Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Noodverordening gebiedsverbod Fochtelooërveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening gebiedsverbod Fochtelooërveen
CiteertitelNoodverordening gebiedsverbod Fochtelooërveen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Noodverordening is overeenkomstig het bepaalde in artikel 176 Gemeentewet bekrachtigd door de gemeenteraad.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201125-04-2011noodverordening

25-04-2011

Het besluit van de noodverordening is mondeling kenbaar gemaakt.

Raad, 24-05-2011, B.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening gebiedsverbod Fochtelooërveen

De burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf;

Gehoord het bij hem, in het bijzonder van de zijde van de brandweer, ingekomen advies;

Overwegende,

dat uit informatie van de brandweer en andere ambtelijke informatie het vermoeden bestaat dat de natuurbrand in het Fochtelooërveen in Drenthe ook de gemeente Ooststellingwerf zal bereiken;

dat de brandweercommandant van Ooststellingwerf de voornoemde omstandigheid heeft aangemerkt als een situatie met een verhoogd veiligheidsrisico, met hiervoor de volgende argumenten:1. De brandweer van Drenthe heeft het vuur niet onder controle;2. Het is tweede paasdag, dit betekent dat er veel dagjesmensen aanwezig zijn in het Fochteloërveen;3. De brandweer moet haar werk goed kunnen uitvoeren en hiervoor ook voldoende ruimte hebben;

dat het dreigingsniveau als matig/hoog kan worden gekwalificeerd;

dat er daarom ernstige vrees bestaat voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Ooststellingwerf op 25 april 2011;

dat het daarom noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op bestaande wettelijke regelingen nadere voorschriften uit te vaardigen;

gelet op artikel 176 Gemeentewet;

B E S L U I T :

de volgende algemeen verbindende voorschriften vast te stellen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en/of goederen:

Artikel 1  

 • 1

  Het is een ieder, niet woonachtig of werkzaam in het in het derde lid van dit artikel bedoelde gebied die niet aannemelijk kan maken zich daar met een ander doel te bevinden dan voor een bezoek aan dat gebied, verboden zich daar op te houden.

 • 2

  Een ieder, niet woonachtig of werkzaam in het in het derde lid van dit artikel bedoelde gebied die niet aannemelijk kan maken zich daar met een ander doel te bevinden dan voor een bezoek aan dat gebied, is verplicht op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer te vertrekken uit het in het derde lid van dit artikel bedoelde gebied.

 • 3

  Onder dit gebied wordt verstaan het gebied begrensd rondom het Fochteloërveen en alle daarbij behorende toegangswegen en fietspaden.- N919, de afslagen richting Weperpolder en Noordeinde.- Vaartzuidzijde Appelscha, de afslagen Meester Lokstraat, Compagnonsweg.- alle fietspaden binnen dit gebied. De politie heeft de ruimte om binnen dit gebied naar eigen inzicht de afzettingen te realiseren.

Artikel 2  

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 3  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de vaststelling en bekendmaking daarvan

 • 2

  Deze verordening geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het gebied weer is opengesteld.

Oosterwolde, 25 april 2011.

De burgemeester van Ooststellingwerf,

 

N.B.Het besluit van de noodverordening is mondeling kenbaar gemaakt.