Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasgouw

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasgouw
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2012
CiteertitelVerordening parkeerbelasting Maasgouw 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Parkeerverordening Maasgouw 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Maasgouw Nieuws, 21-12-2011  

R08.0505  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2012

    De raad van de gemeente Maasgouw,   gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Maasgouw 2011;     B E S L U I T :       vast te stellen de volgende verordening:   Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2012 (Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijving

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990; houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens; parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

  Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven: een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a      degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b      zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat        1     als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;        2         als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op grond van een door het college genomen besluit in aanmerking komt voor een tijdelijke ontheffing van het betalen van parkeergeld. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven door middel van parkeerapparatuur. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

  De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 10 Overgangsrecht

  De 'Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maasgouw 2011' van 16 december 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 24 maart 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2012'.

Ondertekening

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 15 december 2011.       De raad voornoemd;   De griffier, De voorzitter,                 S.B.J. Backus S.H.M. Strous