Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels peuterspeelzaalwerk
CiteertitelBeleidsregels peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 Algemene Subsidieverordening
 2. Artikel 4.81 Algemene Wet Bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200813-07-2010Nieuwe regeling

29-01-2008

Hofnieuws, 13-02-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit,

 

I. in te trekken de beleidsregels “Subsidieverstrekking deelbeleidsterrein“Peuterspeelzaalwerk” vastgesteld d.d. 20 december 2005;

II. vast te stellen de beleidsregels “Peuterspeelzaalwerk”.

Regel 1 Begripsbepaling

Verordening: de Algemene Subsidieverordening vastgesteld door de raad op 27 November 2007.

Regel 2 Werksoort

Het deelbeleidsterrein omvat de volgende werksoort:

 • -

  peuterspeelzaalwerk

Regel 3 Activiteiten

Met activiteiten zoals genoemd in artikel 2 van de verordening worden voor het peuterspeelzaalwerk die activiteiten bedoeld die:

 • -

  gericht zijn op het organiseren en uitvoeren van de basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk, namelijk het bieden van de mogelijkheid tot het stimuleren van “spelen, ontwikkelen en ontmoeten” van peuters in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente.

 • -

  gericht zijn op het stimuleren van deelname van (bestuurs)leden aan kadercursussen en/of trainingen.

Regel 4 Budgetsubsidie

 • 1.

  Een budgetsubsidie, zoals bedoeld in artikel 3, sub c van de verordening, is een subsidie die op het deelbeleidsterrein peuterspeelzaalwerk wordt verstrekt om een instelling die hiertoe door de raad is aangewezen, in de gelegenheid te stellen activiteiten zoals genoemd in regel 3 te ontplooien.

 • 2.

  In het activiteitenplan als bedoeld in artikel 1 van de verordening geeft de instelling aan welke activiteiten zij voornemens is te organiseren. Het activiteitenplan dient te zijn voorzien van:

  • -

   een beschrijving van de doelgroep;

  • -

   welke activiteiten wanneer worden ontplooid;

  • -

   informatie omtrent de met de activiteiten beoogde effecten;

  • -

   een begroting.

 • 3.

  Het college kan nadere aanvullende gegevens verlangen, indien deze nodig zijnvoor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  De uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de verordening bevat deinhoudelijke afspraken met betrekking tot prestaties en activiteiten die worden uitgevoerd in relatie tot de subsidie die voor een vastgesteld tijdvak is verleend.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:68 tot en met 4:72 van de Awb dient subsidieontvanger de volgende verplichtingen in acht te nemen:

  • -

   uiterlijk zes maanden na afloop van het vastgestelde subsidietijdvak, rapporteert de subsidieontvanger in hoeverre deze de in de subsidiebeschikking genoemde activiteiten heeft gerealiseerd, een en ander onder overlegging van een financiële verantwoording;

  • -

   in afwijking van het in lid 1 genoemde, kan het college bepalen dat jaarlijks een activiteitenverslag en financiële verantwoording moet worden overlegd.

Regel 5 Grondslagen budgetsubsidie

 • 1.

  De grondslag voor de werksoort peuterspeelzaalwerk is gebaseerd op een vast bedrag per kind gebaseerd op het totale aantal kinderen in de gemeente Hof van Twente in de leeftijd 2 ½ tot 4 jaar.

 • 2.

  Als peildatum voor de vaststelling van het aantal kinderen wordt 1 januari van het jaar voorafgaand aan de vierjaarlijkse subsidieperiode aangemerkt.

Regel 6 Incidentele subsidie

 • 1.

  Een incidentele subsidie bedraagt maximaal 35% van de naar het oordeel van het college noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van de te organiseren activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een maximum van € 1.000,00. Voor de bepaling van de hoogte van de noodzakelijke kosten wordt rekening gehouden met een redelijke eigen bijdrage en de inkomsten uit andere bronnen.

 • 2.

  Het college kan overeenkomstig artikel 4:84 van de Awb gemotiveerd afwijken van het percentage en van het bedrag genoemd in voorgaand lid.

 • 3.

  Aanvragen worden in volgorde van datum ontvangst afgehandeld.

 • 4.

  De instelling waarvoor een incidentele subsidie wordt vastgesteld dient in de verantwoording als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de verordening in ieder geval aan te geven:

  • a.

   of de met de georganiseerde activiteiten beoogde doelstellingen zijn behaald;

  • b.

   het aantal deelnemers aan de activiteiten;

  • c.

   een financieel overzicht.

   

Regel 7 Investeringssubsidie

 • 1.

  Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie, zoals bedoeld in artikel 3, sub b van de verordening, toetst het college of aanvragen passen binnen de uitgangspunten en denkrichtingen voor het gemeentelijk accommodatiebeleid, zoals neergelegd in de door de gemeenteraad d.d. 10 februari 2004 vastgestelde deelnotitie Accommodatiebeleid.

 • 2.

  Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie, zoals bedoeld in artikel 3, sub b van de verordening, wordt de volgende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

   

  Aanvragen van instellingen voor subsidie voor groot onderhoud van kapitaalswerken of vervangingsinvesteringen van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;

   

  Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte van gewicht afnemende, prioriteitsvolgorde in acht genomen:

  a.1. Aanvragen van instellingen voor accommodaties die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van kernen;

  a.2. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwerk;

  a.3. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest zijn.

   

  Aanvragen van instellingen voor subsidie ten behoeve de aankoop of eerste stichting van nieuw te realiseren permanente kapitaalswerken;

   

  Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte vangewicht afnemende prioriteitsvolgorde in achtgenomen:

  b.1. Aanvragen van instellingen voor accommodaties die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van kernen;

  b.2. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwerk;

  b.3. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest worden.

   

  Aanvragen van instellingen voor subsidie voor de eerste inrichting van de accommodatie (roerende goederen) zoals die voor de ‘kerntaak’ van de desbetreffende instelling door het college redelijkerwijze noodzakelijk worden geacht.

   

  Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte van gewicht afnemende prioriteitsvolgorde in acht genomen:

  c.1. Aanvragen van instellingen voor accommodaties die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van kernen;

  c.2. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwerk;

  c.3. Aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest zijn.

Regel 8 Slotbepalingen

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2008.

Regel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels peuterspeelzaalwerk”.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29-01-2008

 

de secretaris, de burgemeester,

 

A.J. Kranenberg (loco) H. Kok