Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel Ontheffing parkeereis voor bouwplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Ontheffing parkeereis voor bouwplannen
CiteertitelBeleidsregel Ontheffing parkeereis voor bouwplannen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.5.30 Bouwverordening Hof van Twente 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2009Nieuwe regeling

24-04-2009

Hofnieuws, 10-06-2009

296557

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Ontheffing parkeereis voor bouwplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009;

 

besluit:

 

vast te stellen de beleidsregel “Ontheffing parkeereis voor bouwplannen” betreffende het verlenen van ontheffing van de parkeereis voor bouwplannen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Hof van Twente.

Artikel 1 Status Parkeerovereenkomst

 • 1.

  Om voor een ontheffing van de parkeereis voor een bouwplan in de kernen van de gemeente Hof van Twente, als bedoeld in artikel 2.5.30 lid 4 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009 in aanmerking te komen dient de initiatiefnemer met de gemeente een parkeerovereenkomst conform bijlage 1 te hebben gesloten, dan wel op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte te hebben voorzien.

 • 2.

  Door het verlenen van de ontheffing van de parkeereis zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt voldaan aan één van de toetsingsgronden voor het verlenen van de bouwvergunning (artikel 44 Woningwet).

Artikel 2 Uitvoering parkeertoets

 • 1.

  Voor het bepalen van de benodigde parkeercapaciteit voor een bouwplan wordt door de gemeente Hof van Twente een parkeertoets uitgevoerd. Hierbij worden de parkeerkencijfers gehanteerd zoals die door het CROW in de publicatie ‘Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 2004’ (ASVV 2004)(met aanvulling in 2008) zijn gepubliceerd (stedelijkheidsgraad weinig stedelijk, waarbij het midden van de bandbreedte wordt aangehouden).

 • 2.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage verschuldigd is, wordt vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op het via de parkeereis berekenende aantal.

 • 3.

  Bij reeds aanwezige bebouwing op het betreffende perceel, kan hierbij ook de oude parkeersituatie van het betreffende perceel worden betrokken. Als in de bestaande situatie reeds sprake is van een tekort, mag dit niet worden vergroot door het nieuwe bouwplan.

Artikel 3 Storting in de Voorziening Parkeerfonds

 • a.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage verschuldigd is, zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen, te bepalen volgens de benoemde parkeernormen in artikel 2 van dit reglement.

 • b.

  De hoogte van de in de Voorziening Parkeerfonds te storten bijdrage wordt gevormd door een marktconforme prijs te betalen (qua grond- en aanlegkosten) en bedraagt per parkeerplaats (prijspeil 1 januari 2009 exclusief btw):

  - voor Goor centrum en de oude kern Delden (zie bijlage 2): € 8000,-;

  - voor de overige gebieden binnen de bebouwde kommen: € 5000,-.

 • c.

  De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de beleidsregels Reserves en Voorzieningen.

Artikel 4 Beheer van de Voorziening Parkeerfonds

 • a.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beheert de Voorzieing Parkeerfonds en besluit over de uitgaven uit het Parkeerfonds ingevolge de nakoming van de op de gemeente rustende verplichtingen, voortvloeiend uit de met de gemeente gesloten overeenkomsten betreffende het voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Hof van Twente.

 • b.

  Ten laste van de Voorziening Parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan ten behoeve van de nakoming van de op de gemeente rustende verplichtingen die voortvloeien uit met de gemeente afgesloten parkeerovereenkomsten.

Artikel 5 Werkwijze

Nadat de parkeerovereenkomst is gesloten, dan wel op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte is voorzien, kan de ontheffing van de parkeereis als bedoeld in artikel 2.5.30 lid 4 van de Bouwverordening Hof van Twente 2009 worden verleend.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Ontheffing parkeereis voor bouwplannen.

   

   

   

  Alsdus vastgesteld in de vergadering van 24 april 2009.

   

  Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

  de secretaris, de burgemeester,

   

  drs. G. Twickler, H. Kok

   

   

   

   

   

Bijlage : Parkeerovereenkomst

(Bijlage 1, behorende bij de Beleidsregel ontheffing parkeereis voor bouwplannen)

 

Partijen:

 

<Naam en vestigingsplaats rechtspersoon/natuurlijke persoon die bouwvergunning aanvraagt>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam> (als het een rechtspersoon betreft), hierna te noemen "de initiatiefnemer";

 

en

 

de gemeente Hof van Twente, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <naam>, hoofd van de afdeling <afdeling>, hierna te noemen "de gemeente";

 

overwegende:

 • 1.

  dat de initiatiefnemer een bouwvergunning heeft aangevraagd voor het bouwen/ verbouwen van <xxxx>, plaatselijk bekend <xxxx> (adres invullen), kadastraal bekend gemeente <xxxx>, sectie <xxxx>, nummer <xxxx>, in <xxxx> (plaats);

 • 2.

  dat het bouwplan gelegen is in de bebouwde kommen van de kernen van de gemeente Hof van Twente, zijnde het gebied waarvoor het Parkeerfonds van toepassing is;

 • 3.

  dat krachtens artikel 2.5.30, eerste lid, van de Bouwverordening gemeente Hof van Twente 2009, hierna te noemen "de Bouwverordening", indien de omvang of de bestem-ming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte moet zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort (de parkeereis);

 • 4.

  dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, hierna te noemen "het college", op grond van artikel 2.5.30, vierde lid, van de Bouwverordening op grond van bijzondere omstandigheden, dan wel op grond van de overweging dat op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien, ontheffing kan verlenen van de in artikel 2.5.30, eerste lid, van de Bouwverordening opgenomen parkeereis;

 • 5.

  dat de parkeertoets zoals omschreven in artikel 2 van de Beleidsregels ontheffing parkeereis gemeente Hof van Twente met betrekking tot het onder overweging 1. genoemde bouwplan leidt tot de eis van een te scheppen parkeergelegenheid ter grootte van <xxxx>parkeerplaatsen, aan welke eis het bouwplan niet voldoet nu daarin <xxxx> parkeerplaatsen zijn opgenomen met als resultaat een tekort van <xxxx> parkeerplaatsen;

 

komen het volgende overeen:

 

Artikel 1 Verplichtingen initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer verplicht zich de gemeente in staat te stellen in de door de bouw/ verbouw van het hiervoor onder overweging 1 genoemde pand te verwachten parkeer-behoefte te voorzien. De initiatiefnemer stort hiervoor een geldsom in het door de gemeente ingestelde Parkeerfonds voor <xxxx> parkeerplaatsen, zoals die wordt bepaald aan de hand van het normbedrag zoals die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.Bij het aangaan van de overeenkomst geldt een bedrag van € <xxxx> (normbedrag invullen), prijspeil van het jaar <xxxx>(jaar invullen) per parkeerplaats. Het totaalbedrag bedraagt € <xxxx>.

 • 2.

  Het in eerste lid genoemde bedrag moet na het verlenen van de bouwvergunning voor de bouw/verbouw van het onder overweging 1 genoemde pand in het Parkeerfonds worden gestort. De initiatiefnemer ontvangt hiervoor een acceptgiro van de gemeente.

 • 3.

  Bij niet tijdige betaling van de aan de gemeente krachtens deze overeenkomst toe-komende gelden, komen de gerechtelijke en/of de buitengerechtelijke kosten van incasso voor rekening van de initiatiefnemer. Alsdan is de initiatiefnemer aan de gemeente rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag van opeisbaarheid.

 

Artikel 2 Verplichtingen gemeente

De gemeente aanvaardt de in artikel 1, eerste lid, van deze overeenkomst genoemde geldsom en verplicht zich om binnen tien jaren na de datum van verlening van de bouwvergunning in het gebied waar het toepassingsbereik van het Parkeerfonds geldt te voorzien in de behoefte aan voor openbaar gebruik bestemde parkeerplaatsen. De gemeente doet dit door middel van realisatie van nieuw aan te leggen voor openbaar gebruik bestemde parkeerplaatsen, gelijk aan het aantal parkeerplaatsen zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, van deze overeenkomst, binnen een straal van 500 meter met het betreffende perceel als middelpunt.

 

Artikel 3 Geen aanspraak op uitsluitend gebruik

De initiatiefnemer doet voor nu en voor de toekomst afstand van iedere aanspraak op het uitsluitend gebruik van de door de gemeente uit hoofde van deze overeenkomst aangelegde of aan te leggen parkeerplaatsen.

 

Artikel 4 Geen recht ontlenen op bouwvergunning

De initiatiefnemer kan aan het sluiten van deze overeenkomst niet het recht ontlenen dat de vergunning voor de bouw/verbouw van het onder overweging 1 genoemde pand daadwerkelijk door de gemeente wordt verleend.

 

Artikel 5 Ontbinding overeenkomst

 • 1.

  Deze overeenkomst wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden als de bouwvergunning voor de bouw/verbouw van het onder overweging 1 genoemde pand niet wordt verleend, in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure alsnog wordt geweigerd dan wel gedurende de bouw/verbouw van het onder overweging 1 genoemde pand wordt ingetrokken.

 • 2.

  In geval van ontbinding van de overeenkomst wordt – indien van toepassing - het in het parkeerfonds gestorte bedrag, inclusief de wettelijke rente, aan de initiatiefnemer gerestitueerd.

 

Artikel 6 Rechtsopvolging

De in deze overeenkomst opgenomen rechten en verplichtingen van de initiatiefnemer gaan over op diens rechtsopvolger.

 

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend op <xxxx>

 

 

De initiatiefnemer, de gemeente,

(naam en handtekening), (naam en handtekening)