Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 eerste lid aanhef onder a en b Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201101-01-2013Onbekend

28-11-2011

De Schakel Albrandswaard

106276

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSBESLUIT

Besluitnr.: 106276

Onderwerp: VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2012

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gelezen het advies van het college d.d. 1 november 2011;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen Rhoon en Poortugaal;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • j.

  buitengewone uren: uren die niet liggen tussen 09.00 en 16.00 uur op werkdagen en tussen 09.00 en 14.00 uur op zaterdagen

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011', vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit op 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2012'.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

28 november 2011

 

De griffier,

De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel

mr. Harald M. Bergmann

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Behoort bij raadsbesluit 106276 van 28 november 2011 tot vaststelling van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel graf in Poortugaal wordt geheven:

 

1.1.1

Voor een periode van 25 jaar

€ 1.707

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbel graf in Rhoon wordt geheven:

 

1.2.1

Voor een periode van 25 jaar

€ 2.798

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven:

 

1.3.1

Voor een periode van 25 jaar

€ 855

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

 

1.4.1

Voor een periode van 25 jaar

€ 1.186

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven:

 

1.5.1

Voor een periode van 25 jaar

€ 1.425

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 10/25 van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

1.7

Indien het uitsluitend recht van een zogenaamd eigen graf, urnengraf of urnennis waarop een gedenkteken is geplaatst wordt verlengd met 10 jaar, dient het onderhoudsrecht voor een periode van 10 jaar te worden verlengd:

€ 350

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.059

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 463

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt geheven

€ 687

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

€ 144

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€ 150

3.1.2

in een urnengraf

€ 298

3.1.3

in een eigen graf

€ 298

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen van Albrandswaard, wordt geheven:

 

4.1.1

voor het verkrijgen van een vergunning tot het doen aanbrengen van gedenktekens

€ 147

4.1.2

het onderhoudsrecht voor een graf per jaar voor de resterende termijn van uitgifte bedraagt, indien het onderhoudsrecht voor de resterende termijn ineens wordt afgekocht. Het is bij een zogenaamd algemeen graf verplicht het onderhoudsrecht voor de resterende termijn af te kopen

€ 35

4.1.3

het onderhoudsrecht voor een zogenaamd eigen graf per jaar voor de resterende termijn van uitgifte bedraagt, indien het onderhoudsrecht voor de resterende termijn per jaar wordt betaald

€ 67

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5) in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 28

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven

€ 610

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graaf wordt geheven

€ 954

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 1.624

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

 

6.4.1

uit een eigen graf

€ 264

6.4.2

uit een eigen urnengraf

€ 264

6.4.3

uit een urnennis

€ 137

6.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 150

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 610

6.6

Voor het verstrooien van as wordt per asbus gegeven

€ 61

6.7

Voor het na ruiming van een graf afzonderen van de overblijfselen van een lijk ten behoeve van crematie of herbegraven wordt geheven

€ 788

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

7.1

Voor het gebruik van de aula waartoe de N.H.-kerk staande op de begraafplaats Poortugaal wordt aangewezen wordt per begrafenis geheven

€ 264