Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Verordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012
CiteertitelVerordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2011-110

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Gemeentewet, art. 212
 3. Gemeentewet, art. 213
 4. Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Gewijzigde verordening

14-12-2011

Woensdrechtse Bode, 28-12-2011 en Gemeenteblad 2011.10

2011-110

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012

De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 14 december 2011;

gelezen het voorstel van het audit-committee/werkgroep begroting van 31 oktober 2011;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de verordeningen ex artikel 212, 213a en 213 van de Gemeentewet;

overwegende dat er een noodzaak wordt gevoeld de werkzaamheden van het auditcommittee en de werkgroep begroting te combineren en te formaliseren

b e s l u i t :

1. De verordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012 gewijzigd vast te stellen door in de Verordening op de financiële commissie gemeente Woensdrecht artikel 3 lid 5 en artikel 5 lid 4 te redigeren als volgt:- artikel 3 lid 5 de zinsnede “de controller en een lid van de rekenkamercommissie” te vervangen door “de controller”- in artikel 5 lid 4 te schrappen “rekenkamercommissie,”2. Het besluit van 9 mei 2006 tot het instellen van een audit-committee in te trekken.3. Te bepalen dat beide besluiten met ingang van 1 januari 2012 in werking treden.

Artikel 1 De commissie

Ingesteld wordt een commissie van advies aan de (opinie)raad, genaamd de financiële commissie (verder commissie genoemd).

Artikel 2 Taken

 • 1

  Kadernota, begroting en bestuursrapportagesDe commissie:Bespreekt jaarlijks de financieel technische aspecten van de kadernota, begroting en bestuursrapportages met daarbij horende stukken met het college.

 • 2

  Formuleert een advies aan college en raad over de wijze van behandeling van specifieke begrotingsonderdelen.

 • 3

  Overlegt en adviseert over de opzet van en de verbetering van de kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening.

 • 4

  Controle en jaarrekeningDe commissie:Bereidt in overleg met het college de procedure tot selectie en de (her)benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet voor en brengt hierover aan de raad een advies uit.

 • 5

  Is het directe aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant.

 • 6

  Bespreekt jaarlijks het controleplan van de accountant.

 • 7

  Bespreekt de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en naar aanleiding van specifieke rapportages in opdracht van de raad.

 • 8

  Formuleert een advies aan de raad over de wijze van behandeling van specifieke rapportages van de accountant in opdracht van de raad.

 • 9

  Houdt toezicht op de kwaliteit van de interne- en externe financiële rapportages, ze overlegt met het college over risicomanagement, weerstandsvermogen en andere actuele financiële thema's.

 • 10

  Adviseert de raad over de rapportages in het kader van de P&C cyclus en voor wat betreft het jaarverslag en de jaarrekening, mede aan de hand van de controleverklaring en het accountantsverslag.

 • 11

  Adviseert de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet.

 • 12

  Bespreekt het jaarlijkse interne controleplan van de gemeente en maakt zo nodig afspraken met de portefeuillehouder financiën en de controller over de planning- en controlcyclus.

 • 13

  Bevordert dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamercommissie, de gemeenteraad en het college op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid op elkaar worden afgestemd.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit een gelijk aantal leden als er fracties zijn in de gemeenteraad. De fracties wijzen een raadslid aan als vertegenwoordiger, deze wordt zo nodig bijgestaan door een (burger)raadslid.

 • 2

  De commissie wijst uit haar midden de voorzitter en een plaatsvervanger aan.

 • 3

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van raads/fractielid, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 4

  Indien door een vacature het aantal leden onder het in het eerste lid benoemde minimum is gekomen, voorzien de fracties onverwijld in de ontstane vacature.

 • 5

  Het collegelid belast met de portefeuille financiën, de gemeentesecretaris en de controller zijn vaste adviseur van de commissie.

Artikel 4 Secretaris commissie

 • 1

  De griffier treedt op als secretaris van de commissie.

 • 2

  Indien nodig kan een notulist worden ingezet voor het maken van notulen.

Artikel 5 Vergaderingen en werkwijze

 • 1

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt er zorg voor dat de oproepingen –spoedeisende gevallen uitgezonderd – ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden worden verzonden.

 • 3

  De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden zo mogelijk tegelijkertijd aan de leden toegezonden.

 • 4

  De commissie is bevoegd om leden van het college, de accountant als bedoeld in het tweede lid onder 1, ambtenaren, belanghebbenden en deskundigen uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan de beraadslagingen.

 • 5

  Indien de commissie ambtenaren uitnodigt, informeert zij de gemeentesecretaris hierover.

 • 6

  De commissie kan een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. Zij zendt het reglement en eventuele latere wijzigingen hierop na vaststelling onverwijld naar de gemeenteraad. Het reglement mag niet strijdig zijn met hetgeen in deze verordening is geregeld.

Artikel 6 Bevoegdheden

 • 1

  De commissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 2 genoemde taken voorstellen uit te brengen te voorzien van een ontwerp van de door de raad te nemen besluiten.

 • 2

  In het kader van de uitoefening van haar in artikel 2 genoemde taken is de commissie bevoegd informatie in te winnen bij en te overleggen met het college van B&W, de rekenkamercommissie en de accountant.

 • 3

  De commissie kan de gemeenteraad verzoeken om een externe deskundige om de commissie van advies te dienen.

 • 4

  De commissie is bevoegd de voorbereidende handelingen te verrichten die nodig zijn voor de werving en de selectie van of het beëindigen van de relatie met dan wel het ontslag van accountant.

 • 5

  De commissie is bevoegd voor haar ondersteuning een beroep te doen op de Verordening ambtelijke bijstand.

Artikel 7 Beslotenheid vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de commissie worden in beginsel in beslotenheid gehouden.

 • 2

  De voorzitter of diens plaatsvervanger doet in de eerstvolgende (opinie)raadsvergadering kort mondeling verslag van de onderwerpen die in de commissie aan de orde zijn geweest.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening financiële commissie gemeente Woensdrecht 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2011.

De raad voornoemd,de griffier,                 de voorzitter,

Toelichting 1 Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 TakenDe genoemde taken in artikel 2 zijn met name gerelateerd aan de werkzaamheden van de accountant. Daarnaast adviseert de commissie over de uitvoering van de financiële verordeningen en over de behandeling van de jaarstukken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de commissie treedt in de bevoegdheden van de gemeenteraad. De commissie kan via haar adviezen juist een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de controlerende taak van de gemeenteraad.

Artikel 4 SecretarisIn artikel 4 is opgenomen dat de griffier optreedt als ambtelijk secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie maar kan wel als adviseur optreden.Artikel 6 BevoegdhedenIn lid 3 is opgenomen dat de commissie een externe adviseur kan inschakelen. Gezien de mogelijke financiële consequenties hiervan is opgenomen dat het besluit hierover door de gemeenteraad wordt genomen.