 7a van de Wet op de Kansspelen zal worden gehouden”

3,60

3,55

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de “verordening speelautomatenhallen Brunssum”

522,75

513,75

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang (art.1.45 eerste en tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalen) ofwel voor het in exploiattie nemen van een peuterspeelzaal, op het moment dat art.2.2 van genoemde wet in werking treedt.

90,00

-

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

230,20

226,25

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

 

 

a. geldig voor één dag

8,50

8,35

 

b. geldig voor meer dan één dag, doch niet meer dan één maand

16,05

15,80

 

c. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één half jaar

37,25

36,60

 

d. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één jaar

66,15

65,00

 

e. als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet, niet zijnde een verklaring van geen bezwaar ( wedstrijd).

13,40

13,15

 

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten aanzien van art. 25 (perkeerschijfzones)

 

 

 

f. eén ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum , per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar.

8,50

8,35

 

g. tweede ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum , per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar.

66,15

65,00

 

h. een ontheffing parkeerschijfzone voor gesubsidieerde non-profitorganisaties met verzorgende diensten, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar

8,50

8,35

 

i. personen die werkzaamheden verrichten voor de gemeente Brunssum en op aangeven van de verantwoordelijk directeur opgenomen zijn in een lijst met ontheffinghouders, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar.

66,15

65,00

 

j. ontheffing geldig voor één dag

8,50

8,35

1.19.3

Tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

166,05

163,20

1.19.3.1

Indien geen nader geneeskundig onderzoek is vereist

55,00

54,05

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

1.20.

Verstrekking afschriften, kaarten en stukken

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.20.1

Het verstrekken van fotokopieën en/of digitale bestanden van stukken, kaarten, tekeningen, al dan niet gewaarmerkt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.1.1

Per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A4-formaat:

0,25

0,25

1.20.1.2

Per pagina of gedeelte daarvan op papier in kleur A4-formaat:

1,00

1,00

1.20.1.3

Per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):

6,80

6,70

1.20.1.4

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

1,65

1,60

1.20.1.5

Per pagina of gedeelte daarvan papier in kleur A0-formaat (1.000 cm2):

8,50

8,35

1.20.1.6

Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:

3,30

3,25

1.20.1.7

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

30,70

30,20

1.20.1.8

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

0,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

Tarief 2012

Tarief 2011

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Indien de opgegeven bouwkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald, worden ambtshalve de bouwkosten vastgesteld op basis van de m3-eenhedenprijzen (exclusief BTW) zoals deze door het College zijn vastgesteld en waarvan openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden

Mocht omtrent de ambtelijke vaststelling van de bouwkosten verschil van mening bestaan tussen de aanvrager en de gemeente, dan worden de bouwkosten alleen herberekend, indien door de aanvrager een accountantsverklaring wordt overgelegd, waaruit de werkelijke bouwkosten blijken.

 

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Indien de opgegeven sloopkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald, worden ambtshalve de sloopkosten vastgesteld op basis van de m3-eenhedenprijzen (exclusief BTW) zoals deze door het College zijn vastgesteld en waarvan openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Mocht omtrent de ambtelijke vaststelling van de bouwkosten verschil van mening bestaan tussen de aanvrager en de gemeente, dan worden de sloopkosten alleen herberekend, indien door de aanvrager een accountantsverklaring wordt overgelegd, waaruit de werkelijke sloopkosten blijken.

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

Daar waar in deze titel wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Tarief 2012

Tarief 2011

2.2.1

Om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

46,80

36,65

2.2.2

Om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

50%

50%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij bouwkosten, zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2, tussen de:

 

 

 

0

- 1.000

50,25

39,20

 

1.001

- 2.000

60,25

47,00

 

2.001

- 5.000

134,10

104,55

 

5.001

-10.000

301,65

235,20

 

10.001

-20.000

603,35

470,45

 

20.001

-50.000

911,80

710,95

 

50.001

-100.000

1.535,95

1.202,30

 

100.001

-200.000

3457,25

3.397,80

 

200.001

-500.000

7922,40

7.786,15

 

500.001

- 1.000.000

18.988,40

18.661,80

 

> € 1.000.001

 

3,72% van de bouwkosten

3,66% van de bouwkosten

2.3.1.1.1

Mocht voor een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.3 juncto Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning vereist zijn enkel vanwege het feit dat het betreffende bouwwerk is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.

 

 

 

Welstandstoets

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.1.2

Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt- onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief, indien hierover:

 

 

2.3.1.2.1

- niet het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit behoeft te worden ingewonnen:

13,40

10,45

 

vermeerderd met 12,8 % van het in onderdeel 2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van € 197,50.

 

 

2.3.1.2.2

- wel het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet worden ingewonnen:

46,95

36,60

 

vermeerderd met 12,8 % van het in onderdeel 2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van € 328,30.

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken digitaal aangeleverde bestanden

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.1.3

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met de werkelijk gemaakte extra kosten, minimaal zijnde een bedrag van € 192,40 en maximaal € 12.825,--:

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling gewijzigde aanvraag

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

50,25

39,20

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien er als gevolg van deze aanvullende gegevens, naar de omstandigheden beoordeeld, feitelijk sprake is van een nieuwe aanvraag, tenzij deze aanvullende gegevens als gevolg van (pre-) mediation tot stand zijn gekomen.

 

 

 

Aanlegactiviteiten

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten als bedoeld in artikel 2.1.1:

 

 

 

a. minder bedragen dan € 10.000:

206,40

160,95

 

b. € 10.000 bedragen of meer:

206,40

160,95

 

vermeerderd met 3,1 % waarmee de aanlegkosten de € 10.000 te boven gaan

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

181,80

141,75

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

181,80

141,75

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.077,85

5.518,80

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

181,80

141,75

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale of rijksverordening / aanwijzing):

181,80

141,75

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

225,15

175,55

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

225,15

175,55

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.077,80

5.518,80

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

181,80

141,75

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale of rijksverordening / aanwijzing):

181,80

141,75

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

261,65

204,00

 

Vermeerderd met:

 

 

 

Voor een bouwwerk met een oppervlakte van

 

 

 

< 100 m²

175,10

€ 136,55

 

100-500m²

1,74/m²

1,36/m²

 

500-2.000m²

basisbedrag

566,20

441,50

 

 

verhoogd met

0,56/m²

0,44/m²

 

2.000-5.000m²

basisbedrag

1.461,40

1.139,50

 

 

verhoogd met

0,15/m²

0,12/m²

 

5.000-50.000m²

basisbedrag

2.021,35

1.576,10

 

> 50.000m²

basisbedrag

2.850,95

2.222,95

 

 

verhoogd met

0,01/m²

0,01/m²

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

225,15

175,55

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

225,15

175,55

2.3.6.1.3

Indien enkel vanwege het feit dat het betreffende bouwwerk is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988, een omgevingsvergunning vereist is voor de sloopactiviteit, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

225,15

175,55

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

1,83%

1,43%

 

van de sloopkosten met een minimum van:

134,10

104,55

2.3.7.1.2

In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

1,87%

1,46%

 

van de sloopkosten met een minimum van:

134,10

104,55

2.3.8

Gereserveerd.

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

38,75

30,20

 

Kappen

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 1.2, eerste lid van de Bomenverordening Gemeente Brunssum een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

38,75

30,20

2.3.11

Gereserveerd.

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

38,75

30,20

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitas en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

38,75

30,20

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

38,75

30,20

 

Andere activiteiten

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

38,75

30,20

2.3.14.2

Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

38,75

30,20

2.3.14.2.1

Als het een gemeentelijke verordening betreft

38,75

30,20

2.3.14.2.2

Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

38,75

30,20

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

275,55

214,85

2.3.16.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

275,55

214,85

 

 

 

 

 

Advies

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

46,95

36,60

2.3.17.1

Voor het verstrekken van bodeminformatie aan makelaars en het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

20,00

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

Tarief 2012

Tarief 2011

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

46,95

36,60

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Tarief 2012

Tarief 2011

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

95%

95%

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Bij teruggaaf geldt een minimumbedrag van :

50,25

39,20

 

gelden lager dan dit bedrag worden niet teruggegeven

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

 

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 52 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

40%

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren/buiten behandeling laten van een (aanvraag) omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert dan wel besluit de aanvraag hiertoe buiten behandeling te laten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40%

40%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Bij teruggaaf geldt een minimumbedrag van :

50,25

39,20

 

gelden lager dan dit bedrag worden niet teruggegeven

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

33,45

26,10

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

33,45

26,10

2.7.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning in behandeling is genomen, doch voor het verlenen van deze omgevingsvergunning deze oorspronkelijke aanvraag is ingetrokken, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 voor de nieuwe aanvraag.

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuwe omgevingsvergunningplichtige activiteit, tenzij de nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning naar aanleiding van pré-mediation tot stand is gekomen.

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.615,40

5.518,80

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

2.246,15

2.207,50

2.8.3

De onder artikel 2.3.3.3, 2.3.4.3, 2.8.1 en 2.8.2 van deze verordening genoemde legesbijdrage vindt geen toepassing indien de kosten van de betreffende dienst krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

38,75

30,20

Hoofdstuk 11 Verzoek wijziging tenaamstelling

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een tenaamstelling van de verleende omgevings-vergunning:

33,45

26,10

Hoofdstuk 12 Borgsom start- en gereedmelding

2.12

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1, worden de kosten met betrekking tot een aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bij verlening daarvan, verhoogd met een bedrag van € 50,--, zijnde een borgsom voor het op correcte wijze melden van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is verleend.

Indien de bouwkosten meer dan € 100.000,-- bedragen, zal dit bedrag met € 50,-- per € 100.000,-- of gedeelte daarvan waarmee de bouwkosten de € 100.000,-- te boven gaan, worden verhoogd.

Indien de aanvrager door middel van de daarvoor bestemde start- en gereedmeldingskaart ten minste twee dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden mededeling doet van de start van de werkzaamheden alsmede binnen twee weken na het gereedkomen van de werkzaamheden mededeling doet van het gereedkomen daarvan, zal de borgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd

 

 

Hoofdstuk 13 Publicatie

2.13

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3, worden de kosten met betrekking tot een aanvraag om omgevingsvergunning verhoogd in verband met de wettelijk voorgeschreven publicatie van deze aanvraag met:

35,05

27,35

Hoofdstuk 14 Uitzetten peil(en) en rooilijn(en)

2.14

Het tarief voor een aanvraag tot het uitzetten van (een) peil(en) en / of rooilijn(en) bedraagt:

195,75

152,65

Hoofdstuk 15 Lucht en Bodem

2.15.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een akoestisch onderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1berekende bedrag verhoogd met:

282,35

220,15

2.15.2

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een luchtkwaliteitsonderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1berekende bedrag verhoogd met:

282,35

220,15

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

372,30

365,90

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

79,80

78,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

37,25

36,60

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de onder 3.1.1 genoemde

vergunning (wijzigingleidinggevende(n))”:

106,40

104,55

 

 

 

 

 

Verlenging sluitingsuur café's, restaurants, etc.

 

 

3.1.5

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning van de burgemeester tot het vaststellen van andere sluitingstijden voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras zoals bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening, ná het algemeen vastgestelde tijdstip, bedraagt:

106,40

104,55

 

 

 

 

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

 

 

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vestigen en/of exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt:

16,80

16,50

 

a. voor de “natte” horecabedrijven:

51,70

50,80

 

b. voor de “droge” horecabedrijven:

258,85

254,40

 

Voor zover de gevraagde vergunning betrekking heeft op een bestaand horeca-bedrijf en het betreft de éérste gevraagde vergunning, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.

 

 

3.1.7

Het tarief voor het verkijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, tot het innemen van een standplaats, waaronder mede is begrepen het hebben van een afleveringsloket voor kleine etenswaren, op- of aan een weg of op een van daar af voor het publiek onmiddellijk bereikbare plaats om goederen of waren aan het publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken of om diensten aan te bieden, bedraagt:

16,80

16,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

Een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

57,80

56,80

3.2.1.2

Een braderie:

57,80

56,80

3.2.1.3

Een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg:

11,40

11,20

3.2.1.4

Een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

16,80

16,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

Tarief 2012

Tarief 2011

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

Een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in <artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening>, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

Voor een seksinrichting

638,30

627,30

3.3.1.2

Voor een escortbedrijf

638,30

627,30

3.3.2

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

Voor een seksinrichting

638,30

627,30

3.3.2.2

Voor een escortbedrijf

638,30

627,30

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

In Brunssum n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

In Brunssum n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

Tarief 2012

Tarief 2011

3.6.1

Bij feesten en evenementen in tenten met:

 

 

 

- oppervlakte t/m 100m²

29,35

28,85

 

- oppervlakte 101m² t/m 200m²

58,75

57,75

 

- oppervlakte >200m²

176,50

173,45

3.6.2

Straatmarkten:

 

 

 

- tot 100 meter lengte

58,75

57,75

 

- langer dan 100 meter

176,50

173,45

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

 

 

3.7.1.1

Het tarief voor het verkrijgen van een ontheffing van de algemene regels voor plaatsing van voorwerpen op de weg, welke niet vallen binnen de uitzonderingsregels in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt voor:

 

 

 

a. terrassen als bedoeld in artikel 2:28, lid 7

16,80

16,50

 

b. het plaatsen van driehoeksborden

16,80

16,50

 

c. het gebruik maken van het trottoir anders dan de publieke functie daarvan:

16,80

16,50

3.7.1.2

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt:

30,40

29,90

 

 

 

 

3.7.2

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob):

 

 

3.7.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a of e van de Wabo (activiteit bouwen, respectievelijk activiteit milieu), artikel 3 (Drank en horecawet), artikel 2.28a, eerste lid APV (Exploitatievergunning horecabedrijf), artikel 3.4, eerste lid APV (vergunning seksinrichting, escortbedrijf), wordt het tarief, in geval een zogeheten Bibob-intake en screening wordt uitgevoerd, verhoogd met:

508,75

500,00

3.7.2.2

Indien na de Bibob-intake en screening een advies bij het landelijk Bureau Bibob wordt aangevraagd, wordt het tarief, onverminderd het gestelde onder 3.7.2.1, verhoogd met:

508,75

500,00

 

Tarief andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking

 

 

3.7..3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

30,70

30,20

Behorende bij raadsbesluit van

De griffier van Brunssum