Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leiderdorp

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leiderdorp
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a. en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013Onbekend

19-12-2011

Onbekend

2011i01911

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. 2011i01911 ;

gezien het advies van de commissie Bestuur en Maatschappij van 28 november 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1 Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   dag : een aaneengesloten periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   maand : een kalendermaand;

  • c.

   kwartaal : een kalenderkwartaal

  • d.

   jaar : een kalenderjaar

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp 2011.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2 is toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1

  Het marktgeld worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing, tijdstip verschuldigheid

 • 1

  Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 2, is verschuldigd op het moment dat de standplaatsvergunning is verleend.

Artikel 6 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig (30) dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgmeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de lnvorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 10 Rente

In afwijking van de ministeriele regeling bedoeld in artikel 31 van de lnvorderingswet 1990 wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,-- niet te boven gaat.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De Verordening marktgelden 2011 van 13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 19 december 2011,

Bijlage Tarieventabel behorende bij Verordening Marktgelden 2012

Postregistratienummer: 2011i01926

Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2011i0925

Tarieventabel behorende bij Verordening Marktgelden 2012
RubriekOmschrijvingEuro
 
HOOFDSTUK 1 MAATSTAF EN TARIEF STANDPLAATSEN
1.1De belasting bedraagt voor iedere strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:  
1.1.1per dag 3,41;
1.1.2per kalendermaand12,36;
1.1.3per kalenderkwartaal31,23.
1.2In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor kooplieden die voor de eerste maal een standplaats innemen op een markt in Leiderdorp gedurende de eerste drie maanden de belasting, voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats:  
1.2.1per dag2,72;
1.2.2per kalendermaand9,00;
1.2.3per kalenderkwartaal22,58.
1.3In afwijking van rubriek 1.1 bedraagt voor standwerkers de belasting voor iedere hele strekkende meter grond of gedeelte daarvan waarover een standplaats wordt ingenomen, gemeten langs de frontbreedte van de standplaats, per dag 3,29.
1.4Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 4 van de Marktverordening Leiderdorp 2011 bedraagt: 69,48.
 
HOOFDSTUK 2 MAATSTAF EN TARIEF STROOMVOORZIENING
2.1De belasting bedraagt, voor zover betrekking hebbend op de stroomvoorziening, per standplaats, bij een totale capaciteit van de aldaar aanwezige elektrische installaties van  
2.1.1500 watt of minder  
2.1.1.1per dag5,17;
2.1.1.2per kalendermaand15,52;
2.1.1.3per jaar151,72.
2.1.2501 watt tot en met 1.000 watt,  
2.1.2.1per dag10,35;
2.1.2.2per kalendermaand31,05;
2.1.2.3per jaar304,24.
2.1.3 1.001 watt tot en met 1.500 watt,  
2.1.3.1per dag15,52;
2.1.3.2per kalendermaand46,53;
2.1.3.3per jaar457,39.
2.1.4meer dan 1.500 watt,  
2.1.4.1per dag20,70;
2.1.4.2per kalendermaand62,11;
2.1.4.3per jaar609,86.

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2011.