Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2011

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • 2.

  kwartaal : een kalenderkwartaal.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden onder de naam marktgelden rechten geheven voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot standplaats op de weekmarkten gedurende de daarvoor aangewezen dagen en de jaarmarkt in Oostburg.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Heffingstijdvak

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per kwartaal worden geheven, is het heffingstijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontheffing

Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderkwartaal en de belastingplicht eindigt in de loop van het heffingstijdvak blijvend door bijzondere omstandigheden, bestaat aanspraak op ontheffing voor een evenredig gedeelte van het tarief per kwartaal.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moet worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de in deze verordening genoemde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2011’, vastgesteld op 23 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2012”.

 

TARIEVENTABEL,

behorende bij de Verordening marktgelden 2012

Hoofdstuk 1 tarieven dagplaatsen en standwerkersplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdelen e. en g. van de Marktverordening gemeente Sluis

1.

Voor het hebben van een standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

 

 

1.1

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

 

€ 6,87

1.2

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 13.00 uur tot 19.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

 

€ 8,99

1.3

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur

in Breskens op maandag van 08.00 tot 12.00 uur en

in IJzendijke op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

 

€ 2,62

1.4

in Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag

 

€ 4,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 tarieven vaste standplaatsen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d. van de Marktverordening gemeente Sluis

2.

Voor het hebben van een vaste standplaats op de wekelijkse markt, welke gehouden wordt :

 

 

2.1

in Aardenburg op dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

 

€ 1,61

2.2

In Sluis op vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

 

€ 2,39

2.3

in Oostburg op woensdag van 08.00 tot 16.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

 

€ 3,72

2.4

gedurende de maanden juni tot en met augustus te Cadzand-bad op maandag van 13.00 uur tot 19.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per seizoen

 

€ 5,98

2.5

in Breskens op maandag van 08.00 tot 12.00 uur en

in IJzendijke op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur:

per m2 in beslag genomen grond per kalenderkwartaal

 

€ 1,61

Hoofdstuk 3 tarieven jaarmarkten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Marktverordening gemeente Sluis

3.1 Voor het hebben van een standplaats op de jaarmarkt, welke wordt gehouden

3. in Oostburg: per 10 m2 in beslag genomen grond per marktdag € 8,49