Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van grafrechten 2012
CiteertitelVerordening Grafrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen
Externe bijlagentarieventabel tarieventabel tarieventabel tarieventabel tarieventabel tarieventabel tarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

12-12-2011

Westerkwartier, 21-12-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zuidhorn d.d. 15 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de "Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2012"

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats:

  de gemeentelijke begraafplaats Aduard;

  de gemeentelijke begraafplaats Grijpskerk;

  de gemeentelijke begraafplaats Den Ham;

  de gemeentelijke begraafplaats Lagemeeden aan de Nutweg te Den Horn;

  de gemeentelijke begraafplaats Den Horn;

  de gemeentelijke begraafplaats Kommerzijl;

  de gemeentelijke begraafplaats Niehove;

  de gemeentelijke begraafplaats Niezijl;

  de gemeentelijke begraafplaats Noordhorn;

  de gemeentelijke begraafplaats Oldehove;

  de gemeentelijke begraafplaats Saaksum;

  de gemeentelijke begraafplaats Visvliet;

  de gemeentelijke begraafplaats Jellemaweg te Zuidhorn;

  de gemeentelijke begraafplaats Klinckemalaan te Zuidhorn;

 • b.

  grafruimte: een graf, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  urnenruimte: een ruimte, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  nis: een ruimte in de urnenwand, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Aard van de rechten: belastbaar feit

Onder de naam "grafrechten" worden op basis van deze verordening met bijbehorende tarieventabel rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing: tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen inde bij deze verorde­ning behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde een­heid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in onderdeel 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, met uitzondering van de rechten bedoeld in artikel 6 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsbelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in onderdeel 6 van de tarieventabelzijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt zijn de rechten als bedoeld in onderdeel 6 van de tarieventabelverschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalender­maanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de grafrechten.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 • 1.

  Alle aanspraken en rechten vóór de datum van inwerkingtreding van deze ver­ordening verkregen ingevolge artikel 10, lid 1 en 2 van de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraaf­plaatsen aan de Jellemaweg te Zuidhorn, de Klinckemalaan te Zuidhorn en de Noorderweg te Noordhorn van 29 april 1985, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 1985, nr. 5, sindsdien gewijzigd, blijven gehandhaafd.

 • 2.

  Alle aanspraken en rechten vóór de datum van inwerkingtreding van deze ver­ordening verkregen ingevolge de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 1997 van 11 november 1996, sindsdien gewijzigd, en ingevolgde de Verordening op de heffing en invordering van graf­rechten 2002 van 30 oktober 2001, blijven gehandhaafd.

Artikel 13 Inwerkingtreding; citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2011 van 13 december 2010 wordt  ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de elfde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Grafrechten 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zuidhorn

in de openbare vergadering van 12 december 2011,

 

L.K. Swart, voorzitter                                       M.J. Slopsema-Terpstra, griffier