Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergen op Zoom

Verordening langurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergen op Zoom
Officiële naam regelingVerordening langurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009, vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2009, alsmede de verordening tot 1e wijziging van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009, vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Wet werk en bijstand, artikel 8, lid 1, sub d, en lid 2, sub b, juncto artikel 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

22-12-2011

Bergen op Zoomse Bode, d.d. 04-02-2012

RVB11-0102

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigeheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012.

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

overwegende dat de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009 aanpassing behoeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nummer RVB11-0102;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub d, en lid 2, sub b, juncto artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

BESLUIT:

de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 vast te stellen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.
 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde

  betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

  • b.

   de wet: de Wet werk en bijstand;

  • c.

   - alleenstaande: een alleenstaande als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van de wet;

   • -

    alleenstaande ouder: een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de wet;

   • -

    gezin: een gezin als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub c, van de wet;

  • d.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, sub c, van de wet;

  • e.

   peildatum: datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

  • f.

   referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum;

  • g.

   inkomen:het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede “een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan” moet worden gelezen als “de referteperiode”, waarbij een bijstandsuitkering, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van het recht op

   langdurigheidstoeslag als inkomen wordt gezien;

  • h.

   vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet op de peildatum;

  • i.

   minimumloon: het bruto minimumloon als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a, van de Wet minimumloon en

   en minimumvakantiebijslag.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden

Artikel 2.
 • 1. Tot de doelgroep van de langdurigheidstoeslag behoren personen van 21 jaar en ouder doch jonger dan 65 jaar met langdurig een laag inkomen, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering. Bij een gezin geldt het leeftijdscriterium voor minstens twee gezinsleden en de voorwaarde van geen uitzicht op inkomensverbetering voor alle gezinsleden die voldoen aan het leeftijdscriterium.

 • 2. Personen, die op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten hebben genoten, worden wel geacht uitzicht op inkomensverbetering te hebben en komen niet voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking.

Artikel 3.

Onder langdurig een laag inkomen wordt verstaan een gemiddeld inkomen per maand dat gedurende de referteperiode niet uitkomt boven 100% van de geldende bijstandsnorm.

Artikel 4.
 • 1. De hoogte van de langdurigheidstoeslag is afhankelijk van de gezinssituatie op de peildatum.

 • 2. De toeslag bedraagt:

  • -

   voor een alleenstaande € 361,00 per jaar;

  • -

   voor een alleenstaande ouder € 462,00 per jaar;

  • -

   voor een gezin € 515,00 per jaar.

 • 3. Bij een gezin waarvan slechts twee gezinsleden aan het leeftijdscriterium als bedoeld in artikel 2, lid 1, van deze verordening voldoen en één van deze twee gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, lid 1, van de wet komt het rechthebbende gezinslid

  in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem of haar als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4. De in lid 2 genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met het percentage waarmee het minimumloon ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar is gestegen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 5.

Door of namens het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belang-hebbende worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012”.

Artikel 7.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 8.

De “Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009”, vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2009, alsmede de “Verordening tot 1e wijziging van de Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009”, vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2010, vervallen op 1 januari 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2011.

De griffier,

De voorzitter,