Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

Huis aan huis Elburg, 06-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012".

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Overeenkomstig het bepaalde in deze verordening wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen op gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene aan wie de daartoe vereiste vergunning is verleend.

 • 2.

  Indien zonder vergunning voorwerpen op gemeentegrond, bestemd voor de openbare dienst, zijn geplaatst, dan wordt de belasting geheven van degene die voorwerpen op de openbare gemeentegrond heeft.

Artikel 3 Tarief

 • 1.

  De belasting bedraagt voor het hebben van terrassen, perm² ingenomen grond:

  • -

   per seizoen (1 april tot 1 november) € 39,60

  • -

   per volle kalendermaand € 6,07

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De belasting wordt berekend naar de horizontale projectie van de voorwerpen.

Artikel 4 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een rekening of nota.

Artikel 5 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het verschuldigde bedrag van de aanslag, en zolang de verschuldigde bedragen het verschuldigde bedrag van de aanslag door middel van automatische incasso kan worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt dan één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid niet kunnen worden geïncasseerd vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid, of de termijnen die de invorderingsambtenaar vaststelt.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de in een kalenderjaar gelegen periode gedurende welke zich een belastbaar feit in de zin van de verordening voordoet of zal voordoen.

Artikel 7 Ontheffing

Indien na de kennisgeving, rekening of nota als bedoeld in artikel 5 aannemelijk wordt gemaakt, dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor de berekening van de belasting in aanmerking genomen heffingstijdvak voordoet of zal voordoen, wordt op schriftelijke aanvraag ontheffing verleend, voorzover het betreft een tariefstelling per seizoen: over de resterende kalendermaanden van dat tijdvak.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 9 Kwijtschelding van belastingen

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011” van 29 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2012".

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 28 november 2011

  de voorzitter, de griffier,

  F.A. de Lange. Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.