Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
CiteertitelBeleidsregel voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2006Nieuwe regeling

21-03-2006

Hofnieuws, 12-04-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

 

 

Volwasseneducatie is bedoeld voor de doelgroep volwassenen van 18 tot 80 jaar en is gericht op het inhalen van achterstanden, het scheppen van gelijke kansen en het leren opkomen voor de eigen en groepsbelangen. Volwasseneneducatie is te onderscheiden in onderwijs dat gegeven wordt in het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs), de basiseducatie (BE) en Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor anderstaligen.

 

Het VAVO zorgt ervoor dat mensen alsnog een diploma of deelcertificaat VMBO, HAVO of VWO kunnen halen. Zo zijn er "tweede-kans-deelnemers" (vaak mensen ouder dan 22 jaar), die teruggaan naar de schoolbanken om hun vroeger niet behaalde diploma alsnog te halen. De "tweede-weg-deelnemers" (meestal jonger dan 22 jaar) kiezen er om verschillende redenen voor om hun diploma VMBO, HAVO of VWO niet binnen het voortgezet onderwijs te behalen, maar via het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

 

Door een analyse van de deelnemers van het VAVO blijkt, in verband met de beschikbare financiële middelen, dat er duidelijke criteria dienen te worden gehanteerd voor het instroombeleid. Met name dient gekeken te worden dat de VAVO wordt gebruikt door deelnemers waarvoor het in beginsel ook bestemd is.

 

Door het vaststellen van instroomcriteria kunnen we de aanmeldingen reguleren en krijgen jongeren, die om uiteenlopende redenen niet meer in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen, een tweede kans om alsnog een diploma te behalen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

 

Naast inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) kan bij het hanteren van criteria uitgegaan worden van de term startkwalificatie. De term startkwalificatie houdt in dat het aanbod van de VAVO gericht is op volwassenen, die nog niet over een diploma HAVO/VWO of 2 jaar MBO beschikken. Het komt voor dat deelnemers die reeds in het bezit zijn van deze startkwalificatie toch deelnemen aan VAVO. Een voorbeeld hiervan zijn personen die reeds het HAVO-diploma bezitten en de VAVO gebruiken om het VWO-diploma te behalen en zo de doorstroming naar het WO-onderwijs te realiseren. In beginsel is de VAVO niet voor deze doelgroep bestemd. Indien echter het WEB-budget toereikend is en in uitzonderings gevallen (persoonlijke omstandigheden) kunnen deelnemers alsnog gebruik maken van het VAVO.

 

Criteria VAVO deelnemers

 • 1.

  De deelnemer moet in de Gemeente Hof van Twente wonen waar hij/zij staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

 • 2.

  Het VAVO is noodzakelijk als tweede kans om de leerling naar een startkwalificatie te leiden. De prioriteit ligt bij educatie en vorming van volwassenen die nog niet over een startkwalificatie (een HAVO/VWO diploma of 2 jaar MBO) beschikken.

 • 3.

  De VAVO is niet bestemd voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van deze startkwalificatie en die bijvoorbeeld het VAVO gebruiken om het VWO-diploma te behalen om zo de doorstroming naar het WO te realiseren.

 • 4.

  Indien het WEB-budget toereikend is en in uitzonderingsgevallen (persoonlijke omstandigheden) kunnen zij alsnog gebruik maken van het VAVO, zulks ter besluit van de gemeente.

 

De beleidsregel ‘geldig vanaf 11 mei 2005’ wordt bij deze ingetrokken.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 mei 2006.

 

Aldus vastgesteld door het college op 21 maart 2006.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

 

Mr. D. Markvoort, Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten