Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie Steenwijkerland
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet , art. 107e, lid 1
  2. Ambtenarenwet, Titel III
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2011Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad, 2011, nr. 39

2011/91c

Tekst van de regeling

Intitulé

arbeidsvoorwaardenregeling griffie Steenwijkerland

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d. 22 september 2011,

 

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

 

gelet op de raadsbesluiten d.d. 22 november 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

 

besluit

 

vast te stellen de arbeidsvoorwaardenregeling griffie Steenwijkerland

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Steenwijkerland(CAR/UWO), d.d. 1 juli 2010, over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenwijkerland’

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2011

 

de griffier, R.G.H.P. Moonen

 

de voorzitter, M.A.J. van der Tas