Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef onder a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201201-01-2013nieuwe regeling

19-12-2011

Huis aan huis Elburg, 27-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen in de gemeente;

 • b.

  particulier graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken danwel het plaatsen van een asbus met of zonder urn;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volleeenheid gerekend.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011" van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2012".

   

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 19 december 2011

  de voorzitter, de griffier,

  F.A. de Lange. Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Bijlage tarieventabel  

Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2012

 

Hoofdstuk 1

1.1.        Voor het verlenen van recht op een particulier graf ten behoeve van het begraven van één, twee of drie lijken, als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief de begraving, verwijdering grafbedekking ten behoeve van de bijzetting van het tweede of derde lijk en het recht op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een gedenkteken, wordt geheven:

1.1.1     voor een periode van 30 jaar voor een dubbel graf: € 4.113,90

1.1.2     voor onbepaalde tijd voor een dubbel € 5.115,90

1.1.3     voor het verdiepen van een bestaand graf: € 2.056,95

1.1.4     bij de uitbreiding van een dubbel graf naar een drievoudig graf: € 2.056,95

1.1.5     voor een periode van 30 jaar voor een drievoudig graf: € 6.170,85

1.1.6     voor onbepaalde tijd voor een drievoudig graf: € 7.679,25

1.1.7     voor een periode van 30 jaar voor een enkel graf, ingeval van inbreiding in door het college aangegeven vakken: € 3.032,15

1.1.8     voor een periode van 30 jaar voor een kindergraf tot 12 jaar:                                         € 1.476,25

1.1.9     voor een bijzetting van een tweede lijk in bestaande situaties: €    499,80

 

1.2. Voor het verlengen van de periode, genoemd onder 1.1, met een periode van 10 jaren wordt een recht geheven voor:

1.2.1     een drievoudig graf: € 1.508,40

1.2.2     een dubbel graf: € 1.005,60

1.2.3     een enkel graf : € 503,05

 

1.3. Voor het geven van gelegenheid tot begraven in een algemeen graf als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief het recht op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven:

1.3.1 voor het begraven van een lijk van een persoon vanaf 12 jaar: 

€ 1.492,70

1.3.2     voor het begraven van een lijk van een persoon tot 12 jaar: 

€   689,30

 

1.4. Voor wijziging van een algemeen graf in een particulier graf in door het college aangegeven vakken wordt, met terugwerkende kracht gerekend vanaf het tijdstip van het geven van gelegenheid tot begraven in een algemeen graf:

1.4.1     voor een periode van 30 jaar geheven per begraven lijk: €    893,90

 

1.5.      Voor het verlenen van recht op een particulier graf ten behoeve van het plaatsen van twee asbussen in een uitsluitend daartoe bestemd urnengraf of in een urnennis, als bedoeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, inclusief de plaatsing van de asbussen, verwijdering grafbedekking ten behoeve van de bijzetting van de tweede asbus en het recht op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen van een gedenkteken, wordt geheven voor:

1.5.1     een periode van 10 jaar: € 1.839,20

1.5.2     een periode van 20 jaar: € 2.844,80

1.5.3     een periode van 30 jaar: € 3.850,40

1.5.4     onbepaalde tijd: € 4.856,00

1.5.5     het plaatsen van een asbus van een persoon tot 12 jaar voor een periode van 30 jaar: € 1.476,25

                                   

1.6.      Voor het plaatsen van een derde of vierde asbus in een graf of nis als bedoeld onder 1.5 wordt, inclusief de plaatsing van de asbus, verwijdering grafbedekking ten behoeve van de bijzetting van de asbus, het recht op het in behandeling nemen de behandeling van een aanvraag tot het plaatsen van een gedenkteken, geheven:

1.6.1     in een graf of nis uitgegeven voor een periode van 10 jaar: 

€ 702,85

1.6.2     in een graf of nis uitgegeven voor een periode van 20 jaar:

€ 907,70

1.6.3     in een graf of nis uitgegeven voor een periode van 30 jaar: 

€ 1.112,50

 

1.7.      Voor het verlengen van recht op een particulier graf als bedoeld 1.5, wordt geheven voor:

1.7.1     een periode van 10 jaar: € 1.005,60

1.7.2     elke conform 1.6 geplaatste asbus vermeerderd met: € 503,05

 

1.8.        Voor het geheel of gedeeltelijk buiten de in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vastgestelde tijden begraven wordt geheven:                                          

1.8.1 €    205,50

 

Hoofdstuk 2

2.1.      Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een gedenkteken wordt geheven per gedenkteken voor:

2.1.1     een periode van 10 jaar: € 1.300,15

2.1.2     een periode van 20 jaar: € 2.600,30

2.1.3     een periode van 30 jaar: € 3.900,45

 

2.2       Voor het wegnemen en herplaatsen van voorwerpen, als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, anders dan ingeval van 1.1, 1.5, 1.6 en 3.1 wordt een recht geheven van:

2.2.1 € 162,55

 

Hoofdstuk 3

3.1.      Voor het opgraven van een lijk of asbus wordt inclusief verwijdering van grafbedekking eventueel herbegraven in hetzelfde of een ander graf of urnengraf op een gemeentelijke begraafplaats of het ruimen van een graf, urnengraf of urnennis geheven:

3.1.1  € 499,80

 

Hoofdstuk 4

4.1.        Voor het gebruik van de aula of een gedeelte van de aula wordt per dag of een gedeelte van een dag geheven:      

4.1.1 €    250,00

  

Bijlage behorende bij besluit van de raad der gemeente Elburg van 19 december 2011

De griffier,

 

 

 

Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga

 

 

Bijlage kostentoerekening