Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten
CiteertitelVerordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011nieuwe regeling

25-11-2011

Witte Weekblad, 30-11-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011, nr 711;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in artikel 17 van het besluit Aanbestedingsregels voor overheidsorganen;

Besluit :

Vast te stellen de volgende verordening: Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing: Het plan waarin is beschreven waaraan het schoonmaakonderhoud dient te voldoen;

b. SW-bedrijf Maregroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

c. SW-bedrijf Mareschoon: Bedrijfsonderdeel van Maregroep dat schoonmaakdiensten verleent;

d. SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

Artikel 2. Reikwijdte

a. Deze verordening is van toepassing op het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1.

b. Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op schoonmaakonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

c. Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

Artikel 4. Uitvoering

a. Het college verstrekt met inachtneming van het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing de Maregroep opdracht voor het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1;

b. De opdrachtverstrekking aan de Maregroep is op basis van de door Mareschoon uitgebrachte offerte van 24 augustus 2010. Deze offerte is gebaseerd op het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de gemeente Hillegom.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2011.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 24 november 2011.

B. Blonk   mevrouw C. Langelaar

griffier       voorzitter