Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen (BRP) Purmerend
CiteertitelPrivacyreglement BRP gemeente Purmerend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2011Nieuwe regeling

08-11-2011

Gemeenteblad 2011, 59

630202

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Purmerend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen;

 

                                                    B E S L U I T E N :

 

1. Het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Purmerend vast te stellen,

 

2. Met het in werking treden van voornoemd Reglement, het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie (GBA) gemeente Purmerend 2010, vastgesteld op 7 december 2010, in te trekken.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

verordening: de Verordening basisregistratie personen (BRP) Purmerend vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 27 september 2011;

basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente als bedoeld in artikel 2 van de wet;

basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente ;

GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

aangehaakt gegeven: in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de teammanager Burgerzaken.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het team Burgerzaken;

  • b.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 4.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP gemeente Purmerend”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het stadhuis.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2011

de secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl

Bijlage 1  

Bijlage 1

Bijlage 2  

Bijlage 2

Bijlage 3  

Bijlage 3

Bijlage 4  

Bijlage 4

Bijlage 5  

Bijlage 5

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 3 Authentieke gegevens

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Artikel 9 Terugmeldplicht

Artikel 10 Protocolplicht

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

Artikel 12 Recht op correctie

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Artikel 14 Beveiliging

Artikel 15 Vernietiging

Artikel 16 Slotbepaling