Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012
CiteertitelVerordening marktgeld 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpstandplaats markt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onder a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

Huis aan huis Elburg, 06-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012”.

Artikel 1 Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven voor:

 • 1.

  het innemen van een standplaats voor het uitstallen of verkopen van waren of goederen en andere voorwerpen van handel op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd;

 • 2.

  het gebruikmaken van door gemeentewege aangebrachte elektriciteitskasten;

 • 3.

  het gebruikmaken van diensten, verleend door de gemeentelijke marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats als bedoeld in artikel 1, lid 1 is toegestaan.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslagen waarnaar het marktgeld wordt geheven is de frontbreedte van de standplaats uitgedrukt in strekkende meters (m¹) of per kraam van vier meter, een aansluiting op een elektriciteitskast en een vaste standplaats.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats, op de weekmarkt gehouden op dinsdagmorgen op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg, welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld:

   

  per volle m¹ met een minimum van:

  • a.

   voor een kalenderkwartaal € 12,39 € 41,70

  • b.

   vooreen kalenderjaar € 45,84 € 149,52

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt voor gebruikmaking van een aansluiting op een elektriciteitskast, per marktdag, voor verbruik van:

  • -

   10 KWh of minder € 3,36 exclusief omzetbelasting en € 3,97 inclusief omzetbelasting:

  • -

   boven 10 KWh € 6,67 exclusief omzetbelasting en € 7,94 inclusief omzetbelasting.

 • 3.

  Het marktgeld bedraagt voor gebruikmaking van diensten voor reclame- en promotieactiviteiten per vaste standplaats op de weekmarkt gehouden op dinsdagmorgen op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg:

  • -

   voor een kalenderkwartaal € 30,00

  • -

   vooreen kalenderjaar € 120,00

 • 4.

  Het marktgeld bedraagt voor elke standplaats, niet zijnde een vaste standplaats op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg, € 4,03 per kraam van 4 meter, of een meervoud daarvan, per marktdag.

 • 5.

  Voor de toepassing van het eerste en het vierde lid wordt een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 6.

  Indien de standplaats, zoals bedoeld in artikel 4, verleend is voor een periode van een jaar wordt uitgegaan van een bezetting van 45 marktdagen per jaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld, genoemd in de leden 1, 2 en 3 van artikel 4, wordt bij wege van aanslag geheven; het marktgeld genoemd in lid 4 van artikel 4 wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Een aanvraag voor een standplaats wordt ingediend bij de marktmeester. De belastingplicht begint op de eerste dag van de eerstvolgende volle maand na toekenning van de standplaats door de marktmeester. Een toegekende plaats wordt beëindigd, op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige, bij de marktmeester.

 • 2.

  Van het marktgeld dat wordt betaald naar een termijn van een jaar wordt, indien het gebruik van de standplaats is beëindigd voor het verstrijken van de termijn restitutie verleend voor zoveel twaalfden van het betaalde bedrag als er in dat jaar na de beëindiging van het gebruik van de standplaats volle maanden overblijven.

 • 3.

  Van het marktgeld dat wordt betaald naar een termijn van een kwartaal wordt, indien het gebruik van de standplaats is beëindigd voor het verstrijken van de termijn restitutie verleend voor de maanden van het betaalde bedrag als er in dat kwartaal na de beëindiging van het gebruik van de standplaats volle maanden overblijven.

Artikel 7 Betaling

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden voldaan:

  • a.

   ingeval dit bij wege van aanslag wordt geheven binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  • b.

   ingeval dit bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Het totaal verschuldigde bedrag aan belasting welke wordt geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, wordt naar beneden afgerond op € 0,05 nauwkeurig.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding van belastingen

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011” van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld 2012".

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 28 november 2011

  de voorzitter, de griffier,

  F.A de Lange. Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Bijlage kostentoerekening