Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2012
CiteertitelTarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, art. 229, eerste lid onder a en b
 2. gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

De geulbode 21-12 2011

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2012

De Raad der gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van het college dato 15 november 2011;

Gelet op artikel 229, eerste lid onder a en b, juncto artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT :

Vast te stellen de:

Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2012.

Artikel 1 Belastbaar feit

Op grond van deze verordening worden rechten geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Inritten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanleggen van een inrit bij bestaande bebouwing, welke niet gesitueerd is in een ( al dan niet gedeeltelijk ) nog te realiseren uitbreidingsplan bedraagt de vergoeding voor;

 • a.

  een inrit met een maximale breedte van 5 meter en een maximale diepte vanaf het trottoir van 2 meter € 668,00

 • b.

  elke meter of gedeelte van een meter, dat de inrit breder is dan 5 meter € 92,00

 • c.

  de kosten van extra verharding ten behoeve van een oprit, zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld en zoals deze blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin geldt als de dag van in behandeling nemen de tiende werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Artikel 4 Rioolaansluitingen

 • a.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel middels een standaard rioolaansluiting met een doorsnee van 160 millimeter wordt tot de kavelgrens de vergoeding vastgesteld op € 237,50 per strekkende meter.

 • b.

  Voor de berekening van het verschuldigde tarief wordt voor de lengte van de standaard rioolaansluiting een gedeelte van een meter naar boven afgerond op een veelvoud van 25 centimeter.

 • c.

  De kosten van het aansluiten op het gemeentelijke rioolstelsel middels een niet – standaard rioolaansluiting met een doorsnee groter dan 160 millimeter, berekend vanaf de kavelgrens, worden voorafgaand aan het in behandeling nemen schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld middels een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin geldt als de dag van in behandeling nemen de tiende werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Artikel 5 Vervanging van bestrating

 • De

  kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen van bestrating bedragen bij;

  • a.

   trottoirbestrating in tegels: - € 85,00 voor de eerste m2 of gedeelte daarvan;

  • -

   € 30,00 voor elke volgende m2 of gedeelte daarvan.

  • b.

   gesloten wegdekken: - € 137,50 voor de eerste m2 of gedeelte daarvan;

  • -

   € 68,50 voor elke volgende m2 of gedeelte daarvan.

  • c.

   klinkerbestrating - € 104,50 voor de eerste m2 of gedeelte daarvan;

  • -

   € 35,50 voor elke volgende m2 of gedeelte daarvan.

 • De

  oppervlakte van de vervangende bestrating wordt vastgesteld op basis van een opname vooraf van elk werk. De vastgestelde oppervlakte wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen van de bestrating dor of vanwege het college van burgemeester en wethouders schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

 • Voor

  de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin geldt als de dag van in behandeling nemen de tiende werkdag na de dag waarop de vastgestelde oppervlakte aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Artikel 6 Overige werkzaamheden en diensten

 • 1.

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van een vlag bedragen voor een aaneengesloten periode van 3 dagen of gedeelte van deze periode per afzonderlijke vlag € 15,00

 • 2

  Ingeval van het uitlenen van een vlag zijn eenmalig voor de gehele aaneengesloten periode van het uitlenen vooraf per afzonderlijk uitgeleende vlag de navolgende waarborgsommen verschuldigd:

  • a.

   Voor een gemeentevlag € 510,00

  • b.

   Voor elke andere vlag € 255,00

 • 3

  De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het van gemeentewege verwijderen van een wespennest bedragen per afzonderlijk te verwijderen wespennest € 60,50.

 • 4

  De kosten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet geheven ter zake van binnen de gemeente Meerssen gevestigde en werkzame verenigingen, stichtingen zonder winstoogmerk en instellingen op het terrein van het welzijnswerk.

Artikel 7 Omzetbelasting

De in deze verordening genoemde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting.

Artikel 8 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 8:

  • a.

   mondeling wordt gedaan; op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 3 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten als bedoeld in deze verordening wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de tarieven zoals opgenomen in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding/citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de in het vierde lid genoemde datum vervalt de “Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2011”, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 16 december 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de verordening die op grond van deze nieuwe verordening wordt vervangen, gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “ Tarievenverordening Openbare werken gemeente Meerssen 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen van 15 december 2011.