Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2012
CiteertitelVerordening watertoeristenbelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwatertoerist

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

Huis aan huis Elburg, 06-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2012".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  Mobiele kampeervoertuigen: kampeerauto’s en soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn voor dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • c.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 16.00 uur;

 • d.

  kapitein: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;

 • e.

  eigenaar: de bestuurder van een mobiel kampeervoertuig of degene die deze vervangt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen of in voertuigen waarvoor wegens de aanwezigheid in het water- of havengebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn ingeschreven, wordt onder denaam “watertoeristenbelasting” een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen of verblijfplaats dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig de kapitein, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig of voertuig als in artikel 2 bedoeld, dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig of binnen een mobiel kampeervoertuig.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degenen die verblijf houden aan boord van:

  • a.

   een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van personen met een beperking, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

  • b.

   kano's, roei- en volgboten;

  • c.

   een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

 • 2.

  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting;

 • 3.

  van een asielzoeker, zijnde een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 onderdeel c, d, f, g en h, van voorgenoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

Artikel 6 Belastingtarief

De belasting bedraagt per persoon per etmaal € 0,95.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van belastingheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag en anders door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 9 Aanslaggrens

 • 1.

  Indien de belasting wordt geheven bij wege van aanslag kan op basis van de laatste aangifte (voorgaande belastingjaar) een voorlopige aanslag worden opgelegd voor het lopende belastingjaar.

 • 2.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,-- worden niet opgelegd.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dient de belasting te worden voldaan op het moment waarop de nota wordt uitgereikt. Indien de belasting wordt geheven bij wege van aanslag moet de aanslag worden betaald in één termijn die vervalt aan het einde van de tweede maand volgende op die van oplegging van de aanslagen.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de watertoeristenbelasting.

Artikel 12 Kwijtschelding van belastingen

Bij de invordering van de watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2011” van 29 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening watertoeristenbelasting 2012”.

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 28 november 2011

  de voorzitter, de griffier,

  F.A. de Lange. Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.