Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Organisatieverordening van de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de griffie
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107e, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2011Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad, 2011, nr. 37

2011/91d

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van het presidium/de werkgeverscommissie d.d 22 september 2011;

 

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de organisatieverordening van de griffie:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2:1

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 2:2
 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie op een door de werkgeverscommissie te bepalen wijze.

Artikel 2:3

De raad stelt jaarlijks bij vaststelling van de programmabegroting tevens de begroting van de griffie vast.

Artikel 2:4

De griffier maakt gebruik van/kan gebruik maken van de binnen de ambtelijke organisatie geboden ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 2:5
 • 1.

  Ter vormgeving van de medezeggenschap sluit de griffie zich aan bij de ondernemingsraad van de gemeente Steenwijkerland, waarbij de gemeentesecretaris bestuurder blijft op grond van de Wet op de ondernemingsraden(WOR) en zich ten aanzien van griffieaangelegenheden laat bijstaan door de griffier.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Steenwijkerland’.

Artikel 3:3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

 

Aldus besloten door de raad van Steenwijkerland in zijn vergadering van 22 november 2011.

 

De griffier, R.G.H.P. Moonen.

 

De voorzitter, M.A.J. van der Tas.