Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is gewijzigd bij collegebesluit van 29 november 2011. (nr. 665728)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b
 2. Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440), artikel 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201201-01-2013diverse tarieven

12-06-2012

Leidschendammer / Voorburgse Courant 21-6-2012

712299 / 719371
01-01-201222-06-2012nieuwe regeling

01-11-2011

Leidschendammer / Voorburgse Courant 8-12-2011

634598 / 641688

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

besluit vast te stellen:

de verordening op de heffing en de invordering van de leges 2012

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.

  ‘in behandeling nemen’: alle handelingen die nodig zijn om tot een besluit te komen.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de paspoortwet;

één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  openbare besturen, ambtenaren en instellingen voor diensten door hen in het openbaar belang verzocht, echter met uitzondering van vergunningen als bedoeld in de tarieventabel titel 2, hoofdstuk 3 geheel;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • f.

  de op basis van de tarieventabel berekende leges, voor zover de vergunning wordt aangevraagd door een charitatieve instelling, zonder winstoogmerk, die een cultureel, sociaal of een voor de gemeente promotioneel doel nastreeft.

Artikel 5 - Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Wijzen van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 – Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 – Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 4.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)].

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 - Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 van 2 november 2010 laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 14 december 2010, vervallen met ingang 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde bepaling gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De op artikel 10 van de Legesverordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1 januari 2012.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2012”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

van 1 november 2011.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond drs. J.W. van der Sluijs

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf en restitutie

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Verhoging van de leges (statiegeldregeling)

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag vanaf 08.00 uur tot 16.45 uur

€355,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur tot 20.00 uur

€625,00

1.1.1.3

zaterdag

€950,00

1.1.1.4

zondag

€1025,00

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4.

€ 124,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in geval van een kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van het partnerschap

€ 32,95

1.1.2.2

Een duplicaat trouwboekje of partnerschapboekje

€ 32,95

1.1.3

Het van gemeentewege zorgdragen voor de aanwezigheid van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap per kwartier per getuige

€ 18,55

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verzoek tot het eenmalig benoemen van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

(gast trouwambtenaar)

€ 153,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 18,55

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 8,25

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking waarbij toestemming wordt verleend de lijkbezorging te doen plaatsvinden buiten de daartoe in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn

€ 8,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€48,70

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€48,70

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€48,70

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,35

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€21,80

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€21,80

1.2.2

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet;

€40,05

1.2.2.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt.

€30,00

1.2.2.2

In andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€30,00

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 en 1.2.2.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€45,90

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

€58,05

1.2.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€21,80

1.2.6

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

€10,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€37,05

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,90

1.3.3

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

€10,35

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking of gewaarmerkt afschrift

€13,45

1.4.3

Tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in art. 6, 7e lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratiegegevens (GBA No-Hit)

€ 2,60

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie per gelichte persoonskaart:

€13,45

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,55

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen door middel van een selectie uit de basisadministratie per geselecteerd record

€ 0,35

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring uit de basisadministratie

€19,25

1.4.8.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken aan ingeschrevene(n) van een afschrift van de gegevens die omtrent zijn/haar persoon zijn opgenomen in de basisadministratie

€15,30

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€12,35

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Gereserveerd:

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€36,20

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€36,20

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€36,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€38,45

1.7.2.2

afschriften van exemplaren van de door de DPC vervaardigde boekwerken, nota’s, rapporten e.d. welke meer dan 10 pagina’s tellen en

 

 

met een maximum aantal pagina’s van 25 per pagina

€ 2,10

 

meer dan 25 pagina’s, per pagina

€ 3,90

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,65

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, voor:

 

 

lichtdrukken A-4 formaat per stuk

€ 8,30

 

lichtdrukken A-3 formaat per stuk

€10,85

 

lichtdrukken A-2 formaat per stuk

€12,15

 

lichtdrukken A-1 formaat per stuk

€21,25

 

lichtdrukken A-0 formaat per stuk

€26,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€23,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 2,40

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€23,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€23,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€23,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,55

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,55

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,55

1.8.4

ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 8,30

1.8.4.1

tot het verstrekken van inlichtingen omtrent kadastrale, danwel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€41,80

1.8.5

tot het verlenen van inzage in bescheiden die in het kader van de Wet bodembescherming opgemaakt worden, per adres

€25,00

1.8.6

Gegevens bouwarchief:

 

1.8.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek opzoeken van in het Bouwarchief berustende stukken, voor ieder besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€18,60

1.8.6.2

Het tarief bedraagt voor een afschrift of fotokopie van een in het Bouwarchief berustend stuk:

 

 

per kopie A-4 formaat

€ 0,55

 

per kopie A-3 formaat

€ 0,65

 

per kopie groter dan formaat A-3

€12,15

1.8.6.3

Vermeerderd met de kosten van het medium waarop de geselecteerde records moeten worden aangeleverd:

CD-rom, per CD

€30,60

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Rijkstarief

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 10,05

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,25

1.9.4

voor zover de in deze tarieventabel behorende bij deze verordening vermelde vergunningen, verklaringen, inlichtingen, ontheffingen, fotokopieën enz. worden toegestuurd bedragen de leges minimaal

De aanvrager wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.

€ 5,10

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

€ 18,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het Gemeentearchief berustend stuk:

 

 

voor elke kopie van A-4 formaat

€ 0,55

 

voor elke kopie van A-3 formaat

€ 0,65

1.10.3

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat / digitale foto uit de historische beeldcollectie van het Gemeentearchief op A-4 formaat bedraagt per foto

€ 6,20

1.10.3.1

Het tarief voor het eenmalig publiceren, ongeacht de vorm van de publicatie van verstrekte afbeelddingen zoals bedoeld in 1.10.3.1 bedraagt per afbeelding voor:

 

 

niet commerciële reproductie (stichtingen en verenigingen)

€ 10,35

 

commerciële reproductie

€ 41,40

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het ter zake opzoeken, kopiëren en verzenden van akten (via genlias), besteld met betrekking tot burgerlijke gegevens

€ 6,75

1.10.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.10.5.1

Selecties uit geautomatiseerde gegevensbestanden welke door de gemeente worden onderhouden

 

 

per geselecteerd record

€ 0,50

 

per selectie

€306,00

 

vermeerderd met de kosten van het medium waarop de geselecteerd records moeten worden aangeleverd:

CD-rom, per CD

€ 30,60

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€16,90

1.11.2

een indicatiestelling om aangemerkt te worden als urgent woningzoekende (als bedoeld in de artikelen 17 en volgend van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden)

€46,20

1.11.3

tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde woningzoekende

€23,00

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€23,00

1.11.5

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€23,00

1.11.6

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€23,00

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke huur- en verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€19,50

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€19,50

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2010 Leidschendam-Voorburg

€ 20,20

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktreglement

€ 20,20

1.14.3.1

tot het verkrijgen van een nieuwe standplaats

€456,05

1.14.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats.

€114,20

1.14.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het hebben van een standplaats met een beperkte geldigheidsduur (maximaal acht weken)

€ 23,30

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€23,30

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€23,30

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€23,30

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van drie jaren voor één kansspelautomaat

€66,95

1.16.1.2

voor een periode van drie jaren voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€68,00

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€40,30

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€23,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€23,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid, zoals bedoeld in artikel 2.39, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€66,95

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 2.1.5, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 41,40

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

Kostprijs

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per half uur per van gemeentewege aanwezig persoon, verhoogd met

€ 41,40

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

Kostprijs

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 23,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voorzover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van vier jaren

€ 94,00

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing (bezoekerspas) als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990, uitsluitend voorzover het betreft artikel 25 van dit reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van één jaar.

€ 94,00

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart.

€ 160,00

1.19.3.2

tot het verkrijgen van een verlenging van een Europese gehandicapten-parkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

Dit bedrag wordt verhoogd met een bijdrage in de kosten van een medisch onderzoek en/of dossieronderzoek.

€ 32,65

1.19.3.3

tot het verstrekken van duplicaten van Europese gehandicaptenparkeer-kaarten of gewestelijke gehandicaptenparkeerkaarten danwel omzetten of wijzigen van een kenteken in een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

€ 32,65

1.19.3.4

tot het verstrekken van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of verlenging van een Europese gehandicaptenparkeerkaart bedoeld voor een instelling

€ 32,65

1.19.3.5

tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (1e afgifte van de kaart)

€ 160,00

1.19.3.6

tot het verkrijgen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart (elke volgende afgifte van de kaart)

€ 32,15

1.19.3.7

De bij 1.19.3.1, 1.19.3.2, 1.19.3.6 en 1.19.3.7 vermelde tarieven worden, indien van toepassing verhoogd met de door de keuringsinstantie in rekening te brengen kosten voor het niet verschijnen op een keuringsafspraak en/of voor het brengen van een huisbezoek door de keuringsarts

Kostprijs

1.19.3.8

tot verkrijgen van een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van ten hoogste drie maanden

€ 20,40

1.19.4.1

tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 80,70

1.19.4.2

tot het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens

€ 80,70

1.19.4.3

tot het wijzigen van een onderbord op de gehandicaptenparkeerplaats

€ 32,65

1.19.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel in artikel 5 van de Wet Personenvervoer (Stb.1987, 175)

€ 18,10

1.19.6

 

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het regime van betaald parkeren zonder gereserveerde plaats in de Corbulogarage, per maand

€ 14,30

1.19.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (uitweg- of uitritvergunning)

€ 23,00

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 2.11 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

voor ieder daaraan besteed half uur

€ 41,40

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per

pagina A-4 formaat

pagina A-3 formaat

 

 

 

€ 0,55

€ 0,65

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,55

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,65

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A-4 formaat kleurenkopie

€ 1,30

1.20.2.2.4

per pagina op papier van een ander formaat kleurenkopie

€ 2,40

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

papierkopieën op A-4 formaat per pagina

€ 1,95

 

papierkopieën op A-3 formaat per pagina

€ 3,70

 

papierkopieën groter dan A-3 formaat per stuk voor transparante kopieën wordt op de basisprijs een toeslag toegepast van

€ 7,30

 

tussenkopieën voor eventuele vergrotingen of

€ 3,40

 

verkleiningen per pagina

€ 0,70

1.20.3.1

voor het ophalen van oude materialen en afvalstoffen, per jaar

€ 40,15

1.20.3.2

voor het ophalen van resten van levensmiddelen, per jaar

€ 40,15

 

 

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 23,00

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

Kostprijs

 

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 155,30

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

20 %

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen:

€ 155,30

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 465,90

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 755,75

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot 100.000 bedragen:

€1708,25

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

€ 155,30

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

€ 155,30

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

€ 155,30

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

€ 155,30

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

€ 155,30

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

vermeerderd met 2% van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 155,30

€300.000

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 155,30

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 155,30

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 155,30

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€477,55

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

150%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€155,30

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€155,30

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€155,30

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€387,60

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€991,35

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€495,70

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€991,35

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

€2116,50

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€2116,50

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€2116,50

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 155,30

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 385,50

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 991,15

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 495,70

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 991,35

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€2116,50

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€2116,50

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€2116,50

2.3.4.9

Gereserveerd voor :

artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

 

2.3.4.10

Gereserveerd voor:

artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

 

 

In gebruik nemen of het gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 208,50

 

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Het tarief bij punt 2.3.5 wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

 

 

0-100 m2

€ 226,45

 

101 -500 m2 + € 2,11 per m2

€ 113,10

 

501-1000 m2 + € 0,98 per m2

€ 730,00

 

1001-2000 m2 + € 0,87 per m2

€ 849,50

 

2001-4000 m2 + € 0,32 per m2

€2054,20

 

4001-6000 m2 + € 0,22 per m2

€2492,30

 

6001 m2 > + € 0,05 per m2

€3640,60

 

Bij het voortijdig in gebruik nemen van een object na nieuw- en verbouw terwijl er nog geen vergunning is afgegeven wordt het basisbedrag verhoogd per m2 vloeroppervlakte

€ 1,00

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of het gemeentelijk aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 155,30

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 155,30

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of in de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 155,30

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

vervallen

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

 

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag slechts betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 56,25

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€155,30

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€155,30

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€155,30

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€155,30

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€155,30

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€379,80

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€379,80

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€379,80

 

Andere activiteiten

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€379,80

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€379,80

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

Kostprijs

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€2085,90

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Gebruiksmelding brandveiligheid

 

2.3.18.1

Voor een gebruiksmelding met betrekking tot het in gebruik nemen van een bouwwerk bedraagt het tarief.

€ 208,50

2.3.18.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een vuurwerkvergunning.

€ 379,80

 

Hoofdstuk 4 Vermindering/verhoging

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf en restitutie

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag om vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag van een omgevingsvergunning.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning of aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.10 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van de gemeente

100%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

70%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

60%

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1. t/m 2.3.10.

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.10, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteiten, als bedoeld in onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.10.

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf:

 

 

Een bedrag minder dan € 155,30 wordt niet teruggegeven. Dit is niet van toepassing op onderdeel 2.5.1.1.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Restitutie leges

 

2.5.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges deels in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.10.

De teruggaaf bedraagt van op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 

 

 

 

 

 

80%

2.5.6.2

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning, bij indiening ervan, is voorzien van een (erkend) gecertificeerd bouwbesluittoets kan leges in mindering worden gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vermindering voor de volgende Bouwbesluit-onderdelen bedraagt:

 

2.5.6.2.1

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – constructieve aspecten

10%

 

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – brandtechnische aspecten

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van milieu

5%

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€155,30

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€155,30

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

vervallen

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding

€0,00

Hoofdstuk 10 Bestemmingsplannen

2.10.1

Het tarief voor het inzien van bestemmingsplannen bedraagt: per informatie per adres

€ 23,00

2.10.2

Het tarief voor het wijzigen en/of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of voor het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van het realiseren van een functiewijziging, bouwplan en/of andere ruimtelijke ingreep, waarbij het kostenverhaal niet door middel van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening of anderszins mogelijk is, bedraagt:

** De door de gemeente te maken kosten voor het wijzigen, uitwerken of vaststellen van het bestemmingsplan, met inbegrip van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures, berekend aan de hand van een plankostenscan volgens de Regeling plankosten exploitatieplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kostprijs**

2.10.3

vervallen

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€155,30

 

Hoofdstuk 11 Verhoging van de leges

2.11

De bedragen van de artikelen genoemd in Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, hoofdstuk 3 artikel 2.3.1 t/m 2.3.10 omgevingsvergunning worden verhoogd met € 100,00. Als minimaal twee dagen voor de aanvang van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 1 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 50,00 terugbetaald. Als minimaal één dag voor de voltooiing van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt de resterende € 50,00 terugbetaald.

 

2.11.1

De tarieven vallend onder de omgevingsvergunningartikelen 2.3.1 t/m 2.3.10 welke digitaal zijn ingediend en voorzien van digitale tekeningen, bestanden e.d. worden verhoogd met de kosten van het door de gemeente afdrukken van deze documenten:

 

 

A-4 formaat per stuk

€ 8,30

 

A-3 formaat per stuk

€10,85

 

A-2 formaat per stuk

€12,15

 

A-1 formaat per stuk

€21,25

 

A-0 formaat per stuk

€26,30

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€171,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 23,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 23,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg

€ 68,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

per maand of minder

per jaar of minder, doch langer dan een maand

€ 23,95

€ 68,95

3.1.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge art. 3 van de Drank- en Horecawet wegens wijziging van leidinggevenden in de zin van art. 1 onder 3o van de DHW, zijnde de natuurlijke persoon, die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf (‘de beheerder’).

€ 23,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een klein evenement op basis van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:25 tweede lid

€ 52,00

3.2.1.2

Een middelgroot evenement zonder uitgebreide procedure op basis van het Uitvoeringsplan evenementen 2010

€ 411,00

3.2.1.3

Een middelgroot evenement met uitgebreide procedure op basis van het Uitvoeringsplan evenementen 2010

€ 670,00

3.2.1.4

Een groot evenement met meer dan 10000 bezoekers

€2850,00

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf en restitutie

3.3.1

Teruggaaf als gevolg van een intrekking van een aanvraag evenementenvergunning voor middelgrote en grote evenementen.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een evenementenvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.3.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

70%

3.3.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60%

3.3.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende evenementenvergunning op aanvraag van de vergunninghouder van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

3.3.1.5

Weigering van de aanvraag evenementenvergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.4.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.4.1.1

voor een seksinrichting of escortbedrijf

€66,95

3.4.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg:

 

3.4.2.1

voor een seksinrichting of escortbedrijf

€66,95

Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet en/of artikel 38 van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden per appartementsrecht of afzonderlijke woning

€170,50

3.5.1

Niet in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning

 

3.5.1.1

Het tarief voor het niet in behandeling nemen c.q. niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag om splitsingsvergunning bedraagt

€ 55,95

Hoofdstuk 6 Leefmilieuverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de Leefmilieuverordening

n.v.t.

Hoofdstuk 7 Brandbeveiligingsverordening

 

3.7 tot en met 3.7.10: Vervallen.

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 23,00