Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Doetinchem 2012
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Doetinchem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149; Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

08-12-2011

Doetinchems Vizier, 14 december 2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2011;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

het daartoe ingerichte en afgesloten terrein van Houterman Autosleepdienst aan de Broekhuizerstraat 20 D in Wehl.

2.De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur, op zaterdagen van 8.00 tot 17.00 en daarbuiten in overleg.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen
 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief € 74,00

  • b.

   voor het overbrengen vanaf het moment waarop het te verslepen voertuig aangetakeld is € 100,00

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 23,00

  • b.

   voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan € 11,00

Artikel 5 Overgangsrecht

De Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2011 van 9 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 8 december 2011,

 

griffier voorzittter