Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening op de heffing en de invordering van kermisgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van kermisgelden 2012
CiteertitelVerordening kermisgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKermisgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2011

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van kermisgelden 2012

Verordening op de heffing en de invordering van kermisgelden 2012

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘kermisgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de, als kermis in de Kermisverordening gemeente Sluis aangewezen, plaats.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

1. Het tarief bedraagt per dag per m2:

tarief per m2 per dag

kernen Aardenburg, Sluis, Oostburg, Breskens en IJzendijke

kernen Schoondijke en Hoofdplaat

eerste 100 m2

€ 0,83

€ 0,43

volgende 100 m2

€ 0,63

€ 0,32

iedere volgende m2

€ 0,40

€ 0,21

 • 2.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een eenheid als bedoeld in artikel 3, lid 1 als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Het minimum aan kermisgelden te heffen bedrag bedraagt € 11,34.

Artikel 4 Wijze van heffing

De kermisgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht, geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht, geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving, moet worden betaald op het moment van de mondelinge kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de kermisgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de kermisgelden.

Artikel 8 Overgangsrecht

De “Verordening kermisgelden 2011”, vastgesteld op 23 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening kermisgelden 2012”.