Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Apeldoorn

Winkeltijdenverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Apeldoorn
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening 2011
CiteertitelWinkeltijdenverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. juncto artikelen 3 en 7 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-07-2013Onbekend

24-11-2011

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 21 november 2011;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, juncto artikelen 3 en 7 van de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Winkeltijdenverordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • d.

  ontheffing: een ontheffing van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet;

 • e.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of niet worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na datum van verlening;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid genoemde aan te wijzen zon- en feestagen kunnen voor verschillende branches van de gemeente verschillend worden aangewezen.

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet genoemde verboden voor winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank en Horecawet.

 • 2. Het college kan voor ten hoogste 10 winkels ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

  a.de winkel dient op de zon- en feestdagen gesloten te zijn tussen 00.00 en 16.00 uur;

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 5. Een aanvraag om ontheffing kan slechts worden ingediend in de periode van 1 november tot 1 januari, voorafgaand aan het jaar waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan voor wat betreft zon- of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend ingeval van: bovenlokale feestelijkheden en bijeenkomsten, veilingen en beurzen, andere bijzondere evenementen en evenementen in evenementenhallen, kunstateliers en galeries.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1.

  • 1.

   De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zon- en feestdagen, niet:

   • a.

    voor de dorpen Beekbergen, Lieren, Hoenderloo en Loenen;

   • b.

    voor de kampeerterreinen, campings en andere recreatieparken/ -terreinen in de gemeente Apeldoorn;

   • c.

    gedurende de periode april t/m oktober

   • d.

    tot 22.00 uur.

 • 2. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zon- en feestdagen, niet:

   • a.

    voor de binnenstad van de gemeente Apeldoorn, omsloten door de Kerklaan en de

  Deventerstraat tot aan Kanaal Noord aan de noordzijde, Kanaal Noord vanaf de Deventerstraat tot aan de spoorlijn Deventer-Amersfoort aan de oostzijde, de spoorlijn Apeldoorn-Deventer aan de zuidzijde vanaf het Kanaal tot aan de Koning Stadhouderlaan en aan de westzijde de Koning Stadhouderlaan, de Wilhemina Druckerstraat, de Vosselmanstraat en de Loolaan tot aan de kruising met de Canadalaan;

  • b.

   voor twee nader door het college aan te wijzen zondagen,

  • c.

   van 10.00 tot 18.00 uur

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening 2011’ en vervangt de Winkeltijdenverordening, vastgesteld op 14 oktober 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 24 november 2011

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 2011

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2012

TOELICHTING WINKELTIJDENVERORDENING

ALGEMEEN

De Winkeltijdenverordening is gebaseerd op de Winkeltijdenwet (hierna: de wet). De hoofdlijnen van deze wet zijn:

 • -

  Op maandag t/m zaterdag, de werkdagen, is openstelling van winkels toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Gedurende deze uren mogen geen beperkingen worden opgelegd aan de openstelling van winkels;

 • -

  Gedurende de nachturen van 22.00 en 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan. Van deze verplichte winkelsluiting kunnen vrijstellingen en ontheffingen verleend worden. Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag geldt dit ‘nachtregime’ vanaf 19.00 uur;

 • -

  Op zon- en feestdagen is winkelopening niet toegestaan. Voor maximaal 12 zon- en feestdagen per kalenderjaar kan vrijstelling worden verleend van deze verplichte sluiting. Als feestdagen worden hierbij aangemerkt nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  Naast de hiervoor genoemde 12 zon- en feestdagen kunnen vrijstellingen en ontheffingen worden verleend voor levensmiddelenwinkels, ingeval van bijzondere situaties, voor straatverkoop en indien sprake is van op de gemeente gericht toerisme.

ARTIKELGEWIJS

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de wet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Voor de omschrijving van het begrip feestdag is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid onder b van de wet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden expliciet de dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn. Deze dagen zijn in artikel 1 van de Winkeltijdenverordening gedefinieerd als feestdag.

Artikel 2 Beslistermijn

Ten aanzien van de beslistermijn is aansluiting gezocht bij de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal twaalf zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. Het college heeft deze bevoegdheid via deze verordening gedelegeerd gekregen van de raad. Deze zon- of feestdagen worden jaarlijks door het college aangewezen. Daarbij wordt opgemerkt dat dit niet langer per gebied plaatsvindt. Gebleken is dat het aanwijzen van koopzondagen per gebied tot verwarring leidt, zowel bij consument, als bij ondernemer. Uitgangspunt is derhalve dat voor het hele grondgebied van de gemeente dezelfde zon- en feestdagen gelden. Daarbij wordt uitgegaan van de eerste zondag van de maand. Jaarlijks zullen de diverse vertegenwoordigers van de ondernemers worden geconsulteerd bij het vaststellen van data.

Aan de hand van de daarop ingediende zienswijzen wordt bekeken of de voorgestelde data gewijzigd worden.

In het tweede lid van dit artikel is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Op grond van dit lid kunnen de in het eerste lid genoemde aan te wijzen zon- en feestdagen voor verschillende branches verschillend worden aangewezen. Hierbij moet gedacht worden aan de meubel- en tuincentra, autobranche of de doe-het-zelf branche.

Deze twaalf ‘koopzondagen’ staan los van de vrijstelling op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenverordening. Dat houdt in dat de dorpen Beekbergen, Lieren, Hoenderloo en Loenen én de kampeerterreinen, campings en andere recreatieparken/ -terreinen in de gemeente Apeldoorn, waar de winkels in de periode april tot en met oktober elke zondag geopend mogen zijn, niet twaalf extra koopzondagen buiten die periode krijgen. De hier bedoelde twaalf dagen gelden, zoals eerder aangegeven, voor het gehele grondgebied.

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 3, vierde lid van de wet. Met deze regeling wordt het mogelijk gemaakt om ontheffing te verlenen aan levensmiddelenwinkels, waar in hoofdzaak eet- en drinkwaren worden verkocht, om in de avonduren van zon- en feestdagen geopend te zijn. De wet hanteert een norm van maximaal één ontheffing per 15.000 inwoners. Dit betekent in Apeldoorn dat ten hoogste 10 ontheffingen kunnen worden verleend.

Ter verduidelijking is in het vijfde lid opgenomen binnen welke termijn een aanvraag ingediend kan worden.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

Dit artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk. Enerzijds gaat het in dit artikel over bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, anderzijds gaat het over het uitstallen van goederen.

In lid 2 van dit artikel worden de bijzondere gelegenheden nader gedefinieerd. Met het opnemen van de evenementen in evenementenhallen wordt beoogd de bijzondere positie van onder andere de Americahal te ondersteunen. Bij het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van feesten of bijeenkomsten moet het concreet gaan om eeuwfeesten of feesten met een bovenlokaal karakter. Er wordt geen ontheffing verleend als het gaat om een jubileumjaar van een winkel of winkelcentrum of om plaatselijke evenementen.

Voor het uitstallen van goederen is eveneens een ontheffing nodig. Deze ontheffing is bedoeld voor evenementen die buiten de reguliere koopzondagen gehouden worden en waarbij goederen worden uitgestald.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De in dit artikel bedoelde vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Het verbod van artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet houdt in dat winkels niet tussen 22.00 uur en 06.00 uur open mogen zijn. Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Per aanvraag wordt de afweging gemaakt of de gewenste openstelling zich verhoudt met de belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

Artikel 10 Toerisme

Artikel 3, derde lid van de wet bevat de mogelijkheid om bij verordening als de onderhavige vrijstelling te verlenen van het verbod om winkels op zon- en feestdagen geopend te hebben. Dit kan echter slechts indien voldaan wordt aan de motiveringsplicht als bedoeld in artikel 3, zevende lid van de wet. Deze motivering dient in ieder geval twee onderdelen te bevatten. In de eerste plaats dient gemotiveerd te worden dat is voldaan aan de hierna te noemen voorwaarden voor toepassing van artikel 3, derde lid, onder a. In de tweede plaats dient de motivering een grondig inzicht te geven in de belangenafweging die aan het besluit tot vrijstelling ten grondslag ligt.

Toepassingsvoorwaarden

Er kan slechts vrijstelling worden verleend indien sprake is van de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 3, derde lid van de wet. Er dient binnen de gemeente sprake te zijn van 1) op de gemeente of een deel daarvan gericht toerisme met een substantiële omvang, 2) mits de aantrekkingskracht voor dat toerisme geheel of nagenoeg geheel is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling mogelijk worden gemaakt (het toerisme dient autonoom te zijn). De vaststelling of aan deze voorwaarden is voldaan, vergt een beoordeling van alle feiten en omstandigheden van het geval, welke nauw verweven is met de specifieke situatie van deze gemeente. De gemeenteraad heeft daarom een zekere beoordelingsvrijheid, die de rechter bij zijn toetsing behoort te respecteren.

Vastgesteld wordt dat, om de hiernavolgende redenen, aan deze toepassingsvoorwaarden is voldaan. In de gehele gemeente Apeldoorn (dus inclusief de dorpen) is sprake van autonoom toerisme met een substantiële omvang. De aantrekkingskracht van Apeldoorn voor dat toerisme is geheel of nagenoeg geheel gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door deze vrijstelling mogelijk worden gemaakt. De mogelijkheden van winkelopening dienen ter ondersteuning van het toerisme en de publieksstromen die daarmee gemoeid zijn.

In Apeldoorn zijn namelijk een aantal unieke toeristische trekpleisters c.q. voorzieningen aanwezig, op grond waarvan deze gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten. Meest bekende attracties zijn de Apenheul (sinds 1971), Familiepretpark Koningin Juliana Toren (sinds 1901) en Paleis Het Loo (sinds 1984). Deze attracties trekken jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. Naast deze bekende attracties beschikt Apeldoorn over verschillende musea en andere attracties (zoals CODA, Wildpark en museum Het Aardhuis en de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij), bezienswaardigheden (zoals Park Berg en Bos, Radio Kootwijk en het Omnisportcentrum) en veel natuurgebieden en bossen (waaronder mede begrepen een deel van Nationaal Park De Hoge Veluwe).

Apeldoorn maakt onderdeel uit van de De Veluwe, dat onder Nederlanders de bekendste vakantieregio is. De Veluwe staat op de tweede plaats als het gaat om het aantal landelijke overnachtingen (na de kuststrook). Apeldoorn beschikt over een ruime hoeveelheid aan overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, campings, vakantiehuizen en andere vormen van logies. Jaarlijks vinden er ruim twee miljoen van dergelijke recreatieve overnachtingen plaats in de gemeente Apeldoorn, dit is circa 25% van De Veluwe.

De toeristische sector is voorts goed voor circa 5.000 banen in de gemeente Apeldoorn, wat neerkomt op bijna 5% van de totale werkgelegenheid in de gemeente. De bestedingen in Apeldoorn die direct kunnen worden gelieerd aan toerisme bedragen jaarlijks circa 300 miljoen Euro per jaar. Voor de gemeente Apeldoorn bedroeg de opbrengst aan toerismebelasting in 2010 circa 1,1 miljoen Euro.

Daarmee is nadrukkelijk gebleken dat in de gemeente Apeldoorn sprake is van autonoom toerisme van een substantiële omvang.

Belangenafweging

Er mag echter slechts vrijstelling verleend worden na afweging van de volgende belangen (artikel 3, zesde lid van de wet):

 • a.

  de belangen van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in Apeldoorn, waaronder mede begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel;

 • b.

  de zondagsrust in Apeldoorn;

 • c.

  de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in Apeldoorn.

Om de genoemde belangen goed tegen elkaar te kunnen afwegen heeft het concept Winkeltijdenverordening 2011, vanaf 7 juli 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Daarbij is de gelegenheid gegeven om te reageren op het gehele concept en meer in het bijzonder op het voornemen om vrijstelling te verlenen op grond van de ‘toerisme-bepaling’. Deze vrijstelling wordt verleend voor twee extra koopzondagen in de binnenstad van Apeldoorn van 10:00 tot 18:00 uur. Daarnaast wordt vrijstelling verleend voor de periode van april tot en met oktober in de dorpen Beekbergen, Lieren, Hoenderloo en Loenen én voor de kampeerterreinen, campings en andere recreatieparken/ -terreinen in de gemeente Apeldoorn tot 22:00 uur.

Gedurende de inspraakperiode zijn 14 zienswijzen ingediend die in de hiernavolgende belangenafweging zijn meegenomen.

a.de belangen van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in Apeldoorn

Uit de ingediende zienswijze van de Binnenstad Ondernemers Apeldoorn blijkt dat onder de ondernemers in de binnenstad van Apeldoorn voldoende draagvlak bestaat voor twee extra koopzondagen, maar niet voor verdere uitbreiding. Door het aantal koopzondagen in de binnenstad, gebaseerd op de toerisme-bepaling, te beperken tot twee, worden de belangen van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel voldoende gewaarborgd.

In de vier genoemde dorpen en op de kampeerterreinen, campings en andere recreatieparken/ -terreinen wordt in de periode van april tot en met oktober vrijstelling verleend. Hoewel dit een veel ruimere vrijstelling betreft dan in de binnenstad, zijn wij van mening dat dit in het kader van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in Apeldoorn gerechtvaardigd is. De vrijstelling geldt specifiek voor het toeristenseizoen en in het hart van de overnachtingsmogelijkheden voor toeristen in de gemeente Apeldoorn. Juist voor dit gebied is van belang dat voldoende basisvoorzieningen beschikbaar zijn op zondag. Het openstellen van winkels in dit gebied op zondag geeft een positieve impuls aan de werkgelegenheid en economie ter plaatse. Voor wat betreft het mogelijke risico op oneerlijke concurrentie van grootwinkelbedrijven wordt dit beperkt geacht, omdat juist in deze delen van Apeldoorn sprake is van kleinschalige ondernemingen.

Daarbij wordt nog opgemerkt dat een ondernemer geenszins verplicht wordt om zijn of haar winkel op de betreffende zon- of feestdagen te openen.

b.de zondagsrust in Apeldoorn

Gedurende de inspraakperiode hebben 11 kerkgenootschappen een gelijkluidende zienswijze ingediend. Hoewel de wet onder meer beoogd de zondagsrust te borgen door zondagsopenstelling van winkels te verbieden, biedt de wet eveneens de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Doordat de vrijstelling voor openstelling van winkels op zon- en feestdagen op grond van de toerisme-bepaling beperkt blijft, zijn wij van mening dat de zondagsrust in voldoende mate geborgd blijft. De beperkte openings- en sluitingstijden van winkels spelen daarin mede een rol.

c.de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in Apeldoorn

De ervaring van voorgaande jaren leert dat de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in Apeldoorn niet (onevenredig) in het geding komen door openstelling van winkels op zon- en feestdagen. Ook hierbij is van belang dat slechts op beperkte schaal vrijstelling wordt verleend en dat de openings- en sluitingstijden eveneens beperkt zijn.

Conclusie

Zoals hiervoor reeds aangetoond is sprake van autonoom toerisme van substantiële omvang. Wij zijn in beginsel dan ook bevoegd om vrijstelling te verlenen op grond van de ‘toerisme-bepaling’. De hiervoor gemaakte belangenafweging geeft geen aanleiding om van het verlenen van deze vrijstelling af te zien.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.