Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hengelo

Verordening Cliëntenparticipatie 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hengelo
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie 2012
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB artikel 47

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

20-12-2011

Gemeenteadvertentie 27-12-2011

11G201801
01-01-201201-01-2013Onbekend

20-12-2011

Gemeenteadvertentie 27-12-2011

11G201801

Tekst van de regeling

Verordening Cliëntenparticipatie 2012

De raad van de gemeente Hengelo,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB),

overwegende dat op grond van artikel 47 van de Wet werk en bijstand de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot de wijze waarop de cliëntenparticipatie is geregeld;

BESLUIT

vast te stellen de hierna volgende 'Verordening Cliëntenparticipatie 2012'

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   cliënt:

   • 1.

    de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Hengelo op grond van de WWB, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

   • 2.

    de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB;

   • 3.

    de inwoner van Hengelo, die een tegemoetkoming of voorziening ontvangt op grond van de Verordening Sportieve en Culturele Activiteiten 2009;

  • c.

   Sociale Zaken: Sociale Zaken van de gemeente Hengelo;

  • d.

   cliëntenorganisatie: de organisatie die door burgemeester en wethouders is aangewezen als de organisatie die zorg draagt voor de cliëntenparticipatie in de gemeente Hengelo;

  • e.

   cliëntenraad: de door de cliëntenorganisatie gesteunde raad van cliënten.

Artikel 2 Cliëntenorganisatie

 • 1. In het kader van de cliëntenparticipatie draagt de cliëntenorganisatie zorg voor

  • a.

   de instandhouding, ondersteuning en advisering van de cliëntenraad;

  • b.

   het organiseren van klantenpanels;

  • c.

   het houden van informatiebijeenkomsten.

 • 2. De cliëntenorganisatie draagt tevens zorg voor de behartiging van belangen van individuele cliënten, voor zover deze betrekking hebben op het ontvangen van een uitkering van de gemeente Hengelo op het terrein van de sociale zekerheid. Hiertoe houdt de cliëntenorganisatie een spreekuur voor cliënten.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 10 leden.

 • 2. De cliëntenraad kiest uit haar leden een voorzitter. Deze is ook voorzitter van de maandelijkse overlegvergadering.

 • 3. Bij afwezigheid van de voorzitter draagt deze zorg voor aanwijzing van een vervanger.

 • 4. Het lidmaatschap van de cliëntenorganisatie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de cliëntenraad.

Artikel 4 Voordracht, benoeming, zittingsduur, einde lidmaatschap

 • 1. Burgemeester en wethouders benoemen de leden van de cliëntenraad op voordracht van de cliëntenorganisatie.

 • 2. De zittingstermijn van de leden bedraagt 4 jaar.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig met 4 jaar verlengen.

 • 4. In afwijking van het tweede lid treedt de helft van de in 2007 benoemde leden na twee jaar af. Verlenging van het lidmaatschap met 4 jaar is mogelijk.

 • 5. Leden die niet meer voldoen aan het in artikel 1, tweede lid onder c omschreven vereiste van cliënt, treden binnen uiterlijk zes maanden nadien af.

Artikel 5 Doelstelling, taak en werkwijze

 • 1. De doelstelling van cliëntenparticipatie is een meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening en het betrekken van de cliënten bij de uitvoering van de WWB en de WIJ.

 • 2. In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad waar mogelijk over:

  • -

   algemene niet beleidsmatige cliëntaangelegenheden, zoals spreekuren en overige bereikbaarheid;

  • -

   door Sociale Zaken ontwikkelde klanttevredenheidsonderzoek

  • -

   door Sociale Zaken ontwikkeld informatiemateriaal, zoals formulieren en voorlichtingsmateriaal.

 • 3. De cliëntenraad heeft maandelijks overleg met Sociale Zaken.

 • 4. De cliëntenraad heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de wethouder die verantwoordelijk is of de wethouders die verantwoordelijk zijn voor de beleidsterreinen sociale zaken en arbeidsmarktbeleid.

 • 5. De cliëntenraad kan voorts over de in lid 2 genoemde onderwerpen gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Maandelijkse overlegvergadering

 • 1. De maandelijkse vergaderingen van de cliëntenraad en Sociale Zaken zijn niet openbaar.

 • 2. Een lid van het bestuur van de cliëntenorganisatie kan als adviseur van de cliëntenraad aan het overleg deelnemen.

 • 3. Ter voorbereiding van de overlegvergadering stelt de cliëntenraad een week voor de overlegvergadering de agenda vast.

 • 4. Een medewerker van Sociale Zaken verleent ambtelijke ondersteuning met betrekking tot de maandelijkse overlegvergaderingen

 • 5. Sociale Zaken en de cliëntenraad hebben de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een van de agendapunten van de overlegvergadering.

Artikel 7 Informatievoorziening

Sociale Zaken draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliëntenraad behoren.

Artikel 8 Faciliteiten

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks subsidie aan de cliëntenorganisatie verstrekken ten behoeve van de werkzaamheden van de organisatie, de activiteiten van de cliëntenraad en de huisvesting.

Artikel 9 Garantstelling

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat medewerkers van Sociale Zaken cliënten die lid zijn of lid zijn geweest van de cliëntenraad, uit hoofde van hun lidmaatschap op geen enkele wijze benadelen ten aanzien van hun uitkering en hun bejegening.

Artikel 10 Verslaglegging

Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenorganisatie over het voorgaande jaar verslag uit aan burgemeester en wethouders omtrent:

 • a.

  de activiteiten en de bevindingen van de cliëntenorganisatie;

 • b.

  de financiële bestedingen;

 • c.

  het overleg en de activiteiten van de cliëntenraad.

Artikel 11 Evaluatie

Burgemeester en wethouders evalueren een keer per jaar het functioneren van het overleg met de cliëntenraad.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorzien burgemeester en wethouders, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de cliëntenraad en/of de cliëntenorganisatie.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de Verordening Cliëntenparticipatie 2012.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2009.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting op de Verordening Cliëntenparticipatie 2009

De Wet werk en bijstand schrijft in artikel 47 voor dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de wijze waarop in de gemeente de participatie van cliënten wordt vormgegeven.

Naast personen, die een uitkering ontvangen van Sociale Zaken worden ook vertegenwoordigers van de groep 'niet uitkeringsgerechtigden' en vertegenwoordigers van de groep uitkeringsgerechtigden op grond van de Algemene nabestaandenwet, die ondersteuning genieten bij arbeidsinschakeling en sociale activering, in staat gesteld deel te nemen aan de cliëntenparticipatie. De belangen van hen die gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente worden ook door de cliëntenraad behartigd.

In de verordening is vastgelegd hoe de cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet en hierbij moet de wijze geregeld worden waarop periodiek overleg gepleegd wordt met de cliënten of hun vertegenwoordigers, hoe de agenda wordt samengesteld en hoe zij worden voorzien van de benodigde informatie.

In Hengelo wordt de cliëntenparticipatie voornamelijk vormgegeven door het voeren van periodiek overleg met de cliëntenraad.

De cliëntenraad stelt de agenda van de overlegvergadering vast en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan Sociale Zaken over alle onderwerpen met betrekking tot cliëntenparticipatie. Dit geldt tevens ten aanzien van algemene, niet beleidsmatige, cliëntaangelegenheden zoals spreekuren en overige bereikbaarheid.

Sociale Zaken draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot zijn taakgebied behoren en die nodig is om adequaat aan het overleg te kunnen deelnemen. Zo mogelijk wordt een verwijzing naar aanvullende informatie op het internet gegeven.

Sociale Zaken betrekt, waar mogelijk, de cliëntenraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening aan cliënten, bijvoorbeeld waar het gaat om formulieren en voorlichtingsmateriaal, algemene cliëntaangelegenheden zoals het vaststellen van de spreekuren en overige bereikbaarheid.

Sociale Zaken kan besluiten tot het houden van klanttevredenheidsonderzoeken. De cliëntenraad kan om advies gevraagd worden inzake het opstellen hiervan en wordt nadien geïnformeerd omtrent de uitkomsten.