Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Maasgouw 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Maasgouw 2012
CiteertitelVerordening rioolheffing Masgouw 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rioolheffing Maasgouw 2013.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Maasgouw 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

20-12-2012

Maasgouw Nieuws

R12.0629
22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Maasgouw Nieuws, 21-12-2011  

R08.0505  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Maasgouw 2012

  De raad van de gemeente Maasgouw,     gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

  gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

  B E S L U I T :     vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Maasgouw 2012”

(Verordening rioolheffing Maasgouw 2012).  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  Deze verordening verstaat onder:  a. perceel                            :    een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan of een terrein bestemd voor verblijfsrecreatie dat als zodanig wordt geëxploiteerd;

b. gemeentelijke riolering    :    een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater, grondwater in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

c. verbruiksperiode              :    de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

d. water                              :    huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.  

Artikel 2 Aard van de belasting

  Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

    1.   De belasting wordt geheven:        a.         van degene die bij het begin van het belastingjaar het ge­not heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riole­ring, verder te noemen: eigenarendeel; en        b.         van de gebruiker van een perceel van waaruit wa­ter direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel; 2.  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genotheb­bende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 3.  Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aangemerkt:      a.    degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;       b.         ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als be­doeld in artikel 4 - voor gebruik is afgestaan: degene die dat ge­deelte in gebruik heeft afgestaan;       c.    ingeval een perceel voor volgtijdig gebruik ter beschikking is gesteld: degene die dat perceel voor volgtijdig gebruik ter beschikking heeft gesteld; degene die het perceel ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat perceel ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

  Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd en/of is opgepompt. Indien dit aan het begin van het belastingjaar niet bekend is, wordt het aantal kubieke meters water gesteld op het aantal kubieke meters water dat naar het perceel is toegevoerd en/of is opgepompt van de laatstbekende verbruiksperiode. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een: watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven

    1.  Het eigenarendeel bedraagt € 87,48. 2.  Het gebruikersdeel bedraagt bij een hoeveelheid water:      van 0 m³ tot en met 400 m³                                                   : €   97,20      alsmede per eenheid water van 400 m³      boven de 400 t/m 4.800 m3                                                   : € 147,72      boven de 4.800 t/m 10.000 m3                                              : € 129,12      boven de 10.000 t/m 20.000 m3                                            : € 110,76      boven de 20.000                                                                        : €   92,28 3.  Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt een gedeel­te van een eenheid aangemerkt als een volle eenheid.  

Artikel 7 Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Het in de voorgaande leden bepaalde is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in  gebruik neemt.

Artikel 10 Termijnen van betaling

    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal niet kunnen worden geïncasseerd vervalt de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

  De “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Maasgouw 2011” van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing Maasgouw 2012'.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 15 december 2011.       De raad voornoemd;   De griffier, De voorzitter,                 S.B.J. Backus S.H.M. Strous