Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze
CiteertitelRegeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek, Boek 1, artikel 63.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201501-01-2015wijziging

16-12-2014

Gemeenteblad, 28-01-2015

Onbekend.
01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

13-10-2011

Huis aan Huis, 20-12-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 

gelet op artikel 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor 1 dag naar eigen keuze

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

college

:het college van burgemeester en wethouders;

b.

huwelijk

: het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

c.

gebouw

: een permanent bouwwerk met bijbehorend kadastraal perceel;

d.

bruidspaar

: partners;

e.

eigenaar

: de eigenaar of rechthebbende van een gebouw;

f.

gemeente

: de gemeente Oldebroek.

Artikel 2 Aanwijzing huwelijkslocatie op verzoek

Het college kan op verzoek van één of beide partners elk in de gemeente gelegen gebouw, anders dan het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zitting heeft, als locatie voor het voltrekken van een huwelijk aanwijzen.

Artikel 3 Aanvraag(formulier)

 • 1.

  Een aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie moet door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk twaalf weken voor de gewenste datum van de huwelijksvoltrekking zijn ontvangen.

 • 2.

  Bij de aanvraag moet worden overgelegd:

  • a.

   als de gewenste huwelijkslocatie in eigendom is van het bruidspaar de 'Verklaring voltrekken huwelijk/partnerschapsregistratie op locatie', ondertekend door het bruidspaar, of

  • b.

   als de gewenste huwelijkslocatie niet in eigendom is van het bruidspaar, de 'Overeenkomst voltrekken huwelijk/partnerregistratie op locatie', ondertekend door de eigenaar/rechthebbende van de gewenste huwelijkslocatie en het bruidspaar.

 • 3.

  Onvolledige en niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Weigering aanwijzing huwelijkslocatie, voorwaarden

De aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De huwelijkslocatie moet voldoen aan de normale veiligheidseisen en geen overlast geven aan de omgeving (voorzieningen voor parkeren en het open houden van toegangswegen e.d.);

 • b.

  De huwelijkslocatie wordt door de eigenaar voor de duur van de huwelijksplechtigheid om niet ter beschikking van de gemeente gesteld;

 • c.

  De huwelijkslocatie moet beschikken over voorzieningen/faciliteiten die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste huwelijkslocatie.

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de gewenste huwelijkslocatie.

 • 3.

  De gemeente zorgt bij een huwelijksvoltrekking op een éénmalige huwelijkslocatie (als bedoeld in deze regeling) voor begeleiding door een gemeentebode.

Artikel 6 Intrekking aanwijzing huwelijkslocatie

De aanwijzing als huwelijkslocatie wordt ingetrokken als:

 • a.

  de locatie niet (meer) blijkt te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling, of

 • b.

  de aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het aanwijzen van huwelijkslocaties leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 

 

 

 

Oldebroek, 13 december 2011.

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

, burgemeester.

 

 

 

 

 

, secretaris.