Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014
CiteertitelVerordening marktgelden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a. en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-01-2015Onbekend

16-12-2013

Leiderdorps Weekblad

2013I01644
20-12-201201-01-2014Onbekend

17-12-2012

Leiderdorps Weekblad

2012i01973
22-12-201101-01-2013Onbekend

19-12-2011

Onbekend

2011i01911

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nr. 2013i01635 ;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Maatschappij van 2december 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   dag : een aaneengesloten periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   maand : een kalendermaand;

  • c.

   kwartaal : een kalenderkwartaal

  • d.

   jaar : een kalenderjaar

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp 2011.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2 is toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Tarieven

 

 • 1

  Het marktgeld worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing, tijdstip verschuldigheid

 • 1

  Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 2, is verschuldigd op het moment dat de standplaatsvergunning is verleend.

Artikel 6 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig (30) dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgmeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de lnvorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 10 Rente

In afwijking van de ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de lnvorderingswet 1990 wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,-- niet te boven gaat.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1

  De Verordening marktgelden 2013 van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2014.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 16 december 2013.

Bijlage Tarieventabel behorende bij Verordening Marktgelden 2013

Postregistratienummer: 2012i01946

Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2012i01944

 

Tarieventabel behorende bij Verordening Marktgelden 2013

Rubriek

Omschrijving

Euro

 

HOOFDSTUK 1 MAATSTAF EN TARIEF STANDPLAATSEN

1.1

De belasting bedraagt voor iedere strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:

 

1.1.1

per dag

3,47;

1.1.2

per kalendermaand

12,60;

1.1.3

per kalenderkwartaal

31,85.

1.2

In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor kooplieden die voor de eerste maal een standplaats innemen op een markt in Leiderdorp gedurende de eerste drie maanden de belasting, voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:

 

1.2.1

per dag

2,77;

1.2.2

per kalendermaand

9,18;

1.2.3

per kalenderkwartaal

23,03.

1.3

In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor standwerkers de belasting voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats, per dag

 

 

 

 

3,35.

1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 4 van de Marktverordening Leiderdorp 2011 bedraagt:

 

 

70,86.

 

HOOFDSTUK 2 MAATSTAF EN TARIEF STROOMVOORZIENING

2.1

De belasting bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties van

 

2.1.1

500 watt of minder

 

2.1.1.1

per dag

5,27;

2.1.1.2

per kalendermaand

15,83;

2.1.1.3

per jaar

154,75.

2.1.2

501 watt tot en met 1.000 watt,

 

2.1.2.1

per dag

10,55;

2.1.2.2

per kalendermaand

31,67;

2.1.2.3

per jaar

310,32.

2.1.3

1.001 watt tot en met 1.500 watt,

 

2.1.3.1

per dag

15,83;

2.1.3.2

per kalendermaand

47,51;

2.1.3.3

per jaar

466,53.

2.1.4

meer dan 1.500 watt,

 

2.1.4.1

per dag

21,11;

2.1.4.2

per kalendermaand

63,35;

2.1.4.3

per jaar

622,05.

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2013, registratienr. 2013i01644