Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Uitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties 2012
CiteertitelUitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 4, lid 2
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

13-12-2011

Doetinchems Vizier, 21 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 

overwegende dat het gewenst is om investeringen in clubaccommodaties te stimuleren;

 

gelet op artikel 2, artikel 4, tweede lid en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op het terrein van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door het college ontvangen te zijn uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Naast de stukken vermeld in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening 2012 overlegt de aanvrager bij de aanvraag:

  • a.

   een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering;

  • b.

   een plan tot financiering van de investering en de raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit de investering voortvloeien.

Artikel 4 Algemene regels

 • 1.

  De investering waarin een subsidie wordt gevraagd moet aantoonbaar een bedrag zijn van tenminste € 15.000.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 5000 per aanvraag.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5000 op basis van deze regeling verleend

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties 2012.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 13 december 2011.