Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement belanghebbendenraad Kranenburg.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement belanghebbendenraad Kranenburg.
CiteertitelReglement belanghebbendenraad Kranenburg.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de regels over de taak, samenstelling en werkwijze van de Belanghebbendenraad Kranenburg?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 84 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019wijziging artikel 9

03-12-2019

De Peperbus 14 december 2011

cb 2019-12.03

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement belanghebbendenraad Kranenburg.

 

 

REGLEMENT BELANGHEBBENDENRAAD KRANENBURG

Bevattende regels over taak, samenstelling, werkwijze, etc. van de Belanghebbendenraad Kranenburg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder dit reglement wordt verstaan:

 • a.

  Begraafplaats: de begraafplaats Kranenburg

 • b.

  Belanghebbendenraad: de belanghebbendenraad Kranenburg

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders

 • d.

  Rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht is verleend

 • e.

  Sectie: de sectie Burgerzaken van de eenheid Publiekszaken

 • f.

  Uitsluitend recht: recht op een eigen graf, een eigen urnengraf, een eigen urnennis, een eigen plaats in de urnentuin, een eigen verstrooiingsplaats en een gedenkplaats.

 • g.

  Leden: leden van de belanghebbendenraad Kranenburg

 • h.

  Gemeente: de Gemeente Zwolle

Artikel 2 Doelstelling belanghebbendenraad

 • 1.

  De belanghebbendenraad heeft als doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de betrokken rechthebbenden van de begraafplaats.

 • 2.

  De belanghebbendenraad probeert vanuit haar doelstelling een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming over het beheer en onderhoud van het cultuurlandschap van de begraafplaats.

Artikel 3 Taak belanghebbendenraad

 • 1.

  De belanghebbendenraad brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders over met name:

  • -

   cultuuruitingen uit de begraafplaats

  • -

   de toepassing en doorontwikkeling van het reglement gedenktekens

 • 2.

  De belanghebbendenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de rechthebbenden die bij de begraafplaats zijn betrokken.

 • 3.

  De belanghebbendenraad fungeert als klankbord bij overige aangelegenheden en/of beleidsvoornemens met betrekking tot de begraafplaats binnen de vastgestelde kaders.

 • 4.

  Het advies als bedoeld in lid 1 wordt via het hoofd van de sectie Burgerzaken uitgebracht aan het college, zodat deze meewegen bij het uiteindelijk te nemen besluit.

 • 5.

  De belanghebbendenraad heeft geen adviesrecht ten aanzien van individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken.

Artikel 4 Verantwoording belanghebbendenraad

 • 1.

  De belanghebbendenraad informeert het hoofd van de sectie Burgerzaken over haar werkzaamheden door middel van een jaarverslag.

 • 2.

  Het jaarverslag wordt ter kennisname naar het college gezonden.

Samenstelling en lidmaatschap belanghebbendenraad

Artikel 5
 • 1.

  Iedereen is gerechtigd zich kandidaat te stellen als lid van de belanghebbendenraad. Met de samenstelling van de belanghebbendenraad wordt een afspiegeling van de belanghebbenden bij de begraafplaats nagestreefd.

 • 2.

  De belanghebbendenraad bestaat uit maximaal 7 leden, inclusief de voorzitter.

 • 3.

  De leden van de belanghebbendenraad zijn lid zonder last- of ruggespraak.

 • 4.

  De belanghebbendenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6
 • 1.

  Nieuwe leden van de belanghebbendenraad worden op voordracht van de belanghebbendenraad benoemd door het college.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van maximaal 7 jaar met de mogelijkheid om één maal te worden herbenoemd. Hierna zal er jaarlijks, de eerste maal op 1 januari 2019, een lid aftreden en een nieuw lid worden voorgedragen.

 • 3.

  Met uitzondering van de periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap:

  • -

   op eigen verzoek

  • -

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de belanghebbendenraad hierover een gemotiveerd voorstel heeft gedaan

Artikel 7 Werkwijze belanghebbendenraad

 • 1.

  De belanghebbendenraad komt ten minste twee maal per jaar bijeen en zo nodig vaker als:

  • -

   de voorzitter dit nodig acht

  • -

   burgemeester en wethouders daartoe verzoeken

  • -

   vier leden schriftelijk –en onder opgave van redenen- daartoe verzoeken

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, met opgaaf van de agendapunten, die behandeld worden. De agenda en vergaderstukken worden minimaal twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De belanghebbendenraad vergadert slechts als ten minste vier leden, waaronder de voorzitter –of plaatsvervangend voorzitter- aanwezig zijn. Wanneer het minimaal aantal leden niet aanwezig zijn, zal de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering beleggen en stelt de leden daarvan schriftelijk in kennis. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de belanghebbendenraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Als de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 6.

  Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak.

 • 7.

  Deskundigen die de vergadering bijwonen voor een bepaald onderwerp, nemen deel aan de beraadslagingen maar hebben geen stemrecht.

 • 8.

  Wanneer een lid zich van stemming onthoudt, wordt hij/zij bij de besluitvorming geacht zijn/haar stem niet te hebben uitgebracht.

 • 9.

  Het advies van de belanghebbendenraad aan het college bevat, voor zover relevant, de zienswijzen van de leden.

Artikel 8 Ondersteuning belanghebbendenraad

 • 1.

  Het college verstrekt de belanghebbendenraad tijdig en desgevraagd schriftelijk de noodzakelijke inlichtingen en gegevens die deze voor het bereiken van zijn doel nodig heeft.

 • 2.

  De voorzitter is, uit eigen beweging of op uitnodiging van het hoofd van de sectie Burgerzaken, bevoegd ambtenaren uit te nodigen voor deelname aan vergaderingen van de belanghebbendenraad.

 • 3.

  Het college stelt de belanghebbendenraad in staat naar behoren te functioneren door het beschikbaar te stellen van:

  • -

   informatiemateriaal

  • -

   vergaderruimte

  • -

   secretariële ondersteuning

  • -

   een budget van € 1500,- per jaar voor de operationele kosten

Artikel 9 Vergoeding bijwonen vergaderingen

 • 1.

  De leden van de belanghebbendenraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding, zoals is vastgelegd in de tabel in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

  2. De leden van de belanghebbendenraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding voor reiskosten, zoals is vastgelegd in artikel 3.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3.

  Deskundigen die geen deel uitmaken van de belanghebbendenraad of in dienst zijn van de gemeente ontvangen voor het bijwonen van de vergadering een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding van de leden van de belanghebbendenraad.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De leden van de belanghebbendenraad worden met ingang van 1 januari 2012 herbenoemd.

Artikel 11 Citeertitel- en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement belanghebbendenraad Kranenburg.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 01-01-2012.

TOELICHTING REGLEMENT BELANGHEBBENDENRAAD KRANENBURG

Algemeen

De gemeentelijke begraafplaats Kranenburg is, gelet op de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, een begraafplaats met een geheel eigen karakter. Bij het beheer en het onderhoud van deze bijzondere begraafplaats is niet alleen het belang van de gemeente, als eigenaar van de begraafplaats, maar ook het belang van rechthebbenden bij de begraafplaats betrokken. Mede gelet hierop is besloten tot instelling van een belanghebbendenraad die meedenkt over de lange termijndoelstelling van het beheer van de begraafplaats. De gemeenteraad heeft in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen bevoegdheden toegekend aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het beheer van de begraafplaatsen en het vaststellen van regels en voorschriften met betrekking tot het aanvragen van een vergunning van grafgedenktekens. De belanghebbendenraad Kranenburg, een vaste commissie van advies, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet is door het college ingesteld. Bevoegdheden, benoeming, samenstelling en diversen zijn opgenomen in het Reglement belanghebbendenraad Kranenburg, welke uitsluitend geldt voor de begraafplaats Kranenburg.

Artikel 1

Bij de begripsomschrijving is voor de definitie van het begrip “rechthebbende” aangesloten bij de definitiebepalingen van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 2 en 3

In artikel 2 zijn de doelstellingen van de belanghebbendenraad opgenomen. De doelstellingen zijn in artikel 3 in taken gespecificeerd. De belanghebbendenraad heeft een adviserende taak ten aanzien van het ontwikkelen van het beleid met betrekking tot cultuuruitingen op de begraafplaats en het doorontwikkelen van het reglement gedenktekens. Zij treedt op als belangenbehartiger voor de collectieve belangen van rechthebbenden en fungeert als klankbord bij overige aspecten die betrekking hebben op de begraafplaats. Individuele belangenbehartiging is uitgesloten.

Artikel 5

Bij de samenstelling van de belanghebbendenraad wordt getracht een afspiegeling van de Zwolse samenleving te realiseren. Bij de samenstelling van de belanghebbendenraad zal rekening worden gehouden met de verschillende functies op de begraafplaats. Aan de belanghebbendenraad wordt geen ambtelijke secretaris toegevoegd. Wel wordt er secretariële ondersteuning verleend.

Artikel 6

Leden worden op voordracht van de belanghebbendenraad benoemd door het college. Om de continuïteit van de belanghebbendenraad te bevorderen zal er na een (her)benoemingsperiode jaarlijks één lid aftreden en een nieuw lid worden voorgedragen. De volgorde van aftreden vindt plaats in overleg tussen de leden. De belanghebbendenraad is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden.

Artikel 7

In artikel 7 is de werkwijze van de belanghebbendenraad opgenomen. Hierbij is aangesloten bij de gangbare praktijk.

Artikel 8

Ondersteuning van de belanghebbendenraad vindt op diverse manieren plaats. Naast materiële ondersteuning, zoals vergaderruimte, wordt secretariële ondersteuning verleend. Dit bestaat uit het verzenden van de uitnodigingen en verslaglegging. De belanghebbendenraad kan beschikken over een budget voor operationele kosten. Onder operationele kosten vallen bijvoorbeeld reiskosten voor het bezoeken van andere begraafplaatsen, etc. Op verzoek van de voorzitter of van het sectiehoofd Burgerzaken kunnen deskundigen/ambtenaren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering om toelichting te geven op een specifiek onderwerp.

Artikel 9

Leden van de belanghebbendenraad komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding zoals opgenomen in de CAR/LAR.