Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83 lid 1, art. 87, art. 107 t/m 107 e, art. 156
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2011Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad, 2011, nr. 40

2011/91b

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d. 22 september 2011,

 

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de raadsbesluit d.d. 22 november 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

 

besluitvast te stellen het:

 

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2011.

 

de griffier, R.G.H.P. Moonen

 

de voorzitter, M.A.J. van der Tas