Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel verhaal Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verhaal Wet werk en bijstand
CiteertitelBeleidsregel verhaal Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Algemene wet bijstand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200510-06-2016Nieuwe regeling

30-11-2004

Hofnieuws, 19-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verhaal Wet werk en bijstand

 

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot verhaal van bijstand als bedoeld in artikel 61 lid 1 WWB

 

 • 2.

  Burgemeester en wethouders maken gebruik van de bevoegdheid tot verhaal van bijstand als bedoeld in artikel 13 van de Invoeringswet WWB, zolang de artikelen 56, 61 en 62 WWB nog niet in werking zijn getreden.

 

 • 3.

  Het verhaal van bijstand op onderhoudsplichtigen als bedoeld in het voorgaande lid vindt ingaande 1 januari 2005 plaats overeenkomstig hoofdstuk VII van de Algemene bijstandswet, waarbij echter

  • a.

   de bijstandsgerechtigde, voor zover wettelijk mogelijk, nadrukkelijk wordt aanbevolen bij een echtscheiding kinderalimentatie naar draagkracht te vragen,

  • b.

   een terughoudend onderzoek naar verhaal wordt ingesteld indien het waarschijnlijk is dat de bijstandsgerechtigde een naar draagkracht vastgestelde kinderalimentatie zal gaan ontvangen,

  • c.

   indien geen kinderen in de bijstand zijn betrokken, alleen een verhaalsonderzoek wordt ingesteld indien

   • 1.

    het aannemelijk is dat alimentatie voor de bijstandsgerechtigde niet naar draagkracht wordt gevraagd c.q. verkregen;

   • 2.

    verwacht kan worden dat over de resterende periode waarover verhaal van bijstand mogelijk is een verhaalsbijdrage kan worden verkregen van minimaal €600,00.

 

 • 4.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

TOELICHTING

Tot 1 januari 2004 was het verhalen van bijstand een verplichting, maar ingaande januari 2004 wordt dat een mogelijkheid.

Het verhaal van bijstand op onderhoudsplichtigen, zoals dat thans geregeld is in de Abw, komt in de WWB niet terug, met uitzondering van verhaal op ouders van meerderjarige kinderen aan wie bijzondere bijstand wordt verleend en verhaal wegens schenking en op nalatenschap.

De vervangende wetgeving is bij de invoering van de WWB echter nog niet aanwezig, waardoor ingevolge artikel 13 van de Invoeringswet, de WWB artikelen 56, 61 en 62 nog niet in werking treden en er ook vanaf januari 2004 verhaald kan worden overeenkomstig de huidige Abw artikelen.

Blijkens de memorie van toelichting van de WWB, punt 7.2, is tot het laten vervallen van de verhaalsverplichting besloten, omdat er een wetswijziging in voorbereiding is die het mogelijk moet maken dat op eenvoudige wijze kinderalimentatie kan worden verkregen. De gemeente krijgt dan in de WWB in artikel 56 de bevoegdheid een kinderalimentatie-eis als voorwaarde aan de bijstand te stellen.

Blijkens de handreiking middelen, blz. 32, werd de invoering van bovenstaande verwacht medio juli 2004. Dit is echter niet gelukt.

De gemeente moet beleid maken over wat te doen met verhaal van bijstand ingaande 2004, tot de inwerkingtreding van de artikelen 56, 61 en 62.

Zoals blijkt in de beleidsregels is in afwachting op de komende wetgeving een terughoudend verhaalsbeleid geformuleerd.