Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef onder a en b.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

Huis aan huis Elburg, 06-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012".

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder dienstverlening: het door de brandweer verlenen van diensten, anders dan in geval van brand- en rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "brandweerrechten" worden rechten geheven voor het in geval van dienstverlening gebruik maken van diensten en/of hulpmiddelen van de gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de aanvrager dan wel degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De in artikel 2 bedoelde rechten bedragen voor het verrichten van:

  • a.

   wacht- en waakdiensten, per persoon per uur € 19,10

  • b.

   overige diensten, per persoon, per uur € 31,80

  • c.

   overige diensten, per voertuig, per uur € 94,10

  • d.

   het verstrekken van advies c.q. instructie

   niet volgend uit wettelijke taken, per uur € 117,30

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van brandweerrechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011” van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2012".

   

  Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van 28 november 2011

  de voorzitter,                                     de griffier,

   

   

   F.A. de Lange.                                   Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga

Bijlage kostentabel