Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening naamgeving en nummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering gemeente De Marne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 6 Wet BAG; art. 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Ommelander Courant 22 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

 

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zicht geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Commissie: de straatnaamcommissie;

 • d.

  Convenant: het tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake postcodes;

 • e.

  Ligplaats: door het college als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

 • f.

  Nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats;

 • g.

  Openbare ruimte: door de raad als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

 • h.

  Pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

 • i.

  Raad: de gemeenteraad;

 • j.

  Rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • k.

  Standplaats: door het college als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

 • l.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard;

 • m.

  Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere bouwwerken gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is;

 • n.

  Wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan deze indeling verbindt;

 • o.

  Woonplaats: door de raad als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

HOOFDSTUK 2 HET BENOEMEN VAN WOONPLAATSEN, OPENBARE RUIMTEN EN HET NUMMEREN VAN OBJECTEN

Artikel 2
 • 1.

  De raad stelt de grens en de naam van de woonplaats(en) vast en kan desgewenst de woonplaats(en), al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters en nummers;

 • 2.

  De raad kan de overige openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken benoemen;

 • 3.

  Onder aanduiden, benoemen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

 • 4.

  Voorafgaand aan advisering door de straatnaamcommissie wordt de inwoners van de gemeente gevraagd suggesties in te dienen;

 • 5.

  De aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

Artikel 3
 • 1.

  Het college kan ligplaatsen en standplaatsen vaststellen;

 • 2.

  Het college kent binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan de verblijfsobjecten, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen;

 • 3.

  Het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsplaatsen, ligplaatsen en standplaatsen;

 • 4.

  Onder vaststellen, toekennen en bepalen, zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt tevens begrepen het wijzigen of intrekken daarvan;

 • 5.

  Aan objecten, als bedoeld in dit artikel, waarvoor een nummer is vastgesteld, moet het nummer op een doelmatige wijze worden aangebracht.

Artikel 4
 • 1.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden namen of nummers aan de openbare ruimte en woonplaatsen toe te kennen, door deze op zichtbare wijze aan te brengen;

 • 2.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan een pand of verblijfsobject, stand- of ligplaats of afgebakend terrein nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

HOOFDSTUK 3 DE COMMISSIE

Artikel 5 Taak

De commissie brengt uitsluitend op verzoek schriftelijk advies uit aan de raad over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 6 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   Ten hoogste vier personen, waarvan twee permanent lid zijn van de commissie en twee wisselend zitting hebben in de commissie. Van de wisselende leden is bij elke vergadering van de commissie tenminste aanwezig een afgevaardigde aangewezen door het bestuur van Dorpsbelangen van het dorp, waarin het benoemen van de openbare ruimte of gemeentelijke bouwwerken aan de orde is;

  • b.

   Een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De twee permanente leden van de commissie worden door de raad benoemd. Van de twee wisselende leden wordt één op ad hoc basis aangewezen door het bestuur van Dorpsbelangen, zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, onder a. Het tweede wisselende lid kan door de vaste leden van de commissie worden uitgenodigd. De commissie let daarbij in het bijzonder op de aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond van het beoogde lid.

 • 3.

  De permanente leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De benoemingsperiode van de permanente leden is gelijk aan de zittingsperiode van de raad. De permanente leden zijn direct herbenoembaar;

 • 4.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan;

 • 5.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en wordt door het college aangewezen;

 • 6.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 7 Werkwijze

De commissie komt bijeen op verzoek van de raad en vergadert slechts als ten minste 3 leden aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt binnen 1 week een nieuwe vergadering belegd. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. Het gevraagde advies wordt in ieder geval uitgebracht binnen één maand nadat het verzoek om advies is ontvangen.

HOOFDSTUK 4 PLAATSEN VAN NAAM- EN NUMMERBORDEN

Artikel 8
 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met namen van de openbare ruimte, naamverwijsborden, nummerborden, nummerverzamelborden en andere (verwijs)aanduidingen een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd;

 • 2.

  Indien het college het noodzakelijk acht om een naambord, waarop de vervallen naam is doorgehaald, tijdelijk naast het naambord met de nieuwe naam te handhaven dient de rechthebbende dit toe te laten, als daaraan door het college een termijn van niet langer dan een jaar is verbonden;

 • 3.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

  Artikel 9

  • 1.

   Door het college wordt het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aangebracht op een wijze zoals krachtens artikel 10, tweede lid, is bepaald;

  • 2.

   De rechthebbende wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na de voltooiing het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 10, tweede lid, is bepaald.

  • 3.

   Het college kan de genoemde termijn in het tweede lid verlengen.

   

Hoofdstuk 5 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Artikel 10  

 • 1.

  Het college stelt nadere voorschriften vast van procedurele aard voor de totstandkoming van de advisering;

 • 2.

  Het college stelt nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden;

 • 3.

  De uitvoeringsvoorschriften zijn niet strijdig met het convenant inzake postcodes.

HOOFDSTUK 6 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 9, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het college met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van haar bekendmaking.

Artikel 13 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening straatnaamgeving en huisnummering Gemeente De Marne, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 juli 2000, nadien gewijzigd..

Artikel 14 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers, die ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening aan objecten reeds zijn toegekend, blijven bestaan.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen met inachtneming van de betreffende uitvoeringsvoorschriften, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in het eerste en tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze bepaald in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid.

Artikel 15 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening naamgeving en nummering Gemeente De Marne”.