Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel verhaal kosten bij beschadigingen aan bomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verhaal kosten bij beschadigingen aan bomen
CiteertitelBeleidsregel verhaal kosten bij beschadigingen aan bomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2003Nieuwe regeling

11-10-2003

Hofnieuws, 25-02-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verhaal kosten bij beschadigingen aan bomen

 

 

Beleidsregel verhaal kosten bij beschadigingen aan Bomen

 

Het komt nogal eens voor dat gemeentelijke bomen beschadigd worden door derden. Indieneen dader bekend is, wordt deze aansprakelijk gesteld. Voor de bepaling van de schade zijner in principe 2 mogelijkheden, t.w. het in rekening brengen van de kosten van herstel van deboom cq. het opruimen van de boom en het planten van een nieuwe boom, danweltoepassing van de methode Raad. Vanuit het verleden werd in Delden de methode Raadtoegepast en deze werkwijze is in rayon Oost overgenomen. In de beide andere rayonswordt de andere methode gebruikt.

 

De methode RAAD is een systematiek voor de bepaling van de waarde van een boom opbasis van het stamoppervlak, waarbij criteria als leeftijd, omvang, vitaliteit, landschappelijkewaarde en standplaats meegerekend worden.

 

Voor een omschrijving van de methode Raad verwijs ik uw college naar bijlage 1. Uit deomvang van de bijlage moge duidelijk zijn, dat deze methode (althans voor leken) complexis.

 

Onderstaand een aantal opmerkingen aangaande beide methodes. Het zal duidelijk zijn, dathet voordeel bij de ene methode in veel gevallen een nadeel is bij de andere methode.

 

1. het in rekening brengen van de kosten van herstel van de boom cq. het opruimenvan de boom en het planten van een nieuwe boom

 • -

  Bij vervanging van de boom is de hoogte van de schade eenduidig (optelsom van manentractieuren en materiaal, vermeerderd met toezicht en administratiekosten).

 • -

  Het in rekening te brengen bedrag ligt over het algemeen lager dan bij toepassing vande methode Raad. Ondanks dit lagere bedrag leidt e.e.a. toch nog vaak tot allerleidiscussies en bezwaren, maar uiteraard in mindere mate dan bij de methode Raad.(uiteraard is de hoogte van het bedrag afhankelijk van de te herplanten boom)

 • -

  Bij het zodanig beschadigen van een zware boom, dat deze dient te worden vervangen,kan technisch gezien niet een boom van dezelfde omvang worden herplant. Er wordtdus een veel lichtere boom met een veel geringere waarde teruggeplant. Hetwaardeverlies op zich wordt dus niet teruggevorderd.

 • -

  Bij een beschadiging van de stam van de boom bestaat de mogelijkheid, dat dezelangzaam afsterft. Dit proces kan door noodmaatregelen hooguit wat wordenafgeremd. Er vindt direct na de beschadiging hooguit een beperkte herstelactieplaats. Op dat moment worden alleen deze kosten verhaald. De kosten vanvervanging in de toekomst, bij afsterven van de boom, worden niet verhaald.

 • -

  Bij deze methode vindt geen verhaal van schade plaats, indien een deel van een boommoedwillig wordt “vernield”. In dit geval dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan hetin grote mate afzagen van takken, waardoor de kroon op een ontoelaatbare wijzewordt ingekort (tenzij het van dusdanige omvang is, dat de gehele boom moetworden vervangen), het boren van gaten in de stam of het anderszins beschadigenvan de stam.

 

 

2. toepassing van de Methode Raad

 • -

  Methode Raad is een landelijk geaccepteerde methode van schadebepaling aanbomen. Het is een theoretische benadering, die los staat van de werkelijk kosten vanvervanging.

 • -

  Bij hantering van de methode Raad dient een onafhankelijke taxateur te wordeningeschakeld. De kosten van een dergelijke taxateur zijn meestal vrij fors (€.250,-- tot€.500,--). Ondanks inzet van een deskundige is ons gebleken in het verleden, dat dehoogte van het getaxeerde schadebedrag voor discussie vatbaar is (verschillendetaxaties leiden tot (forse) verschillen in het schadebedrag).

 • -

  De hoogte van de schade aan een boom valt meestal veel hoger uit dan bij methode 1,omdat in de methode Raad ook de vergoeding van de beheers- enonderhoudskosten van de boom in het verleden zit.

 • -

  Door de hogere schade ontstaat veel meer discussie met de tegenpartij, die (zo is onsde afgelopen jaren gebleken) de schade als onredelijk ervaart. Bij hantering van demethode Raad wordt ook “geld verdiend”. Immers, de kosten (vervanging van boomdoor een kleiner exemplaar) liggen in veel gevallen aanzienlijk lager dan het teverhalen schadebedrag. Het idee dat het gehele publieke bomenbestand een soortmaatschappelijk vermogen is waar een prijskaartje aan hangt, leeft niet zo duidelijkbij de bevolking (en zeker niet bij de veroorzaker van de schade).

 • -

  De hogere schade doet wel recht aan het gegeven, dat (met name bij zware bomen) debelevingswaarde van de omgeving aanzienlijk vermindert. Ik erken overigens, dat ditook subjectief is.

 • -

  Ook kan bij de methode Raad een schadebedrag in rekening worden gebracht zonderdat een nieuwe boom wordt geplant. Dit wordt in de regel door een tegenpartij alsbijzonder onredelijk ervaren.

 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de methode Raad voors en tegens heeft. Andere gemeentengaan hier ook verschillend mee om. Sommigen passen de methode Raad toe, anderen niet.Op basis van het bovenstaande en de ervaringen bij schades in de afgelopen jaren is alsvolgt besloten:

 • -

  daar waar schade is ontstaan als gevolg van moedwillige vernieling van gemeentelijkebomen de methode Raad onverkort toe te passen:

 • -

  daar waar sprake is van een ongeval te kiezen voor het verhaal van de kosten vanherstel van de bomen, danwel vervanging van de boom. De omvang van de nieuweboom dient in principe zoveel mogelijk de omvang van de beschadigde boom tebenaderen (uiteraard voorzover dit technisch mogelijk is). Bij zware bomen is dittechnisch niet mogelijk. In dat geval zal in ieder geval een boom moeten wordengeplant die past in de omgeving. Dit kan betekenen, dat in enkele gevallen bomenwellicht machinaal geplant (ook forse kosten) moeten worden.

 • -

  bij ongevallen met een zeer traumatische afloop afzien van het kostenverhaal vanschade aan een boom bij de betrokkene, danwel bij eventuele nabestaanden (in eendergelijk geval moet hier zeker ruimte zijn voor een adhoc afweging).