Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schiedam

Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schiedam
Officiële naam regelingLegesverordening 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerplegesverordening 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156 tweede lid, aanhef en onderdeel h en art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe (geactualiseerde) regeling

10-11-2011

Verzameling belasting- en retributieverordeningen

VR 97/2011
01-01-201201-01-2013art. 2,3 en bijlagen tarieventabel

15-12-2011

Het Nieuwe Stadsblad

VR 119/2011

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verleende diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken of inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien dat onvermogen wordt bewezen door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats;

 • b.

  verklaringen van on- en minvermogen;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikking of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  het afgeven van beschikkingen terzake van de plaatselijke belastingen;

 • g.

  het afgeven van een collectevergunning;

 • h.

  het afgeven van een beschikking op een aanvraag terzake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • j.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Abonnementen, genoemd in de tarieventabel, worden verleend onder voorwaarde:

  • a.

   dat de geldigheidsduur, die aanvangt op de dag waarop de verschuldigde leges zijn voldaan, een jaar bedraagt;

  • b.

   dat het abonnement niet overdraagbaar is.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een gedagtekende stempelafdruk op af te geven stukken, nota, zegel of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Ontheffing, vermindering of teruggaaf
 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een half jaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing verleend van de betaling van de leges tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het verschuldigde voor het abonnement.

 • 3. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht
 • 1. De ‘Legesverordening 2011’ van 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 0,5%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2012".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 10 november 2011

de griffier, J. Gordijn

de voorzitter, Ir. J.M. Leemhuis-Stout

TARIEVENTABEL 2012 behorende bij de Legesverordening 2012

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk dan wel een partnerschaps registratie

 

1.1.1.1

op maandag en woensdag om 9.00 uur in de lunchkamer Stadskantoor

kosteloos

1.1.1.2

op maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur in de spreekkamer van het Klant Contact Centrum, zonder ceremonie, met maximaal acht personen

€ 80,00

1.1.1.3

op maandag en woensdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur leges huwelijk, dan wel partnerschap, inclusief ceremonie

 
 

op maandag t/m donderdag

€ 210,00

 

op vrijdag

€ 262,00

 

op zaterdag

€ 390,00

 

Naast de hierboven vermelde leges zijn de onder 1.1.1.3.1 en 1.1.1.3.2 vermelde locatieleges verschuldigd. Voor de overige aangewezen huwelijkslocaties zullen door de exploitanten van deze locaties kosten in rekening gebracht worden.

 
 

leges locatie

 
 

1.in de lunchkamer Stadskantoor

 
 

op maandag t/m donderdag

€ 70,00

 

op vrijdag

€ 70,00

 

op zaterdag

€ 85,00

 

2.in het Stadhuis

 
 

op maandag t/m donderdag

€ 178,00

 

op vrijdag

€ 297,00

 

op zaterdag

€ 475,00

1.1.2

indien aan het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk of omgekeerd een plechtigheid wordt verbonden op een trouwlocatie zijn de tarieven als bedoeld onder 1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor dienstverlening inzake het vernieuwen van de huwelijksgelofte

€ 575,00

1.1.3.2

voor het voltrekken van een huwelijk dan wel een partnerschaps registratie in een bijzonder huis van de gemeente Schiedam het tarief vermeld onder 1.1.1.3. vermeerderd met

€ 123,00

1.1.3.3

voor het voltrekken van een huwelijk dan wel een partnerschaps registratie op afwijkende tijdstippen op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid het dubbele zaterdagtarief.

 

1.1.3.4

voor het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk of omgekeerd zonder plechtigheid

€ 31,75

1.1.3.5

indien een huwelijk dan wel een partnerschapsregistratie wordt geannuleerd tussen achtentwintig en zeven dagen voor de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerschapsregistratie

€ 60,00

1.1.3.6

indien een huwelijk dan wel een partnerschapsregistratie wordt geannuleerd vanaf zeven dagen voor de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerschapsregistratie worden de huwelijks-, dan wel partnerschapsleges niet gerestitueerd.

 

1.1.3.7

Indien betrokkenen niet verschijnen bij de huwelijkssluiting, dan wel partnerschapsregistratie, zoals bedoeld onder 1.1.1.1 of 1.1.1.2 wordt in rekening gebracht

€ 210,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een trouwboekje c.q. partnerregistratieboekje

 

1.1.4.1

uitvoering vivella kunstleder incl. inlegvel

€ 29,00

1.1.4.2

uitvoering rustique leder incl. inlegvel

€ 40,00

1.1.5

voor het optreden van een gemeenteambtenaar tijdens diensttijd als getuige bij een huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie, per getuige

 

1.1.5.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 29,00

1.1.5.2

op zaterdag

€ 43,00

1.1.6

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk

€ 140,00

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten Burgerlijke Stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke Stand

 

1.1.8.1

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een lijkenpas

€ 13,40

1.1.8.2

Het tarief bedraagt voor het overeenkomstig de Wet op de Lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding

€ 9,60

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten, inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6, lid 2 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

1.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring van vermissing van een reisdocument

€ 32,00

1.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het legaliseren van een kopie van een reisdocument

€ 7,40

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of indien dit hoger is, het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag

€ 36,50

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

€ 7,80

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

€ 22,00

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag

 

1.3.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omwisseling van een buitenlands rijbewijs inclusief de kosten voor het aangetekend verzenden naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer wordt het onder 1.3.1 vermelde bedrag verhoogd met

€ 16,25

1.3.6

het tarief bedraagt voor het legaliseren van een kopie van een rijbewijs

€ 7,40

1.3.7

Voor de afgifte van een eigen verklaring, een eigen verklaring met geneeskundig verslag of een eigen verklaring CDE wordt het tarief berekend conform tarief Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

100%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van de punten 1.4.2, 1.4.5 en 1.4.6 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan de balie

€ 12,15

 

via internet

€ 8,70

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een volledig of gedeeltelijk overzicht van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 19,75

1.4.4

Voor de toepassing van dit punt wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,15

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens betreffende door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen ten behoeve waarvan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk moet worden doorlopen, per onderzoek

€ 18,30

 

en bovendien per verstrekking

€ 0,55

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, ongeacht de resultaten van die nasporingen en ongeacht het aantal verstrekkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,15

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de GBA op een formulier in meerdere talen

 
 

aan de balie

€ 16,50

 

via internet

€ 11,80

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, het aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden geheven.

 

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van GBA-gegevens op cd-rom per afstemming het bedrag dat het Agentschap BPR hiervoor heeft vastgesteld.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van registratie als kiesgerechtigde, een bewijs van opneming c.q. bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 12,15

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.6.1.1.1

tot 50 pagina’s

€ 18,60

 

50 t/m 100 pagina’s

€ 38,15

 

meer dan 100 pagina’s

€ 59,90

1.6.2

Voor het verstrekken van inlichtingen uit de bij de gemeente berustende kadastrale leggers door een ambtenaar, per inlichting het tarief ingevolge het Besluit Kadastrale tarieven 1995. Onder een inlichting wordt verstaan één of meer gegevens betreffende een perceel, vermeld onder een leggernummer der kadastrale leggers.

 

1.6.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

tot het verstrekken van inlichtingen uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, per inlichting

€ 20,35

1.6.3.2

tot het verstrekken van een volledig exemplaar van een documentatieregister van de Basisadministratie

 
 

Adressen en Gebouwen, per stuk

€ 254,50

1.6.3.3

tot het verstrekken van gedeelten van een documentatieregister van de Basisadministratie adressen en Gebouwen, per bladzijde

€ 4,05

1.6.3.4

tot het verstrekken van tekeningen of afdrukken van tekeningen, per dm2 of gedeelte daarvan

€ 0,50

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.4.1

tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijk bodeminformatiesysteem, per adres

€ 20,35

1.6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.5.1

van een kadastraal rapport (kaart aangevuld met administratieve gegevens), per object,

€ 12,70

1.6.5.2

-Rasterbestanden (TIFF, JPEG, etc.) tot ca. 9 megapixel

€ 101,75

 

-Vectorbestanden (WMF,PDF, etc.) tot ca. 9 megapixel

€ 101,75

1.6.5.2.1

-informatie omtrent gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen

€ 15,30

1.6.6

tot het verstrekken van topografische informatie ingeval van

 

1.6.6.1

-GBKS, basistarief minimaal 5 ha.

€ 178,00

1.6.6.2

-GBKS digitaal, per ha.

€ 35,60

1.6.6.3

-GBKS vaste prijs voor studenten, max. 100 ha.

€ 25,45

1.6.7

In geval van analoge topografische informatie wordt dit bedrag verhoogd met de plotkosten.

 

1.6.7.1

A4

€ 15,25

1.6.7.2

A3

€ 22,90

1.6.7.3

A2

€ 33,00

1.6.7.4

A1

€ 45,80

1.6.7.5

A0

€ 73,80

1.6.7.6

heel Schiedam schaal 1:10.000

€ 86,50

1.6.7.7

heel Schiedam schaal 1:5.000

€ 152,50

1.6.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over

 

1.6.8.1

A: NAP-hoogten, per punt

€ 20,35

1.6.8.2

B: Grondslag, per punt

€ 76,30

1.6.9

Het tarief voor het inmeten en/of coördineren van meetgegevens bedraagt

 

1.6.9.1

coördinatie meetgegevens, het eerste uur wordt volledig in rekening gebracht

€ 132,00

1.6.9.1.1

vervolgens wordt per kwartier gerekend

€ 33,00

1.6.9.2

landmeten, het eerste uur wordt volledig in rekening gebracht

€ 76,30

1.6.9.2.1

vervolgens wordt per kwartier gerekend

€ 19,00

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.1

voor het legaliseren van een handtekening of een fotokopie van een reisdocument of rijbewijs

€ 12,15

1.7.2

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager, het posttarief, vermeerderd met

€ 12,15

1.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag voor Natuurlijke personen, al dan niet gevolgd door afgifte van een zodanige verklaring, het in de "Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen” vastgestelde tarief.

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Zelf onderzoek doen in de archieven en collecties van het Gemeentearchief is gratis. Aan de verrichting van een aantal diensten door het Gemeentearchief zijn kosten verbonden.

1.8

Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de in het gemeentearchief/bibliotheek/atlas/bouwdossiers van de gemeente berustende stukken, per uur of een evenredig deel daarvan, met een minimum van 15 minuten

€ 34,15

 

Hieronder gerekend ook de arbeidstijd gemoeid met het op verzoek digitaal reproduceren van documenten.

 

1.8.1

voor het verstrekken van informatie uit de persoons-/archiefkaart. Van een nog levend persoon, na schriftelijke toestemming van de Gemeentearchivaris

€ 8,85

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

1.8.2.1

zwart/wit kopieën:

 
 

-microprints (kopie van microfiche)

€ 0,50

 

-microprints voor scholieren basis- en voortgezet onderwijs

€ 0,20

 

-een fotokopie A4

€ 0,35

 

-een fotokopie A3

€ 0,50

 

-fotokopieën A4 en A3 voor scholieren basis- en voortgezet onderwijs

€ 0,10

 

-fotokopie groter dan A3 en kleiner dan A0 (beperkt mogelijk)

€ 6,85

 

-een fotokopie A0 (beperkt mogelijk)

€ 9,55

 

-prints van digitale kranten

€ 0,35

1.8.2.2

kleurenkopieën (beperkt mogelijk)

 
 

-A4 formaat

€ 0,70

 

-A3 formaat

€ 1,00

 

-fotokopie groter dan A3 en kleiner dan A0

€ 23,20

 

-fotokopie A0 formaat

€ 39,00

1.8.2.3

print te bestellen via Beeldbank

 
 

A4-formaat

€ 3,60

 

A3-formaat

€ 7,25

1.8.2.4

kopie van beeldbank op CD of DVD (standaard resolutie, 150DPI in JPEG-formaat excl. CD- of DVDkosten)

€ 3,05

 

CD of DVD-kosten

€ 2,75

1.8.2.5

de in 1.8.2 genoemde bedragen worden verhoogd met

 

1.8.2.5.1

administratiekosten (bij telefonische bestelling van reproducties en bij verzending per fax)

€ 2,75

1.8.2.5.2

verzendkosten overeenkomstig de tarieven van TNT Post

 

1.8.2.5.3

detailopnamen (indien technisch mogelijk)

100%

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 937,50

1.9.2

verlenging van de onder 1.9.1. genoemde vergunning

€ 250,00

1.9.3

tot het wijzigen van een onder 1.9.1. genoemde vergunning

€ 250,00

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.10.1

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 15 en 16 van de Leegstandwet in verband met het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst

€ 141,50

1.10.2

verlenging van de onder 1.10.1 genoemde vergunning

€ 70,60

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 136,80

1.11.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 69,50

Hoofdstuk 12 Winkel(tijdenwet)

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 15,50

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 12,10

1.12.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

€ 20,15

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het hebben van een winkeluitstalling op grond van artikel 2.1.8 van Algemene Plaatselijke Verordening

€ 27,80

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.13.2

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 90,50

 

vermeerderd met, voor iedere automaat

€ 136,00

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:40a van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011(speelautomatenhal vergunning, meteen geldigheidsduur van 2 jaren)

€ 350,00

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van diensten in verband met de uitvoering van de Regeling kleine kansspelen

€ 32,50

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en kabels en leidingen overig

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 346,00

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Kabels en Leidingen Verordening gemeente Schiedam 2009

€ 346,00

1.14.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 346,00

1.14.4

Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming van de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet en artikel 8, lid 2i van de Kabels en Leidingen Verordening gemeente Schiedam 2009, verhoogd met

€ 346,00

1.14.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.14.6

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen nopens plaats gehad hebbende ongelukken

 

1.15.1.1

aan de direct bij het ongeval betrokkenen, in hun bijzonder belang verstrekt, per gebeurtenis

€ 11,40

1.15.1.2

aan belanghebbende verzekeringsmaatschappijen, per gebeurtenis

€ 17,90

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.2.1

tot het verkrijgen van een RVV-ontheffing (ontheffing art. 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens) voor het bereiken van een tuinhuisje op een van de volkstuincomplexen

€ 10,00

1.15.2.2

tot het in behandeling nemen van overige aanvragen tot het verkrijgen van een RVV-ontheffing (ontheffing art. 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens)

€ 18,60

1.15.3

Het tarief bedraagt voor een duplicaatvergunning ex artikel 3 lid 2 onder a of onder b van de Parkeerverordening 2003

€ 10,30

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de tenaamstelling op een vergunning ex artikel 3 lid 2 onder a of onder b van de Parkeerverordening 2003

€ 10,30

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het (tijdelijk) wijzigen van het kenteken op een vergunning ex artikel 3 lid 2 onder a of onder b van de Parkeerverordening 2003

€ 10,30

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de sector op een vergunning ex artikel 3 lid 2 onder a of onder b van de Parkeerverordening 2003

€ 10,30

1.15.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

€ 23,80

1.15.7.2

Ten aanzien van de kosten in verband met de keuring door de GGD ten behoeve van de aanvraag van een GPK, worden de door de GGD in rekening gebrachte kosten doorberekend.

 

1.15.7.3

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat GPK

€ 23,80

1.15.8.1

Het tarief bedraagt voor de aanleg en verwijdering van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 404,00

1.15.8.2

Het tarief bedraagt voor verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 218,00

1.15.8.3

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van het kenteken op het bij een gehandicaptenparkeerplaats behorende bord, per wijziging

€ 66,30

1.15.9

Voor een prepaid chipknip

€ 2,50

1.15.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

€ 25,70

1.15.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5:8 van de APV, voor de periode van één jaar

€ 25,10

Hoofdstuk 16 Milieuvergunning

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de APV

€ 52,60

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1.1

geheel of gedeeltelijk geschreven, gedrukte of gestencilde stukken, van minuten, afschriften van of uittreksels van stukken, geheel of gedeeltelijk geschreven, gedrukt of gestencild, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 3,60

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

1.17.2.1

een aanvraag, een vergunning of een ontheffing, dan wel elk ander stuk in het bijzonder belang van de aanvrager of van de in het stuk genoemde belanghebbende opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of elders zijn genoemd, per beschikking, vergunning of ontheffing

€ 5,50

1.17.3

Voor het afgeven van

 

1.17.3.1

tekeningen of plattegronden, per dm2 of gedeelte daarvan

€ 0,05

1.17.3.2

fotokopieën, niet zijnde tekeningen of plattegronden, per pagina

€ 0,45

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg dan wel de aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 275,0 0

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
     

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 15.000,00 bedragen:

2,5%,

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 140,63;

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 15.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

€ 425,00

vermeerderd met

2,3%

 

van de bouwkosten > € 15.000,00;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

€ 1.362,50

vermeerderd met

2,1%

 

van de bouwkosten > € 50.000,00;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000,00 tot € 400.000,00 bedragen:

€ 2.643,75

vermeerderd met

1,9%

 

van de bouwkosten > € 100.000,00;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten meer dan € 400.000,00 bedragen:

€ 8.037,75

 

vermeerderd met

1,7%

 

van de bouwkosten > € 400.000,00;

 
     
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 143,75

     
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een

 
 

maximum van

€ 1.127,50

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 189,75

     

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 325,00

     

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 500,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 500,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

indien de bouwkosten minder dan € 180.000,00 bedragen

€ 2.667,60

 

indien de bouwkosten € 180.000,00 t/m € 1.000.000,00 bedragen

€ 5.454,00

 

indien de bouwkosten € 1.000.001,00 t/m € 2.000.000,00 bedragen

€ 8.240,40

 

indien de bouwkosten € 2.000.001,00 t/m € 4.000.000,00 bedragen

€10.908,00

 

indien de bouwkosten meer dan € 4.000.000,00 bedragen

€16.362,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 440,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 440,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 440,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 440,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 440,00

     

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 440,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 440,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 
 

indien de bouwkosten minder dan € 180.000,00 bedragen

€ 2.667,60

 

Indien de bouwkosten € 180.000,00 t/m € 1.000.000,00 bedragen

€ 5.454,00

 

Indien de bouwkosten € 1.000.001,00 t/m € 2.000.000,00 bedragen

€ 8.240,00

 

Indien de bouwkosten € 2.000.001,00 t/m € 4.000.000,00 bedragen

€10.908,00

 

Indien de bouwkosten meer dan € 4.000.000,00 bedragen

€16.362,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 440,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 440,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 440,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 
     

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 248,42

 

te vermeerderen met

 
 

0 – 100 m2 € 170,64

 
 

100 – 500 m2 € 1,70 per m2

 
 

500 – 2.000 m2 € 567,54 + € 0,58 per m2

 
 

2.000 – 5.000 m2 € 1.403,16 + € 0,13 per m2

 
 

5.000 – 50.000 m2 € 1.963,80 + € 0,03 per m2

 
 

boven 50.000 m2 € 3.084,00 + € 0,02 per m2

 

2.3.5.2

Indien een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,eerste lid, onder d, van de Wabo wordt aangevraagd voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een gebruiksvergunning of een omgevingsvergunning is afgegeven en deze vergunning door het college uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder punt 2.3.5.1.

 

2.3.5.3

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning of omgevingsvergunning, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder punt 1 vermelde tarieven.

 

2.3.5.4

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met een geldigheidsduur van één maand of gedeelte daarvan bedraagt.

€ 80,43

2.3.5.5

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel ontheffing als omschreven in een gebruiksvergunning c.q. veiligheidsverklaring of een omgevingsvergunning, ingediend na de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde termijn bedraagt.

€ 66,49

2.3.5.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend.

€ 9,19

     

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Schiedam aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

1,1%

 

van de bouw- of sloopkosten, met een minimum van

€ 209,00

 

en een maximum van

€ 566,50

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

1,1%

 

van de bouw- of sloopkosten, met een minimum van

€ 209,00

 

en een maximum van

€ 566,50

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Monumentenwet of provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die wet of de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

1,1%

 

Van de sloopkosten, met een minimum van

€ 237,50

 

en een maximum van

€ 566,50

     

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 

Indien de sloopkosten minder bedragen dan € 50.000,00

1,1%

 

van de sloopkosten, met een minimum van

€ 218,50

 

Indien de sloopkosten € 50.000,00 t/m € 100.000,00 bedragen

€ 592,25

 

vermeerderd met 0,9 % over de sloopkosten > € 50.000,00

 
 

Indien de sloopkosten € 100.001,00 t/m € 400.000,00 bedragen

€ 1.072,50

 

vermeerderd met 0,8 % over de sloopkosten > € 100.000,00

 
 

Indien de sloopkosten meer bedragen dan € 400.001,00

€ 3.778,50

 

vermeerderd met 0,7 % over de sloopkosten > € 400.000,00

 
     
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.9 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 176,00

     

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 157,50

     

2.3.10A

Handelsreclame

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op (verlichte) handelsreclame die op of aan een onroerende zaak is bevestigd, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 en 4.5.2a van de Algemene plaatselijke verordening Schiedam 2008 een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

2.3.10A.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:

€ 210,00

     

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 379,50

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 379,50

     

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 379,50

     

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
     

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 277,20

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 277,20

     

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 473,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de verklaring van bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.17.1 is vereist voor een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is bestaat aanspraak op vermindering van leges.

De vermindering bedraagt

75%

 

van het legesbedrag dat is verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.17.1.

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.3.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.3.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

4%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.3.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vier weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
     

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project.

€ 120,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.390,25

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.390,25

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 176,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.1.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank-en Horecawet

€ 230,00

3.1.1.2

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien de aanvraag slechts het toevoegen van leidinggevenden betreft

€ 49,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 26,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-en Horecawet

€ 20,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.4.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, voor de vestiging van een nieuw horecabedrijf of de (karakter-)wijziging van een bestaand horecabedrijf (exploitatievergunning)

€ 438,00

3.1.4.2

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, voor de ongewijzigde overname van een horecabedrijf (exploitatievergunning)

€ 158,00

3.1.4.2.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011 voor het wijzigen van de onderneming(-svorm), dan wel voor wijziging van terras en/of van openingstijden en/of van de aard van het bedrijf en/of uitbreiding van het aantal lokaliteiten binnen de inrichting (exploitatievergunning)

€ 88,50

3.1.4.3

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, voor de toevoeging van houders als bedoeld in artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam onder e (exploitatievergunning)

€ 49,00

3.1.4.4

het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 2:30a, lid 1 c en d van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011 (ontheffing sluitingstijden voor 10 dagen)

€ 45,00

3.1.4.5

het verstrekken van een ontheffing voor het anders dan om niet verstrekken van sterke drank voor gebruik te plaatse in een besloten ruimte als omschreven in artikel 2:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, geldig

 

3.1.4.5.1

voor een dag

€ 12,20

3.1.4.5.2

tot wederopzegging

€ 113,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011 (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.2

evenementen als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, waaronder optochten, niet zijnde betogingen op de weg

€ 50.00

3.2.1.1

een grootschalig evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011

€ 450,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011

€ 30,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 700,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 600,00

3.3.2

een exploitatievergunning in verband met de voortzetting van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011 indien deze ongewijzigd wordt overgenomen

€ 200,00

3.3.2.1

een exploitatievergunning op grond van artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011 in verband met wijziging van het beheer als bedoeld in 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2011

€ 140,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet, voor

 

3.4.1 0

tot 5 appartementsrechten, per recht

€ 638,00

3.4.2

6 t/m 10 appartementsrechten

€ 3.074,50

 

per recht > 5 appartementen vermeerderd met

€ 492,25

3.4.3

11 t/m 15 appartementsrechten

€ 5.533,00

 

per recht > 10 appartementen vermeerderd met

€ 368,50

3.4.4

16 t/m 20 appartementsrechten

€ 7.381,00

 

per recht > 15 appartementen vermeerderd met

€ 247,50

3.4.5

meer dan 20 appartementsrechten

€ 8.607,50

 

per recht > 20 appartementen vermeerderd met

€ 123,75

 

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag doch voor een besluit is genomen op de aanvraag op eigen initiatief de aanvraag wordt ingetrokken wordt 50% van de verschuldigde rechten geheven.

 

Hoofdstuk 5 Tarief aanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob

3.5

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag uitvoering wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur, dan wordt naast het bedrag van de aanvraag de volgende leges geheven:

 

3.5.1

de screening van het formulier en de overlegde bescheiden maken nader onderzoek noodzakelijk

€ 250,00

3.5.2

de Bibob-intake en screening geven aanleiding tot het aanvragen van advies bij het landelijk Bureau Bibob

€ 500,00

Hoofdstuk 6 Ventvergunningen

3.6

Voor het afgeven van een ventvergunning met een geldigheidsduur van:

 
 

een dag, doch niet langer dan een maand

€ 27,00

 

langer dan een maand, doch niet langer dan een half jaar

€ 42,75

 

langer dan een half jaar doch niet langer dan een jaar

€ 76,30

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 15,45

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2011.

de griffier, J. Gordijn

de voorzitter, Ir. J.M. Leemhuis-Stout