Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

beleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011
Citeertitelbeleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 174, lid 3
 2. Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikelen 2:10, 2:27 en 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wierden 2010 (2)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201128-02-2012Onbekend

19-07-2011

Driehoek, 27-07-2011

NOTA2011-3380

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011

 

 

BELEIDSREGEL TERRASSEN GEMEENTE WIERDEN 2011

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Terrassen in de gemeente Wierden vormen een verfraaiing voor het centrum en maken het centrum aantrekkelijker. Daar staat tegenover dat terrassen voor (geluids)overlast kunnen zorgen, het verkeer kunnen hinderen en door hun vormgeving de beeldkwaliteit van de omgeving kunnen beïnvloeden. Door deze verschillende belangen, is het juist van belang dat de gemeente Wierden heldere regelgeving hanteert voor terrassen. Het opstellen van beleidsregels geeft hierbij voordelen. Het bevordert de rechtszekerheid en versterkt de juridische positie van de gemeente: “gelijke gevallen worden gelijk behandeld”. Voor bijzondere gevallen is er een mogelijkheid van het beleid af te wijken.

Dit beleid geldt voor de hele gemeente Wierden en reguleert terrassen van horecagelegenheden

op eigen en openbaar grondgebied zoals opgenomen in artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wierden.

1.2 Huidige situatie

Er is in de gemeente Wierden geen terrassenbeleid.

In artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Wierden 2010 (2)

(hierna: APV) staat het volgende over terrassen:

artikel 2:28 a APV

 • 1.

  Het is verboden een terras bij een horecabedrijf te exploiteren, als:

  • a.

   het terras gevaar of hinder voor de omgeving oplevert;

  • b.

   het terras schade toebrengt aan de weg;

  • c.

   het terras gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor

het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen

voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

d.het terras hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan

redelijke eisen van welstand.

e.daarvan niet ten minste 2 weken van tevoren melding is gedaan bij de

burgemeester met vermelding van de afmeting en de periode.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de verkeersveiligheid, het

  uiterlijk aanzien van de gemeente of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor in het daarin geregelde

  onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de

  Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

2. Begripsomschrijving

 • 1.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt

 • 2.

  Scheidingswand: (transparante) wand ter afbakening van andere (horeca)gelegenheden aan de zijkanten van een terras.

 • 3.

  Zonwering: een aan een gevel aangebracht scherm of parasol dat ophaalbaar moet zijn.

 • 4.

  Terrasverwarmers (heaters): elektrische of gasgestookte verwarmingsapparaat voor het verwarmen van het terras.

 • 5.

  Een binnenterras: behoort tot de inrichting en is geheel of gedeeltelijk omsloten door bebouwing. Het is niet gelegen aan de openbare weg of aan een andere openbare ruimte.

3 Toetsingskaders

De toetsingskaders om een melding van het terras te beoordelen zijn:

 • 1.

  het geldende bestemmingsplan;

 • 2.

  de Algemene Plaatselijke Verordening

 • 3.

  de beleidsregels voor terrassen gemeente Wierden 2011

 • 4.

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • 5.

  de Welstandsnota gemeente Wierden;

 • 6.

  de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit)

 • 7.

  de Drank- en horecawet

 • 8.

  de Monumentenwet

Omgevingsvergunningplichtige terrasonderdelen:

Wanneer een onderdeel van een terras omschreven kan worden als een bouwwerk, kan er op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning vereist zijn. Hierop zijn onder andere het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Welstandsnota van toepassing. Te denken valt aan terrasschermen, zonneschermen en parasols met een vast bevestigingspunt.

4. Melding

 • 1.

  Voor een terras bij een horecagelegenheid is op grond van artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een melding nodig. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van een meldingsformulier.

 • 2.

  De aanvrager geeft op het meldingsformulier aan voor welke periode hij/zij het terras open wil hebben. De periode moet uit een geheel aaneengesloten maand(en) bestaan.

 • 3.

  De melding is geldig gedurende de in de melding genoemde periode. Het exploiteren van een terras wordt voor onbepaalde tijd toegestaan.

 • 4.

  De melding is persoons- en inrichtingsgebonden en wordt op naam gesteld van de horecaondernemer. Hiermee wordt bedoeld dat de melding niet overdraagbaar is aan een ander.

 • 5.

  De melding wordt gedaan bij de burgemeester.

 • 6.

  Voor de melding zijn leges verschuldigd.

 • 7.

  De melding moet 2 weken voor aanvang gebruik terras gedaan zijn.

 • 8.

  Bepalend voor de melding voor een terras is of een terras bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. Hierbij is niet relevant of een terras bijvoorbeeld op het eigen terrein is gesitueerd. Als het terras voor klanten en overig publiek toegankelijk is, moet een melding worden gedaan. Dat geldt ook voor terrassen, die op afgesloten terreinen liggen. De terrassen maken immers ook deel uit van het horecabedrijf.

5. Voorwaarden

Terrassen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

5.1 Terras

 • 1.

  Een terras moet altijd in de onmiddellijke nabijheid van een horecagelegenheid gelegen zijn.

 • 2.

  Voor binnenterrassen worden maatwerkvoorschriften gemaakt in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • 3.

  Voor het in gebruik nemen van openbare grond wordt een vergoeding in rekening gebracht van maximaal € 680,67 per jaar.

 • 4.

  Gebruik, beheer en onderhoud van de openbare weg (inclusief kabels en leidingen) mogen niet in gevaar komen.

 • 5.

  Als zich onder het terras kabels, leidingen of riolen bevinden, of deze daar moeten worden gelegd. En de daarop rechthebbenden daaraan noodzakelijke werkzaamheden moeten verrichten, moet het terras, op eerste aanzegging van deze rechthebbenden onmiddellijk ontruimt worden en moeten eventueel aanwezige belemmerende windschermen en poeren worden verwijderd, alles door en op kosten van de melder.

 • 6.

  Het is verboden zonder toestemming van de gemeente Wierden graafwerk te verrichten en/of verharding op te breken.

 • 7.

  Het terras en de onmiddellijke omgeving hiervan moeten dagelijks van afval worden gereinigd.

 • 8.

  De melder moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de melding schade lijden.

 • 9.

  De aanwijzingen van een bevoegde ambtenaar, gegeven in het belang van het doelmatig beheer en onderhoud van het in gebruik gegeven weggedeelte en de daaraan grenzende weggedeelten, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 10.

  De bevelen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde, verkeersvrijheid en/of – veiligheid, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

5.2 Sluitingstijd terras

In verband met het voorkomen van overlast voor bewoners en gebruikers van de in de omgeving gelegen woningen en panden mag een terras alleen in gebruik zijn van 9.00 tot 24.00 uur.

De horeca ondernemer moet er voor zorgen dat bezoekers na 24.00 uur niet meer op het terras kunnen plaatsnemen.

5.3 Muziek

Het ten gehore brengen van (levende) muziek en het gebruik van geluidsinstallaties zijn op het

terras niet toegestaan.

5.4 Meubilair: opslag, parasols, terrasverwarming, zonwering.

 • 1.

  Als het terrasmeubilair, tijdens de uren dat het terras niet wordt geëxploiteerd, buitenstaat, moet dit worden opgestapeld en/of zijn verankerd.

 • 2.

  Terrasmeubilair mag aan de voorgevel worden opgeslagen.

 • 3.

  Terrasmeubilair dat ’s nachts op de terraslocatie blijft staan, moet op een zodanige manier worden vastgemaakt, dat diefstal of vandalisme wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door middel van een stalen ketting of stalen draad.

 • 4.

  Open vuur op het terras is verboden, terrasverwarmers (heaters) zijn toegestaan.

 • 5.

  Parasols zijn toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a.

   parasols mogen niet in de gemeentegrond zijn verankerd, tenzij toestemming van de gemeente;

  • b.

   parasols mogen niet buiten het terras uitsteken;

  • c.

   de vrije hoogte tussen de verticale afstand van een parasolscherm of terras en de straat moet minimaal 2,40 meter zijn;

  • d.

   parasols moeten zijn gemaakt van tentdoek of lichtdoorlatend materiaal en mogen slechts voorzien zijn van reclame op de volants.

 • 6.

  Zonwering is toegestaan als het is gemaakt van brandvertragende materialen.

 • 7.

  De zonwering mag niet breder zijn dan het terras, en in elk geval niet breder dan het pand waarin de horecaonderneming is gevestigd.

5.5 Terrasafmetingen

De exacte afmetingen van een terras worden per situatie bepaald. Na de melding zorgt de gemeente voor markeringen die de grenzen van het terras aangeven. Het terras mag geen grotere afmetingen hebben dan aangegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het terras moet op een zodanige wijze worden gesitueerd, dat het geen obstakel vormt in de omgeving.

 • 2.

  In straten zonder trottoir moet op de rijbaan een doorgang worden vrijgehouden van 3,5 meter om hulpdiensten niet te hinderen. Op het trottoir moet een vrije doorgang voor voetgangers van minimaal 1,5 meter zijn.

 • 3.

  Er moet voldoende doorgang ruimte zijn voor minder validen, zo dat ze op een veilige manier gebruik kunnen maken van het terras.

 • 4.

  De aangegeven blindbegeleide route moet worden vrijgelaten.

 • 5.

  Bij het gebruik van het terras mag geen gevaar of hinder voor het verkeer of verkeersdeelnemers ontstaan.

 • 6.

  Het terras mag niet geplaatst worden voor in- en uitgangen alsmede nooduitgangen van de horecagelegenheid of omliggende panden.

 • 7.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten altijd worden vrijgehouden en bereikbaar zijn.

 • 8.

  Het terras mag niet breder zijn dan de voorgevel van de horecagelegenheid waartoe het terras behoort.

 • 9.

  Een vrijstaande horecagelegenheid en een hoekpand mogen maximaal aan twee gevels een terras hebben.

 • 10.

  Het vrijlaten van looppaden moet op de tekening bij de melding worden aangegeven.

 • 11.

  Een terras mag alleen aan de zijkanten scheidingswanden plaatsen met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a.

   de lengte van de scheidingswand mag niet langer zijn dan de diepte van het terras;

  • b.

   de hoogte van de scheidingswand mag maximaal 1,5 meter zijn;

  • c.

   de scheidingswand mag tot een hoogte van maximaal 1 meter van hout of plaatmateriaal zijn: daarboven moet de scheidingswand van glas of transparant materiaal zijn.

  • d.

   Er mogen geen reclame uitingen van derde op het transparante of glasgedeelte worden aangebracht.

6. Weigeringgronden

Een melding wordt geweigerd als:

 • a.

  De woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde of de veiligheid op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

 • b.

  Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • c.

  Het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • d.

  Gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak overlast ondervinden van de exploitatie van het terras;

 • e.

  er uitsluitend loketverkoop plaats vindt.

7. Handhaving

1.Er wordt strikt toegezien op de handhaving van het bepaalde in deze beleidsregel door ambtenaren

van de politie, de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), de brandweer of de toezichthouders

in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, de APV en het bestemmingsplan. Gegeven

aanwijzingen in het belang van de openbare orde, het verkeer of de veiligheid, moeten direct

worden opgevolgd.

2.Als men zich niet houdt aan de voorschriften van de melding of het terrassenbeleid kan de

toestemming worden ingetrokken of de sluitingstijd van het terras kan in individuele gevallen

gewijzigd worden. In bijlage 1 wordt beschreven hoe wordt opgetreden bij overtredingen bij

terrassen.

8. Overgangsrecht

Bestaande vergunningen blijven geldig, tot het moment dat er een wijziging plaatsvindt. Op dat

moment moet een melding worden gedaan. Nieuwe aanvragen voor een terras moeten aan de dan geldende regels voldoen.

De overgangsbepalingen, zoals genoemd in artikel 6:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

zijn overeenkomstig van toepassing.

9. Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking op de eerste dag gelegen na bekendmaking ervan.

 • 2.

  De beleidsregels worden bekendgemaakt in huis aan huis blad de Driehoek.

 • 3.

  Vergunningen en ontheffingen voor een bestaand terras zijn van kracht tot de termijn, waarvoor zij

werd verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

10 Citeertitel

De beleidsregels zullen worden aangehaald als “beleidsregel terrassen gemeente Wierden 2011”.

11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

Bijlage 1 Stappenplan handhaving terras:

De gemeente Wierden gaat bij het toepassen van eventuele bestuursrechtelijke sancties uit van een individuele benadering door het toepassen van ‘maatwerk’.

 

Overtreding

Handhaving

 

Constatering 1e overtreding

1.Politie maakt proces-verbaal op

Binnen half jaar na de 1e overtreding.

Constatering 2e overtreding

1.Politie maakt proces-verbaal op

a.Gemeente stuurt schriftelijke waarschuwing waarbij wordt aangegeven dat bij een overtreding binnen een half jaar bestuurlijke maatregelen genomen worden.

Binnen half jaar na de 2e overtreding

Constatering 3e overtreding e.v.

1.Politie maakt proces-verbaal op.

2.Gemeente past bestuursrechtelijke handhaving toe, die afhankelijk van de aard van de overtreding bestaat uit:

a.Eerst; Invordering dwangsom

b.Daarna; beperking van de openingstijd met 2 uur voor een periode van 1 maand.

c.Als laatste; Tijdelijke/algehele sluiting (uitzondering).

Uitgaansgeweld in of rondom een horecabedrijf kan door de burgemeester beschouwd worden als een ernstige aantasting van de openbare orde. Wanneer er sprake is van een geweldsdelict van enige betekenis (bijvoorbeeld in geval van aantoonbaar letsel), waarbij een relatie kan worden gelegd tussen het geweld en de wijze van exploiteren van een horecabedrijf, dan wordt de eerste stap (het geven van een waarschuwing) overgeslagen. Dit betekent dat direct kan worden over gegaan tot het opleggen van een sanctie.