Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (Legesverordening 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (Legesverordening 2012)
CiteertitelLegesverordening Albrandswaard 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij deze verordening behorende tarieventabel (Titel 2, hoofdstuk 3; artikel 2.3.1) is door het college, op grond van artikel 10 van deze verordening, in verband met een verschrijving bij besluit van 10 januari 2012 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 229 lid 1 aanhef en onder b Gemeentewet
 2. Artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201101-01-2013Onbekend

28-11-2011

De Schakel

106237
09-12-201101-01-2013Onbekend

28-11-2011

De Schakel

106237

Tekst van de regeling

Intitulé

RAADSBESLUIT

BESLUIT NR.: 106270

Onderwerp: Legesverordening Albrandswaard 2012

 

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

 

Overwegende, dat het wenselijk is om regels te stellen voor de heffing en invordering van leges in de gemeente Albrandswaardhet ;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

BESLUIT vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (Legesverordening 2012).

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (Legesverordening 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1 (burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4 (verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 5 (verstrekkingen uit het kiezersregister);

  • 6.

   hoofdstuk 7 (vastgoedinformatie);

  • 7.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 8.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De “Legesverordening Albrandswaard 2011”, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 16 december 2010, laatstelijk gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad op 14 maart 2011, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 

a.

die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 

b.

waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Albrandswaard 2012.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare raadsvergadering van 28 november 2011.

 

De griffier,

De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel

mr. Harald M. Bergmann

Tarieventabel Legesverordening 2012.

Behoort bij raadsbesluit 106237 van 28 november 2011 tot vaststelling van de Legesverordening 2012.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het Oude Raadhuis of gemeentehuis te Poortugaal:

 

1.1.1.1

Op maandag en donderdag van 09:00 – 10:00 uur

€ -

1.1.1.2

Op maandag na 10:00 uur alsmede dinsdag en woensdag

€ 207

 

Op donderdag na 10:00 uur alsmede vrijdag

€ 275

1.1.1.3

Op zaterdag

€ 533

1.1.1.4

Op zondag en algemeen erkende feestdagen

€ 685

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten:

 

1.1.2.1

Annuleringskosten (in verband met reeds verrichte werkzaamheden)

€ 62

1.1.2.2

Kosten van wijziging van gegevens

€ 35

1.1.2.3

Volledige annulering kan tot uiterlijk twee weken voor de plechtigheid. Bij annulering korter dan twee weken voor de plechtigheid is het gehele onder 1.1.1 en 1.1.3 bedoelde tarief verschuldigd, met uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname en/of overlijden van familieleden.

 

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk en de registratie van een partnerschap in “Het Kasteel van Rhoon”, Dorpsdijk 163, is een extra bedrag verschuldigd ter grootte van de door de gemeente aan de Stichting Kasteen van Rhoon verschuldigde huur, overeenkomstig de jaarlijks door de stichting vastgestelde huurtarieven.

 

1.1.3.1

Voor het voltrekken van een huwelijk en de registratie van een partnerschap buiten het gemeentehuis en anders dan in “Het Kasteel van Rhoon” worden de onder 1.1.1.2, 1.1.1.3 en 1.1.1.4 genoemde tarieven verhoogd met 50%.

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 46

1.1.5

Het tarief voor het van gemeente wege beschikbaar stellen van een getuige bedraagt per getuige

€ 25

1.1.6

Verklaring omtrent huwelijkse bevoegdheid waarbij het tarief door de Rijksministerraad wordt vastgesteld

€ 21

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift uit de registers van de Burgerlijke Stand

€ 12

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 29

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 29

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 29

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 22

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 26

1.2.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met de door de Rijksministerraad vastgestelde tarieven

 

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van vermissing reisdocument

€ 20

1.2.5

de onder 1.2.1.1 t/m 1.2.1.6 vastgestelde gemeenteleges worden verhoogd met de door de gemeente aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maximaal verschuldigde rijksleges, overeenkomstig de door de Rijksministerraad vastgestelde tarieven

 

1.2.6

De totaal verschuldigde leges van het onder 1.2.1.6 genoemde reisdocument, zijnde het totaal bedrag van 1.2.1.6 + 1.2.5 en aangehaald als “Jeugdtarief NIK (t/m 13 jaar)”, wordt verminderd met de korting die door de Rijksministerraad is vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 32

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgestelde tarief

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vermissing van een rijbewijs

€ 18

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een Eigen Eerklaring, het door het Centraak Bureau Rijvaardigheid aan de gemeente in rekening gebracht tarief zoals geprint op het af te nemen product.

 

1.3.5

De onder 1.3.1 vastgestelde gemeenteleges worden verhoogd met de door de gemeente aan de Rijksdienst voor het wegverkeer verschuldigde rijksleges. Overeenkomstig de door de Rijksministerraad vastgestelde tarieven

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd, met uitzondering van de volledige persoonslijst met A-nummer.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 13

1.4.2.2

Tot het verstrekken van gegevens, per persoonslijst met A-nummer

€ 19

1.4.2.3

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.3.1

voor 50 verstrekkingen

€ 322

1.4.2.3.2

voor 100 verstrekkingen

€ 574

1.4.2.3.3

voor 500 verstrekkingen

€ 2.119

1.4.2.3.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.371

1.4.2.4

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 3.576

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 13

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 50 verstrekkingen

€ 322

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 574

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 2.119

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.371

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 13

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 113

1.6.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 113

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.1

op de verslagen van de caroussel- en raadsvergaderingen alsmede de raadsvoorstellen en -besluiten

€ 103

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1

een afschrift van de algemene plaatselijke politieverordening

€ 46

1.6.3.2

een afschrift van de bouwverordening

€ 46

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een papieren afschrift of lichtdruk van een (ontwerp)planboek zonder bijlage(n), zoals bestemmingsplan, structuurvisie of stadsvernieuwingsplan:

€ 127

1.7.1.2

tot het verstrekken van een papieren afschrift of lichtdruk van een voorbereidingsbesluit

€ 16

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.7.2.1

het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 12

1.7.2.2

het doen van nasporing in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22

1.7.2.3

het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 11

1.7.2.4

het verstrekken van een afschrift of uittreksel van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 11

1.7.2.5

het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 22

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijke adressenbestand, het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel en het gemeentelijke adrescoördinaten-bestand of delen hiervan:

 

1.7.3.1

per adres, relatie of adrescoördinaat

€ 1

1.7.3.2

voor 2.500 adressen, relaties of adrescoördinaten

€ 1.458

1.7.3.3

voor 5.000 adressen, relaties of adrescoördinaten

€ 2.390

1.7.3.4

voor 10.000 of meer adressen, relaties of adrescoördinaten

€ 3.183

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 31

1.8.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 19

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 19

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het annuleren of niet verschijnen voor het afleggen van een Verklaring Onder Ede, waarbij de ambtenaar de diensten van een zogenaamde tolkentelefoon moet annuleren

€ 41

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21

1.9.2

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een digitaal bestand leveren via mail (onder de 10 MB), upload via website of via memorystick van de klant. voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21

1.9.3

een afschrift, fotokopie of digitaal bestand groter dan A3-formaat van een in het archief van de gemeente berustend stuk, per pagina

€ 16

1.9.4

meer dan één digitaal bestand leveren via mail (onder de 10 MB), upload via website of via memorystick van de klant, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25

1.9.5

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 12

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 52

1.10.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 52

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 52

1.10.4

Tot het inschrijven als gegadigde voor een bouwkavel

€ 17

1.10.5

Tot het verkrijgen van een urgentieverklaring

€ 46

1.10.5.1

Tot het verkrijgen van een urgentieverklaring op medische gronden voor de kosten van een medische keuring

€ 40

1.10.5.2

Indien een aanvrager zich terugtrekt voor een medische keuring voor de verklaring uit 1.10.5 wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 93

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 25

1.11.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 25

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning:

 

1.12.1

Julianastraat of Kikkerstraat voor een halve dag

€ 16

1.12.2

Julianastraat of Kikkerstraat voor een hele dag

€ 27

1.12.3

Strawinskiplein voor een halve dag

€ 16

1.12.4

Strawinskiplein voor een hele dag

€ 27

1.12.5

Hof van Portland voor een halve dag

€ 16

1.12.6

Hof van Portland voor een hele dag

€ 27

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

1.13.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden Albrandswaard

€ 61

1.13.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 61

1.13.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

€ 61

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 60

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 24

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 36

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 25

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 25

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedragen:

 

 

voor een leiding tot 500 meter

€ 139

 

voor een leiding vanaf 500 meter tot 1.000 meter

€ 306

 

voor een leiding vanaf 1.000 meter, per 100 meter

€ 31

1.15.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met de tarieven genoemd in de Retributieverordening Albrandswaard 2012

 

1.15.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met de tarieven genoemd in de Retributieverordening Albrandswaard 2012

 

1.15.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per uur verhoogd met

€ 85

1.15.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzonder transporten

€ 46

1.16.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.16.1

€ 46

1.16.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 46

1.16.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 14

1.16.5

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart bedragen de kosten voor medische keuring (Wordt de parkeerkaart op medische gronden daadwerkelijk verleend, dan wordt dit bedrag gerestitueerd)

€ 93

1.16.6

Indien een aanvrager zich terugtrekt voor een medische keuring voor de verklaring uit 1.16.4 wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 93

1.16.7

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 12

Hoofdstuk 17 Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.17.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1

1.17.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.2.1 en 1.17.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 16

1.17.1.4

een digitaal bestand per mail (onder de 10 MB), upload via website of memorystick van de klant, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25

1.17.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 46

1.17.3

Verlof lijkbezorging buiten termijn

€ 12

1.17.4

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988,665)

€ 11

1.17.5

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.5.1

tot het verkrijgen van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, nr.63)

€ 16

1.17.5.2

tot het verkrijgen van een werkmap zonder omslag als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap

€ 9

1.17.5.3

tot het verkrijgen van een werkboekje als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap

€ 9

1.17.5.4

Tot het verlengen van de geldigheidsduur van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap

€ 6

1.17.6

Administratiekosten volkstuin

€ 55

1.17.7

Het tarief voor het innemen van een borgsom bedraagt voor:

 

1.17.7.1

volkstuin

€ 52

1.17.7.2

fietskluis

€ 15

1.17.7.3

Sleutel hek fietskluis

€ 10

1.17.8

Het tarief voor een naturalisatie wordt door de Rijksministerraad vastgesteld en bedraagt voor een:

 

1.17.8.1

Meerderjarige

€ 813

1.17.8.2

Meerderjarige vreemdeling (staatloos / verblijfsvergunning asiel)

€ 605

1.17.8.3

Echtpaar / geregistreerd partners

€ 1.038

1.17.8.4

Echtpaar / geregistreerd partners vreemdeling ( staatloos / verblijfsvergunning asiel)

€ 830

1.17.8.5

Medeverlening per kind

€ 119

1.17.8.6

Optieverklaring enkelvoudig

€ 173

1.17.8.7

Optieverklaring gemeenschappelijk

€ 295

1.17.8.8

Mede-opterend kind

€ 21

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 0

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

0 %

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€       297

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 829

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 1.658

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot 200.000 bedragen:

€ 1.303

 

vermeerderd met:

1,20%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot 500.000 bedragen:

€ 2.369

 

vermeerderd met:

1.0%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot 1.000.000 bedragen:

€ 7.107

 

vermeerderd met:

0.80%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot 2.000.000 bedragen

€ 16.583

 

vermeerderd met:

0.60%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot 5.000.000 bedragen

€ 37.904

 

vermeerderd met:

0.40%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 103.500

 

vermeerderd met:

0.20%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 236.900

2.3.1.1.10

Indien de verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 2.3.1.1 betrekking heeft op de bouw van nieuwe woningen en woningequivalenten, worden de bedragen genoemd in 2.3.1.1 ten behoeve van de omslagbijdrage VINEX aan de Stadsregio Rotterdam, verhoogd met;

 

 

a.

Voor bouwlocatie Midden IJsselmonde € 2.799,51 per in bouwplan begrepen woning of woningequivalenten.      

 

 

b.

voor overige bouwlocaties € 1.399,76 per in het bouwplan begrepen woning of woningequivalenten.

 

 

De voornoemde bedragen worden in rekening gebracht volgens het gestelde in de Omslagverordening 2005 art. 2 lid 4, van de Stadsregio.

De bedragen in dit artikel worden ingaande 1 januari 1999 jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de Index Bruto Overheidsinvesteringen. Deze index wordt jaarlijks in september gepubliceerd in de Makro Economische Verkenningen (MEV) en in maart in het Centraal Economisch Plan (CEP).

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, waarvoor een welstandstoets noodzakelijk is, waarbij afronding naar boven op € 5,00 plaatsvindt:

 

2.3.1.2.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 4.000:

€ 55

2.3.1.2.2

indien de bouwkosten € 4.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 51

 

vermeerderd met:

2,00 ‰

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.2.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 120.000 bedragen:

€ 77

 

vermeerderd met:

1,10 ‰

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.2.4

indien de bouwkosten van € 120.000 tot € 230.000 bedragen:

€ 123

 

vermeerderd met:

1,10 ‰

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.2.5

indien de bouwkosten van € 230.000 tot € 455.000

€ 262

 

vermeerderd met:

0,60 ‰

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.2.6

indien de bouwkosten van € 455.000 en hoger

€ 494

 

vermeerderd met:

0,25 ‰

 

van de bouwkosten, tot een maximum van € 20.000.000 aan bouwkosten.

 

2.3.1.2.7

voor reclames

€ 55

2.3.1.2.8

voor vooroverleg

€ 100

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 445

2.3.1.3.2

voor het toetsen, opstellen en beoordelen door BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voor de volgende werkzaamheden bedragen de tarieven:

 

 

a.

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning: 

€ 243

 

b.

het opstellen van nader archeologisch advies voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en aanlegvergunningen:

€ 243

 

c.

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:

€ 581

 

d.

het opstellen van een Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek:

€ 948

 

e.

het beoordelen/toetsen van een Programma van Eisen:

€ 474

 

f.

het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk (boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente Albrandswaard:

€ 474

 

g.

het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit

€ 1.516

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 1.119

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

110 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ -

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 237

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 1.185

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

€ 1.185

2.3.3.3

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

€ 1.185

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

€ 1.185

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 1.185

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 1.185

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 1.185

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking)

€ 1.185

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

€ 1.185

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 1.185

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

€ 1.185

2.3.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

€ 1.185

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 592

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 355

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 355

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Albrandswaard aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 355

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 355

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Albrandswaard aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 355

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355

2.3.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge een provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 355

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.7.3

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in de onderdelen 2.3.7.1 of 2.3.7.2 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

 

 

 

 

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1 of 2.3.7.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 294

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 60

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 60

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ -

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 60

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 60

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 119

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 119

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 119

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 60

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 60

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 60

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 297

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 297

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering beloopt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2 %

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

3 %

2.4.2.3

Bij 15 of meer activiteiten

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

5 %

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

40 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

30 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25 %

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ -

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ -

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.185

Hoofdstuk 9 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in

€ -

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 60

2.10.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen of het wijzigen van een bestemmingsplan, zoals bedoeld in Afdeling 3.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, bedraagt:

€ 780

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 250

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 107

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 25

3.1.4

Het tarief tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard

€ 251

3.1.5

Bijschrijving van een houder op de exploitatievergunning afgegeven op basis van artikel artikel 2:30c Algemene Plaatselijke verordening

€ 107

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in <artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening> (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1

per keer

€ 26

3.2.2

per week

€ 38

3.2.3

per maand

€ 106

3.2.4

per jaar

€ 209

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 51

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 3 van de Brandbeveiligingsverordening

€ 51

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in <artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening> (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.7.1

per keer

€ 26

3.7.2

per week

€ 36

3.7.3

per maand

€ 103

3.7.4

per jaar

€ 206