Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen
CiteertitelVerordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 147, eerste lid, 108, tweede lid
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW), artt. 12 en 42
 4. Wet inkomensvoorziening oude en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), art. 42
 5. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, derde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

12-12-2011

Gemeenteblad 2011, 30

10B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2011, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 28 november 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid en artikel 108, tweede lid van de Gemeentewet,

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de WWB, artikel 12, artikel 42 van de IOAW, artikel 42 van de IOAZ en artikel 2, lid 3 van de WSW,

Overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop de personen als bedoeld in artikel 7, lid 1 van de WWB, artikel 2 van de IOAW/IOAZ en artikel 1 van de WSW of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de WWB en de WSW bij verordening te regelen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende

Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen

Artikel 1
 • a.

  In deze verordening wordt bedoeld met:

  • a.

   de wetgeving: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) dan wel de opvolgers van deze wetten en andere door de gemeente uit te voeren wettelijke regelingen op het gebied van inkomensvoorziening en arbeidsinpassing.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen.

  • c.

   de gemeente: de gemeente Tubbergen.

  • d.

   doelgroep: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de WWB, artikel 2 van de IOAW/IOAZ, artikel 1 van de WSW en doelgroepleden van andere door de gemeente uit te voeren wettelijke regelingen op het gebied van inkomensvoorziening en arbeidsinpassing.

  • e.

   KRA: Kliënten Raad Almelo.

 • b.

  De KRA wordt aangewezen als orgaan dat de belangen van de leden van de doelgroep, afkomstig uit Tubbergen, behartigt op de wijze voorzien in de wetgeving en in deze verordening.

 • c.

  Het college betrekt de KRA bij de uitvoering van de wetten.

 • d.

  De KRA bestaat uit tenminste een persoon, woonachtig in de gemeente Tubbergen.

 • e.

  De KRA er zorg leden van de doelgroep, afkomstig uit de gemeente Tubbergen, dezelfde faciliteiten genieten als leden van de doelgroep afkomstig uit Almelo.

 • f.

  De KRA komt minimaal 3 keer per jaar bijeen voor periodiek overleg over de beleidsvoorbereiding van de wetgeving door de gemeente.

 • g.

  Het spreekuur, waar de doelgroep informatie of advies kan krijgen of gehoord kan worden, staat op gelijke wijze als voor leden van de doelgroep afkomstig uit Almelo open voor leden van de doelgroep afkomstig uit Tubbergen.

 • h.

  De KRA kan aan het college gevraagd en ongevraagd zijn standpunten kenbaar maken over beleidsvoorbereiding van de wetten die van invloed is op de positie van de doelgroep.

 • i.

  De KRA overlegt in beginsel een maal per jaar met het hoofd van het betrokken dienstonderdeel van de gemeente of diens vertegenwoordiger.

 • j.

  De KRA overlegt in beginsel een maal per jaar met de relevante wethouder van de gemeente.

 • k.

  De KRA kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de KRA relevante beleidsonderwerpen.

 • l.

  De KRA kan agendapunten aandragen voor de overleggen zoals bedoeld in de voorafgaande leden van dit artikel.

 • m.

  De KRA neemt kennis van het bepaalde in artikel 2, lid 5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat haar leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht.

 • n.

  Wat betreft persoonlijke informatie is de KRA gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • o.

  Door of namens het college wordt de KRA voorzien van de voor de uitvoering van haar taak relevante informatie, op een zodanig tijdstip dat de adviezen volwaardig kunnen worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming.

 • p.

  De bijdrage in de kosten voor materiële voorzieningen van de KRA worden op jaarbasis opgenomen in de gemeentebegroting.

 • q.

  Onder materiële voorzieningen worden verstaan:

  • a.

   de voorzieningen ten behoeve van belangenbehartiging voor de doelgroep, waaronder vergaderruimte, onderhouden van netwerkcontacten, drukwerk, porto, vaste onkostenvergoeding en de door leden noodzakelijk te maken reis- en telefoonkosten.

  • b.

   kosten te maken ten behoeve van de deskundigheidsbevordering en aanschaf van documentatiemateriaal.

Artikel 2 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente Tubbergen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3.

  Op dat tijdstip vervallen de Verordening cliëntenparticipatie WWB en Verordening Cliëntenparticipatie WSW.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 12 december 2011

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers