Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Verordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012
CiteertitelVerordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

15-12-2011

Elektronisch gemeenteblad, 21-12-2011

2011-121m

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Nieuwkoop;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van standplaatsen 2012.

Artikel 1 Belastbaar feit

Terzake van het houden van een standplaats voor verkoop van eet- of koopwaren of tot het aanbieden of verrichten van diensten op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, anders dan voor een eigen winkel of anders dan als bedoeld in de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden, wordt onder de naam van standplaatsgeld een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de standplaatshouder. Als standplaatshouder wordt beschouwd een ieder aan wie door het bevoegde gezag vergunning is verleend een standplaats in te nemen.

Artikel 3 Heffingsgrondslag, belastingplicht en tarief

 • 1.

  Het standplaatsrecht bedraagt voor het gebruik of het genot van een standplaats met een verkoopwagen, kraam, of een andere soortgelijke inrichting of voor het uitstallen van goederen op de grond, per strekkende meter:

  • a.

   per dagdeel (< 5 uur per dag): € 2,05;

  • b.

   per dag (> 5 uur per dag): € 4,10

 • 2.

  Indien een dagplaats niet wordt ingenomen, wordt geen ontheffing verleend.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De rechten voor vaste standplaatsen en dagplaatsen moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de nota.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van standplaatsrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening standplaatsrecht Nieuwkoop 2012’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nieuwkoop in de openbare vergadering van

15 december 2011.

De griffier,

De voorzitter,

E.R. van Holthe

F.Buijserd