Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de invordering en de heffing van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de invordering en de heffing van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 229, lid 1, aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

Huis aan huis Elburg, 06-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van leges 2012".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Dag:deperiode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  Week:een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  Maand:het tijdvak dat loopt van een bepaalde dag in een kalendermaand tot dezelfde dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  Jaar:het tijdvak dat loopt van een bepaalde dag in een kalenderjaar tot dezelfde dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  Kalenderjaar:de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges”,worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikkingen op grond van de artikelen:

  Artikel 2:1 lid 4 ontheffing verbod op samenscholing;

  Artikel 2:6 lid 4 ontheffing aanbieden geschreven of gedrukte stukken;

  Artikel 2:41 lid 1 en 2 ontheffing betreden gesloten woning of lokaal;

  Artikel 2:60 lid 3 ontheffing houden hinderlijke of schadelijke dieren;

  Artikel 4:18 lid 3 ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

  Artikel 5:3 lid 2 ontheffing te koop aanbieden van voertuigen;

  Artikel 5:6 lid 2 ontheffing parkeren kampeermiddelen e.a.;

  Artikel 5:11 lid 3 ontheffing aantasting groenvoorziening door voertuigen;

  Artikel 5:13 lid 1 vergunning inzameling van geld of goederen;

  Artikel 5:16 lid 3 ontheffing beperking venten met gedrukte stukken;

  Artikel 5:23 lid 1 vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt;

  Artikel 5:33 lid 5 ontheffing verkeer in natuurgebieden;

  Artikel 5:34 lid 3 ontheffing afvalstoffen verbanden buiteninrichtingen of anderszins vuur te stoken;

  Artikel 5:36 lid 2 ontheffing verstrooiing van as;

  Artikel 5:51 lid 2 ontheffing innemen ligplaats;

  van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De leges voor digitale dienstverlening wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid geheven bij wege van voldoening op aangifte door middel van directe betaling via internetkassa.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   digitaal wordt gedaan, door middel van directe betaling via internetkassa;

  • c.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2011” van 13 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012".

   

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 28 november 2011

  de voorzitter, de griffier,

  F.A. de Lange. Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Bijlage Tarieventabel  

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012.

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

Hoofdstuk 1     Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 2     Dienstverlening Afdeling Sociale- en Burgerzaken

 

Hoofdstuk 3     Dienstverlening Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling

 

Hoofdstuk 4     Dienstverlening Afdeling Beheer

 

Hoofdstuk 5     Dienstverlening Afdeling Bouwen en Milieu

 

Hoofdstuk 6     Dienstverlening Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene dienstverlening

 

 

 

 

1.1

Algemene schriftelijke verstrekkingen

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1. gewaarmerkte afschriften van stukken of;

2. afschriften, doorslagen, of fotokopieën van stukken of;

3. stukken of uittreksels die op verzoek worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 6,50

1.1.1.1

verhoogd per pagina A-4 formaat (zwart/wit) met:

€ 0,05

1.1.1.2

verhoogd per pagina A-3 formaat (zwart/wit) met:

€ 0,10

1.1.1.3

verhoogd per pagina A-4 formaat (kleuren) met:

€ 0,15

1.1.1.4

verhoogd per pagina A-3 formaat (kleuren) met:

€ 0,20

1.1.1.5

verhoogd per pagina A-4 formaat (fotopapier) met:

€ 0,10

1.1.1.6

verhoogd per pagina A-3 formaat (fotopapier) met:

€ 0,15

1.1.1.7

Voor het verstrekken van minder dan 20 kopieën per aanvraag wordt geen legesnota opgelegd.

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kopie of afdruk van een (plan)kaart:

 € 6,50

1.1.2.1

verhoogd per afdruk A2-formaat (zwart/wit) met:

 € 0,25

1.1.2.2

verhoogd per afdruk A1-formaat (zwart/wit) met:

 € 0,50

1.1.2.3

verhoogd per afdruk A0-formaat (zwart/wit) met:

 € 1,--

1.1.2.4

verhoogd per afdruk A2-formaat (kleuren) met:

 € 0,50

1.1.2.5

verhoogd per afdruk A1-formaat (kleuren) met:

 € 0,75

1.1.2.6

verhoogd per afdruk A0-formaat (kleuren) met:

 € 1,25

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in het behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van:

 

1.1.3.1

een (lucht)foto per pagina op A4-formaat:

 € 16,45

1.1.3.2.

een (lucht)foto per pagina op A3-formaat:

 € 21,90

1.1.3.3

een (lucht)foto per pagina op A2-formaat:

 € 32,85

1.1.3.4

een (lucht)foto per pagina op A1-formaat:

 € 43,80

 

 

 

1.2

Beschikking op aanvraag

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarop een besluit (beschikking) moet worden genomen, voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 64,90

 

 

 

1.3

Hondenpenning

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een hondenpenning wegens verlies of diefstal van de van gemeentewege verstrekte hondenpenning:

€ 12,95

 

 

Hoofdstuk 2. Dienstverlening Afdeling Sociale- en Burgerzaken

 

 

 

 

2.1

Huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap

 

2.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie partnerschap, of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voor zover de plechtigheden in het Gemeentehuis van Elburg (Jufferenstraat 6) plaatsvinden, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.45 uur:

 

2.1.1.1

- indien één van de kandidaten van het huwelijk of registratie partnerschap ingeschreven is in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente Elburg:

€ 275,--

2.1.1.2

- indien geen van de kandidaten van het huwelijk of registratie partnerschap ingeschreven is in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente Elburg:

€ 375,--

2.1.1.3

- met dien verstande dat op maandag van 08.30 uur tot 10.00 uur gelegenheid wordt geboden voor kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap.

 

2.1.2

Het tarief bedraagt op andere tijdstippen dan onder 2.1.1 genoemd op maandag tot en met vrijdag:

€ 834,85

2.1.3

Het tarief bedraagt op zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 13.45 uur tot 15.15 uur:

€ 1.113,25

2.1.4

voor zover de plechtigheid plaatsvindt op het Gemeentekantoor (Zuiderzeestraatweg Oost 19), bedraagt het tarief ¼ van het onder 2.1.1.1 en 2.1.1.2 genoemde tarief met dien verstande dat op maandag van 8.30 tot 10.00 uur gelegenheid wordt geboden voor kosteloze omzetting.

 

2.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 5,85

2.1.6

Het tarief bedraagt voor een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 17,40

2.1.7

Het tarief bedraagt voor een omslag voor een trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 23,80

 

 

 

2.2

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, waarbij onder één verstrekking verstaan wordt één of meer gegevens van één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd, per verstrekking:

€ 7,20

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, op grond van artikel 10, tweede lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

€ 2,25

2.2.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, of het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand c.q. het archief van het GBA, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 17,00

 

 

 

2.3

Overige verstrekkingen

 

2.3.1

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening c.q. een document:

€ 7,20

2.3.2

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita):

€ 11,80

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een akte burgerlijke stand of een uittreksel hiervan is:

Conform

Rijkstarief

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring van goed gedrag is:

Conform

Rijkstarief

 

 

 

2.4

Reisdocumenten

 

2.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag, op grond van artikel 6, tweede lid van het Besluit paspoortgelden bedraagt het tarief:

 

2.4.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een faciliteitenpaspoort, naast de Rijksleges:

€ 29,10

2.4.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.4.1.1 (zakenpaspoort), naast de Rijksleges:

€ 29,10

2.4.1.3

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 2.4.1.1 en 2.4.1.2 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument:

€ 9,35

2.4.1.4

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een eerder uitgegeven reisdocument als bedoeld in 2.4.1.1 en 2.4.1.2:

€ 21,80

2.4.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) naast de Rijksleges:

€ 26,15

2.4.1.5.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan jongeren tot en met 13 jaar:

€ 16,10

 

 

 

2.4.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 2.4.1.1 tot en met 2.4.1.5 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag zoals vastgesteld door het Rijk, met dien verstande dat het tarief bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 2.4.1.1 en 2.4.1.2 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 2.4.1.3 en 2.4.1.4 slechts één keer per reisdocument wordt berekend.

 

 

 

 

2.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een reisdocument indien de aanvrager al eerder een reisdocument werd verstrekt en welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd verhoogd met:

€ 7,20

 

 

 

2.5

Rijbewijzen

 

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs, naast de Rijksleges:

€ 26,10

2.5.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 2.5.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag conform Rijkstarief.

 

 

 

 

2.6

 

Persoonsregistratie (naturalisatie)

 

Conform

Rijkstarief

 

 

 

2.7

Gehandicaptenparkeerkaart

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, wijzigen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met doktersadvies:

€ 222,75

2.7.1.1

Zonder doktersadvies bedraagt het tarief:

€ 99,--

2.7.1.2

Voor het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart na verlies of diefstal is het tarief

€ 43,--

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Dienstverlening Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

3.1

Evenementen

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor:

 

3.1.1.1

het laten opstijgen van een heteluchtballon;

 

3.1.1.2

een loop en/of wielerwedstrijd;

 

3.1.1.3

het plaatsen voor een object op of aan de weg;

 

3.1.1.4

het houden van en buurt- of straatbarbecue;

 

3.1.1.5

het houden van een buurtfestiviteit;

 

3.1.1.6

het houden van openluchtsamenkomsten;

 

3.1.1.7

met dien verstande dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vereenvoudigde aanvraag (zie bijlage 1 behorend bij de tarieventabel legesverordening 2010):

€ 16,70

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van een evenement niet genoemd in 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.7:

€ 90,90

 

 

 

3.2

Drank en Horecawet

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 489,85

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 209,15

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 72,40

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, lid 1, van de Drank- en Horecawet:

€ 209,15

 

 

 

3.3

Kansspelvergunningen

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb.1964, 483) juncto artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000:

Conform  Rijkstarieven

 

 

 

3.4

Vuurwerkvergunning

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk:

€ 255,70

 

 

 

3.4

Brandbeveiligingsverordening

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening:

 

3.4.1.1

tot en met 100 m²:

€ 285,30

3.4.1.2

meer dan 100 m² € 285,30, vermeerderd met € 0,75 per m² boven de 100 m² tot en met 500 m²;

 

3.4.1.3

meer dan 500 m² € 584,55, vermeerderd met € 0,25 per m² boven de 500 m² tot en met 1.000 m²;

 

3.4.1.4

meer dan 1.000 m² € 709,30, vermeerderd met € 0,20 per m² boven de 1.000 m² tot en met 5.000 m²;

 

3.4.1.5

meer dan 5.000 m² € 1.709,10, vermeerderd met € 0,05 per m² boven de 5.000 m².

 

3.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting in de zin van de brandbeveiligingsverordening met een tijdelijk karakter, dan bedragen de leges 10% van het volgens paragraaf 3.4.1.1 tot en met 3.4.1.5 berekende bedrag.

 

3.4.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder paragraaf 3.4.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek van de aanvrager voor 50% van de geheven leges teruggaaf verleend.

 

3.4.4

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag als bedoeld onder paragraaf 3.4.1 betrekking heeft op:

 

3.4.4.1

uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld onder paragraaf 3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

3.4.4.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onder paragraaf 3.4.1 berekende leges.

 

3.4.4.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onder paragraaf 3.4.1 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

 

Hoofdstuk 4. Dienstverlening Afdeling Beheer

 

 

 

 

4.1

Parkeerontheffing

 

4.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Parkeerverordening binnenstad Elburg 1998 voor een kenteken waarvoor nog niet eerder een ontheffing is verleend:

 € 92,50

4.1.1.2

tot het aansluitend verlengen van een ontheffing op grond van de Parkeerverordening binnenstad Elburg 1998 als bedoeld in paragraaf 4.1.1.1:

 € 55,50

4.1.1.3

tot het gedurende het kalenderjaar wijzigen van een kenteken in een ontheffing, verleend op grond van de Parkeerverordening binnenstad Elburg 1998 als bedoeld in paragraaf 4.1.1.1:

 € 27,75

 

Indien een aanvraag, als bedoeld onder 4.1.1.1, wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of op een aanvraag om een parkeerontheffing afwijzend wordt beschikt, wordt op schriftelijk verzoek 50% teruggaaf van de leges verleend.

 

 

Indien een aanvraag, als bedoeld onder 4.1.1.1 of 4.1.1.3, wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of op een aanvraag om een parkeerontheffing afwijzend wordt beschikt, wordt op schriftelijk verzoek 50% teruggaaf van de leges verleend.

 

 

 

 

4.2

Overige verkeerontheffingen

 

4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Algemene Bepalingen inzake het wegverkeer, het Voertuigenreglement en de Wet Vervoer Gevaarlijk Stoffen voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten:

 € 55,50

 

 

 

4.3

Telecommunicatie

 

4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoelt in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet:

 € 596,75

4.3.2

Het in paragraaf 4.3.1 genoemde bedrag wordt:

 

4.3.2.1

- indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken, tegel- klinker– en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

 € 0,75

4.3.3

Het in paragraaf 4.3.1 genoemde bedrag wordt indien met betrekking over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

 € 390,10

 

Hoofdstuk 5. Dienstverlening Afdeling Bouwen en Milieu

 

 

 

 

5.1

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevings-vergunning

 

5.1.1

Voor toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

5.1.1.1

Aanlegkosten:

de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten exclusief omzetbelasting opgegeven door de aanvrager, tenzij deze opgave niet aannemelijk is, dan worden de aanlegkosten ambtshalve vastgesteld. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

5.1.1.2

Bouwkosten:

de prijs per eenheid van het soort bouwwerk, welke opgenomen is in de bij de legesverordening 2012 behorende "Tarieventabel berekening bouwkosten" (bijlage 2), vermenigvuldigd met het aantal eenheden.

 

5.1.1.3 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

5.1.1.4

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

5.1.2 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

5.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

5.2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

5.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 

 

€ 208,--

 

 

 

5.3

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

5.3.1

Bouwactiviteiten

 

5.3.1.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerst lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

5.3.1.1.1

2,35% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten tussen de € 0,-- tot en met € 500.000,-- met een minimum van:

 

€ 90,--

5.3.1.1.2

verhoogd met 1,85% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 500.000,-- tot en met € 2.500.000,--:

 

5.3.1.1.3

verhoogd met 1,35% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 2.500.000,-- tot en met € 5.000.000,--:

 

5.3.1.1.4

verhoogd met 0,85% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 5.000.000,-- met een maximum van

 

€ 500.000,--

5.3.1.2

Indien bij de verleende bouwvergunning het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd, wordt het op grond van onderdeel 5.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

€ 50,--

5.3.1.2.1

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaart "kennisgeving aanvang werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag van € 25,-- teruggegeven. Een e-mail bericht met soortgelijk tekst als de kaart wordt gelijk gesteld aan de kaart.

 

5.3.1.2.2

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag van € 25,-- teruggegeven. Een e-mail bericht met soortgelijk tekst als de kaart wordt gelijk gesteld aan de kaart.

 

 

 

 

5.3.2

Welstandstoets

 

 

Wanneer bij de behandeling van een aanvraag met de activiteit bouwen een welstandstoets wordt uitgevoerd voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden naast de leges genoemd in onderdeel 5.3.1.1 leges geheven ter hoogte van:

 

5.3.2.1

1,9‰ van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 0,-- tot en met € 500.000,-- met een minimum van:

 

€ 45,--

5.3.2.2

plus 0,6‰ van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 500.000,-- tot en met € 2.500.000,--:

 

5.3.2.3

plus 0,25‰ van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde  bouwkosten vanaf € 2.500.000,-- tot en met € 5.000.000,--:

 

5.3.2.4

plus 0,11‰ van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde bouwkosten vanaf € 5.000.000,-- met een maximum van:

 

€ 250.000,--

5.3.3

Wanneer een welstandstoets moet worden uitgevoerd voor het legaliseren van een (deels) gerealiseerde bouwactiviteit, wordt het tarief zoals berekend op grond van paragraaf 5.3.2 vermenigvuldigd met 1,5.

 

 

 

 

5.3.3

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo bedraagt het tarief:

 

5.3.3.1

2,35% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde aanlegkosten tussen de € 0,-- tot en met € 500.000,-- met een minimum van:

€ 90,--

5.3.3.2

verhoogd met 1,85% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde aanlegkosten vanaf € 500.000,-- tot en met € 2.500.000,--:

 

5.3.3.3

verhoogd met 1,35% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde aanlegkosten vanaf € 2.500.000,-- tot en met € 5.000.000,--:

 

5.3.3.4

verhoogd met 0,85% van de naar boven, op een veelvoud van € 500,--, vastgestelde aanlegkosten vanaf € 5.000.000,-- met een maximum van:

€ 250.000,--

 

 

 

5.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en er tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.3.1.1 verhoogd:

 

5.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met:

€ 90,--

5.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking (kruimelgevallen)) met:

€ 90,--

5.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit)):

 

5.3.4.3.1

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 200.000,-- met:

€ 3.745,85

5.3.4.3.2

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 200.000,-- doch minder dan € 500.000,-- met:

€ 7.497,75

5.3.4.3.3

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 500.000,-- doch minder dan € 1.000.000,-- met:

€ 11.246,65

5.3.4.3.4

- bij het realiseren van (bouw)werken waarvan de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 1.000.000,-- met:

€ 14.983,40

5.3.4.3.5

Met dien verstande dat voor toepassing van paragraaf 5.3.4.3 geldt dat het verzoek in behandeling wordt genomen twee weken na het toezenden van de kennisgeving van het legesbedrag.

 

5.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) met:

€ 90,--

5.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) met:

€ 599,55

5.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) met:

€ 599,55

5.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) met:

€ 599,55

5.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking voorbereidingsbesluit) met:

€ 599,55

 

 

 

5.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

5.3.5.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 345,--

5.3.5.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking (kruimelgevallen)):

€ 345,--

5.3.5.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit))

 

5.3.5.3.1

- voor het wijzigen van het gebruik van een perceel waarvan de oppervlakte maximaal 500 m²:

€ 3.755,75

5.3.5.3.2

- voor het wijzigen van het gebruik van een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 500 m², maar minder dan 1.000 m²:

€ 7.511,50

5.3.5.3.3

- voor het wijzigen van het gebruik van een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 1.000 m², maar minder dan 5.000 m²:

€ 11.167,25

5.3.5.3.4

- voor het wijzigen van het gebruik van een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 5.000 m²:

€ 15.023,--

5.3.5.3.5

Met dien verstande dat voor toepassing van paragraaf 5.3.5.3 geldt dat het verzoek in behandeling wordt genomen twee weken na het toezenden van de kennisgeving van het legesbedrag.

 

5.3.5.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 345,--

5.3.5.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.355,75

5.3.5.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.355,75

5.3.5.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.355,75

5.3.5.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 1.355,75

 

 

 

5.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

5.3.6.1

tot en met 100 m²:

€ 285,30

5.3.6.2

meer dan 100 m² € 285,30, vermeerderd met € 0,75 per m² boven de 100 m² tot en met 500 m²;

 

5.3.6.3

meer dan 500 m² € 584,55, vermeerderd met € 0,25 per m² boven de 500 m² tot en met 1.000 m²;

 

5.3.6.4

meer dan 1.000 m² € 709,30, vermeerderd met € 0,20 per m² boven de 1.000 m² tot en met 5.000 m²;

 

5.3.6.5

meer dan 5.000 m² € 1.709,10, vermeerderd met € 0,05 per m² boven de 5.000 m².

 

5.3.6.6

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag als bedoeld onder paragraaf 5.3.6 betrekking heeft op:

 

 

- uitbreiding van de inrichting: het tarief vermeld onder paragraaf 5.3.6 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

- gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onder paragraaf 5.3.6 berekende leges.

 

 

- gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onder paragraaf 5.3.6 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

 

 

 

5.3.7

Sloopactiviteiten

 

5.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo of waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

5.3.7.1.1

- tot en met 50 m³ sloopafval, € 3,15 per m³, met een minimum van:

€ 64,90

5.3.7.1.2

- meer dan 50 m³ maar minder dan 100 m³ sloopafval, € 2,45 per m³, met een minimum van:

€ 159,15

5.3.7.1.3

- meer dan 100 m³ sloopafval, € 1,85 per m³, met een minimum van:

€ 245,10

5.3.7.2

Indien bij de verleende bouwvergunning het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd, wordt het op grond van onderdeel 5.3.7.1 berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

€ 50,--

5.3.7.2.1

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaart "kennisgeving aanvang werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag van € 25,-- teruggegeven. Een e-mail bericht met soortgelijk tekst als de kaart wordt gelijk gesteld aan de kaart.

 

5.3.7.2.2

Indien het bij de verleende omgevingsvergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" ingevuld en tijdig wordt teruggezonden, wordt het geheven legesbedrag van € 25,-- teruggegeven. Een e-mail bericht met soortgelijk tekst als de kaart wordt gelijk gesteld aan de kaart.

 

 

 

5.3.7.3

Sloopmeldingen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 32,45

 

 

 

5.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 64,90

 

 

 

5.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 64,90

 

 

 

5.3.10

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

5.3.10.1

- indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 64,90

5.3.10.2

- indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 64,90

 

 

 

5.3.11

Handelsreclame

 

5.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van reclame, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,17

5.3.11.2

Als voor een plan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is vereist van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden de onder 5.3.11.1 genoemde tarieven per adviesaanvraag vermeerderd met:

€ 45,--

5.3.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van “sandwichborden”:

 

€ 139,85

 

 

 

5.3.12

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

5.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 64,90

5.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 64,90

5.3.12.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

€ 64,90

5.3.12.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

5.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

- voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

5.3.14

Beoordeling bodem- en/of akoestisch rapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag één of meerdere rapporten moeten worden beoordeeld:

 

5.3.14.1

- voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 218,40

5.3.14.2

- voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 218,40

5.3.14.3

- voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 218,40

5.3.14.4

- voor de beoordeling van een flora- en faunaonderzoek

€ 218,40

5.3.14.5

- voor de beoordeling van een luchtkwaliteit onderzoek

€ 218,40

5.3.14.6

- voor de beoordeling van een geurhinder en veehouderij onderzoek

€ 218,40

5.3.14.7

- voor de beoordeling van een ander rapport of onderzoek niet met name genoemd maar wel noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag:

€ 218,40

 

 

 

5.3.15

Advies agrarisch adviesinstantie

 

5.3.15.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwactiviteit slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische adviesinstantie noodzakelijk is, verhoogd met de kosten welke in rekening worden gebracht door het particuliere adviesbureau die de dienst betreffende de agrarische advisering heeft verleend, nadat vooraf aan het adviesbureau een offerte is gevraagd en de aanvrager met deze kosten akkoord is gegaan.

 

5.3.15.2

Overige adviezen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de uit te voeren activiteit, de kosten welke in rekening worden gebracht door het bestuursorgaan of andere instantie die de dienst betreffende de advisering heeft verleend, nadat vooraf aan het bestuursorgaan of andere instantie een offerte is gevraagd en de aanvrager met deze kosten akkoord is gegaan.

 

 

 

5.3.15.3

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

het bedrag welke in rekening wordt gebracht door het bestuursorgaan die de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, nadat vooraf aan het bestuursorgaan een offerte is gevraagd en de aanvrager met deze kosten akkoord is gegaan.

 

 

 

 

5.3.16

Vermindering

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in paragraaf 5.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in paragraaf 5.3.1.1.

 

 

 

 

5.3.17

Teruggaaf

 

5.3.17.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 5.3.1.1 en 5.3.3 tot en met 5.3.10, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, maar nog niet op is beslist, bestaat op schriftelijk verzoek aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges.

 

5.3.17.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 5.3.1.1 en 5.3.3 tot en met 5.3.10, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat op schriftelijk verzoek aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

5.3.17.2.1

Indien het legesbedrag op grond van paragraaf 5.3.1.2 is voldaan en de omgevingsvergunning voor de activiteit als bedoeld in onderdeel 5.3.1 is ingetrokken voordat van de vergunning gebruik is gemaakt wordt het legesbedrag teruggegeven.

 

5.3.17.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 5.3.1 en 5.3.3 tot en met 5.3.10 weigert, bestaat op schriftelijk verzoek aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges.

 

 

 

 

5.3.18

Algemeen

 

 

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met een activiteit of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen.

 

5.3.18.1

Het berekende verschuldigde legesbedrag voor een activiteit waarvan de aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereed komen van de activiteit, wordt verhoogd met 25%.

 

5.3.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

 

 

€ 64,90

5.3.18.3

Een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 5.3.1 tot en met 5.3.10 van deze verordening bevattende, is overdraagbaar, tenzij een wettelijke regeling zich daartegen verzet. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende vergunning voor een bouwactiviteit:

 

 

 

 

€ 16,70

5.3.18.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, per woning bedraagt:

 

€ 54,85

5.3.18.5

Indien een aanvraag, als bedoeld onder 5.3.1 tot en met 5.3.10 niet in behandeling wordt genomen om door de gemeente moverende redenen, wordt 50% van de verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

5.3.18.6

Indien binnen een half jaar na het intrekken van de aanvraag een aanvraag om een bouwactiviteit voor hetzelfde bouwplan wordt ingediend, worden de daarvoor te heffen leges verrekend met de al geheven leges voor het intrekkingsbesluit.

 

5.3.18.7

Indien na beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat een activiteit vergunningsvrij is wordt geen legesnota opgelegd voor betreffende activiteit.

 

 

 

 

5.4

Wet Geluidhinder

 

5.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststelling van een hogere grenswaarde bedraagt:

 

€ 775,50

5.4.1.1

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5.4.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan waarvoor een procedure moet worden gevolgd op grond van de Wet ruimtelijke ordening en/of de Woningwet, het overeenkomstig paragraaf 5.4.1 verschuldigde bedrag verhoogd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening en het bedrag aan leges ingevolge de van toepassing zijnde paragraaf in hoofdstuk 5 en 6 van deze tarieventabel.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Dienstverlening Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

6.1

Leges gerelateerd aan de Wet ruimtelijke ordening

 

 

6.1.1

De leges in dit hoofdstuk hebben betrekking op de Wet ruimtelijke ordening.

 

 

 

Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen dat wat daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepaling. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën:

 

 

 

1. legesheffing wijziging of uitwerking bestemmingsplan;

 

 

 

2. legesheffing ontheffing of toetsing exploitatieplan;

 

 

 

3. legesheffing overig en voor administratieve kosten;

 

 

 

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen.

 

 

6.1.2

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de prijs per eenheid van het soort bouwwerk, welke is opgenomen in de bij de legesverordening 2012 behorende "Tarieventabel berekening bouwkosten" (bijlage 2), vermenigvuldigd met het aantal eenheden.

 

 

 

 

 

 

6.2

Principeverzoek

 

 

6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

om een principeverzoek om medewerking te verlenen aan een wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro en partiële planherziening) voor zover deze wijziging of herziening uitsluitend of overwegend nodig is om de plannen die aan het principeverzoek ten grondslag liggen te kunnen honoreren.

€ 300,--

 

 

 

 

 

6.3

Wijziging of uitwerking bestemmingsplan

 

 

6.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging of uitwerking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

6.3.1.1

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 200.000,-- of, - enkel een wijziging van het gebruik omvat voor een perceel waarvan de oppervlakte maximaal 500 m² met:

 € 5.138,95

 

6.3.1.2

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 200.000,-- doch minder dan € 500.000,-- of, - enkel een wijziging van het gebruik omvat voor een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 500 m², maar minder dan 1.000 m² met:

 € 6.241,25

 

6.3.1.3

- bij het realiseren van (bouw)werken waarbij de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 500.000,-- doch minder dan € 1.000.000,-- of,- enkel een wijziging van het gebruik omvat voor een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 1.000 m², maar minder dan 5.000 m² met:

 € 7.458,40

 

6.3.1.4

- bij het realiseren van (bouw)werken waarvan de vastgestelde bouwkosten gelijk zijn aan of meer bedragen dan € 1.000.000,-- of,- enkel een wijziging van het gebruik omvat voor een perceel waarvan de oppervlakte meer dan 5.000 m² met:

 

 

€ 12.097,40

 

6.3.2

Als het college besluit om, voordat het ontwerp van het wijzigings- of uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, geen medewerking te verlenen aan het verzoek om wijziging of uitwerking, wordt op verzoek van de aanvrager voor 50% van de geheven leges teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

6.4

Ontheffing of toetsing exploitatieplan

 

 

6.4.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 571,30

 

6.4.2

Als het college besluit om, voordat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, om geen medewerking te verlenen aan het verzoek om ontheffing, wordt op verzoek van de aanvrager voor 50% van de geheven leges teruggaaf verleend.

 

 

6.4.3

Dit onderdeel vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

6.5

Algemeen

 

 

 

Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die doorgaans een relatie heeft met activiteiten in het kader van de omgevingsvergunning of gerelateerd is aan (extra) administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de leges aan de orde en het meeliften met een door de gemeente geïnitieerde herziening van een bestemmingsplan.

 

 

6.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan, anders dan bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening indien het verzoek betreft:

 

 

6.5.1.1

een perceel waarvan de oppervlakte minder dan 500 m² bedraagt:

 € 9.777,90

 

6.5.1.2

een perceel waarvan de oppervlakte gelijk is aan of meer dan 500 m², maar minder dan 1.000 m² bedraagt:

 € 11.982,50

 

6.5.1.3

een perceel waarvan de oppervlakte gelijk is aan of meer dan 1.000 m², maar minder dan 5.000 m² bedraagt:

 € 14.416,80

 

6.5.1.4

een perceel waarvan de oppervlakte gelijk is aan of meer dan 5.000 m² bedraagt:

 € 23.694,80

 

6.5.2

Indien de gemeenteraad besluit om, voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, geen medewerking te verlenen aan het verzoek om herziening, wordt op verzoek van de aanvrager voor 50% van de geheven leges teruggaaf verleend.

 

 

6.5.3

Het tarief om een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan te kunnen laten meeliften in een door de gemeente geïnitieerde herziening van een bestemmingsplan, waardoor het plangebied van de herziening vergroot wordt, bedraagt 50% van het overeenkomstig de paragrafen 6.5.1.1 tot en met 6.5.1.4 berekende tarief.

 

 

 

6.6

Advies van adviesinstantie

 

 

 

6.6.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.3 of 6.5 wordt, indien de aanvraag voor een individuele bestemmingsplanwijziging slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van een adviesinstantie noodzakelijk is, verhoogd met de kosten welke in rekening worden gebracht door het particuliere adviesbureau die de dienst betreffende de advisering heeft verleend, nadat vooraf aan het adviesbureau een offerte is gevraagd en de aanvrager met deze kosten akkoord is gegaan.

 

 

 

 

 

6.7

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

6.7.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

het bedrag welke in rekening wordt gebracht door het bestuursorgaan die de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, nadat vooraf aan het bestuursorgaan een offerte is gevraagd en de aanvrager met deze kosten akkoord is gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

6.8

Verstrekkingen vastgoedinformatie

 

 

6.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register of de Kadastrale kaart via Kadaster On Line is gelijk aan het tarief zoals door het kadaster zou worden opgelegd voor levering via de balie van het kadaster

Conform de regeling tarieven kadaster

 

 

 

 

 

6.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

6.8.2.1

een uittreksel uit het Wkpb-register:

 € 11,80

 

6.8.2.2

een uittreksel uit de Wkpb-registratie:

 € 11,80

 

6.8.2.3

een onbelastverklaring uit het Wkpb-register:

 € 11,80

 

 

 

 

 

6.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van de op de kadastrale leggers betrekking hebbende:

 

 

6.8.3.1

kaarten en tekeningen, of lichtdrukken daarvan per kaart of tekening van het formaat A4:

 € 14,40

 

6.8.3.2

kaarten en tekeningen, of lichtdrukken daarvan per kaart of tekening van het formaat A3:

 € 16,80

 

 

 

 

 

6.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van de op de Basiskaart Elburg betrekking hebbende kaarten en tekeningen:

 

 

6.8.4.1

van het gebied buiten de bebouwde kom per ha.:

 € 19,90

 

6.8.4.2

van het gebied binnen de bebouwde kom per ha.:

 € 53,05

 

 

 

 

 

6.8.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van thematische kaarten en tekeningen, niet zijnde kaarten en tekeningen als bedoeld in de artikelen 6.6.4 wordt vastgesteld op een bedrag, blijkend uit een begroting die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld en die voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld.

 

 

6.8.5.1

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de hiervoor bedoelde begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

6.9

Standplaatsvergunning

 

 

6.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het hebben van een standplaats in de gemeente, geldig voor:

 

 

6.9.1.1

een maand of minder:

 € 40,65

 

6.9.1.2

een jaar of minder, doch meer dan 1 kwartaal:

 € 199,15

 

6.9.1.3

Voor een standplaatsvergunning voor één dag wordt geen legesnota opgelegd.

 

 

6.9.1.4

Een standplaatsvergunning kan voor een termijn van maximaal zes jaar worden verleend.

 

 

6.9.1.5

Als op een aanvraag negatief wordt beslist wordt 50% van het legesbedrag in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

6.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot jaarlijkse verlenging van de inschrijving als gegadigde voor een vaste standplaats op de weekmarkt te Elburg en de minimarkt te ’t Harde:

 € 11,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage behorende bij besluit van de raad der gemeente Elburg van 28 november 2011

 

 

 

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga

 

Bijlage 1 behorend bij paragraaf 3.1.1 van de tarieventabel legesverordening 2012. Voorwaarden vereenvoudige vergunningaanvraag.

In het geval er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden kan worden volstaan met een vereenvoudigde vergunning aanvraag:

Laten opstijgen heteluchtballon:

 • een verklaring van geen bezwaar wordt aangemerkt als een vereenvoudigde vergunning aanvraag;

 • het betreft het laten opstijgen van maximaal vijf heteluchtballonnen;

 • het opstijgen gebeurt vanaf niet openbaar terrein.

 

Loop en/of  wielerwedstrijd;

 • geen commercieel doel;

 • niet vaker dan 2 keer per jaar op de desbetreffende plaats;

 • niet op een doorgaande rijroute;

 • in de directe omgeving is voldoend parkeerruimte voor bezoekers.

 

Object op of aan de weg:

 • niet op openbaar terrein;

 • maximaal 48 uur op de betreffende plaats aanwezig;

 • het object, soortgelijk object of aanverwant object is maximaal 1 keer per jaar op die plaats of in de nabijheid daarvan aanwezig;

 • er is geen sprake van open vuur;

 • er is geen sprake van reclame- of promotiedoeleinden;

 • er is geen sprake van verkoop- of klantenwervingsactiviteit;

 • er ontstaat geen geur- of geluidhinder.

 

Buurt- of straatbarbecue:

 • er is geen sprake van een commerciële activiteit;

 • er vindt geen verkoop van waren plaats;

 • het gaat om een besloten groep deelnemers;

 • de barbecue dient minimaal op een afstand van 3 meter te staan van gebouwen of brandbaar materiaal;

 • als muziek ten gehore wordt gebracht, mogen omwonenden er geen hinder van ondervinden;

 • uiterlijk 23.00 uur moet de muziek uit zijn;

 • omwonenden mogen geen hinder ondervinden van geur of rookontwikkeling;

 • per keer niet langer dan 1 dag.

 

Buurtfestiviteit (straatfeest) ongeacht de aanleiding tot het feest:

 • niet vaker dan 2 keer per jaar op de desbetreffende plaats;

 • per keer niet langer dan 1 dag.

 

Openluchtsamenkomsten:

 • niet vaker dan 2 keer per jaar op de desbetreffende plaats;

 • er is geen sprake van geluids- of andere hinder voor omwonenden of passanten;

 • niet op de openbare weg;

 

Indien een aanvraag niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden kan de aanvraag niet worden aangemerkt als een vereenvoudigde vergunningaanvraag.

 

 

Bijlage behorende bij besluit van de raad der gemeente Elburg van 28 november 2011

de griffier,

 

 

 

Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Bijlage 2 Tarieventabel berekening bouwkosten

Bijlage 2 behorend bij hoofdstuk 5 en 6 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012.   

 

1          Woningen                 excl. BTW        eenheid

1.1       Woningen (project)   € 215,00           per m³

1.2       Rijtjeswoningen       € 210,00              per m³

1.3       Halfvrijstaande woningen   € 255,00   per m³

1.4       Vrijstaande woningen en appartementen € 335,00 per m³

 

Bovenstaande tarieven worden gebruikt voor alle gebouwen bestemd voor woondoeleinden

 

2          Woninguitbreidingen en verbouwingen excl. BTW   eenheid

2.1       Aan of uitbouw                                          € 290,00           per m³

2.3       Kelder                                                      € 265,00           per m³

2.4       Dakkapel                                                  € 1.150,00        per m1

2.5       voegwerk/stucwerk (monumenten)             € 64,90             per aanvraag

2.6       vervangen deuren/kozijnen/ramen (monum)€ 64,90             per aanvraag

 

3          Bijgebouwen                                                                         excl. BTW        eenheid

3.1       Aan of uitbouw aan hoofdgebouw             € 145,00           per m²

3.1       Bijgebouwen met plat dak                       € 130,00           per m²

3.2       Bijgebouwen met hellend dak                  € 150,00           per m²

3.3       Uitbreiding bijgebouwen                          € 125,00           per m²

3.4       Tuinhuisje/houten berging                       € 45,00             per m²  

3.4       Overkappingen                                      € 155,00           per m²

3.5       Bijgebouwen (prefab)                             € 185,00           per m²

 

4          Tuin en straatmeubilair                   excl. BTW        eenheid

4.1       Erfafscheiding gaas                              € 35,00             per m1

4.2       Erfafscheiding hout                               € 75,00             per m1

4.3       Erfafscheiding metselwerk penanten met houtvulling € 100,00           per m1 

4.4       Erfafscheiding metselwerk                       € 120,00           per m1

4.5       Natuurstenen palen                              € 64,90             per aanvraag

4.3       Schotelantenne                                    € 1.000,00        per stuk

 

5          Bedrijfshallen                                 excl. BTW        eenheid

Gemetselde bouw:

5.1       Hal tot 3 m hoog                                € 95,00             per m²

5.2       Hal tussen 3 en 6 m hoog                   € 55,00             per m²

5.3       Tussenvloer in de hal extra                 € 130,00           per m²

5.4       Bedrijfskantoor in de hal                     € 200,00           per m²

Systeembouw:

5.5       Hal tussen 6 en 9 m                           € 40,00             per m²

5.6       Hal > 9 m, opp. < 5.000 m²                € 36,00             per m²

5.7       Hal > 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m² € 35,00             per m²

5.8       Hal > 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m² € 30,00             per m²

5.9       Hal > 9 m, opp. > 20.000 m²                € 30,00             per m²

5.10      Tussenvloer in de hal extra                  € 80,00             per m²

5.11      Kantoorvloer in de hal extra                 € 125,00           per m²

5.12      Open loods                                         € 125,00           per m²

5.13      Semipermanente unit                          € 200,00           per m²

5.14      Loods/voorraadschuur                         € 55,00             per m²

5.15      Romneyloods                                      € 22,00             per m²

 

6          Overige gebouwen                              excl. BTW        eenheid

6.1       Kantoor/Showroom/Winkel                       € 285,00           per m²

6.2       Horeca                                                    € 260,00           per m²

6.3       Sporthal                                                  € 270,00           per m²

6.4       Kleedgebouwen                                       € 235,00           per m²

6.5       Scholen                                                 € 265,00           per m²

6.6       Noodscholen                                          € 185,00           per m²

 

7          Tuinbouwkas                                       excl. BTW        eenheid

7.1       Verwarmde kas                                      € 47,00             per m²

7.2       Onverwarmde kas                                  € 29,00             per m²

 

8          Stallen                                               excl. BTW        eenheid

8.1       Stal (metselwerk)                                 € 325,00           per m²

8.2       Stal systeembouw (beton/staalwand)     € 265,00           per m² 

8.3       Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank € 610,00 per m²

8.4       Meerkosten legbatterij en mestverwijdering € 90,00         per m²

 

9          Overige agrarische bedrijfsgebouwen excl. BTW     eenheid

9.1       Opslagloods agrarisch (metselwerk)            € 210,00        per m²

9.2       Opslagloods (houten gevels)                       € 110,00        per m²

9.3       Opslagloods (beton gevels)                         € 110,00        per m²

9.4       Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) € 90,00      per m²

9.5       Prefab veldschuur open (stalen gevels)        € 50,00         per m²

9.6       Kelder                                                       € 130,00       per m²

 

10        Parkeerkelder                                   excl. BTW        eenheid

10.1      Half onder de grond                              € 225,00           per m³

10.2      Geheel onder de grond                         € 375,00           per m³

 

11        Overige (bouw)werken of (bouw)werkzaamheden

Indien een bouwaanvraag betrekking heeft op (bouw)werken of (bouw)werkzaamheden voor zover niet in deze tabel genoemd wordt voor het bepalen van het legesbedrag uitgegaan van een raming van de (bouw)kosten opgegeven door de aanvrager, tenzij deze opgave niet aannemelijk is. Indien de raming van de (bouw)kosten niet aannemelijk is worden de (bouw)kosten ambtshalve vastgesteld.

 

Bijlage behorende bij besluit van de raad der gemeente Elburg van 28 november 2011

de griffier,

 

 

Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.