Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Legesverordening 2007 Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2007 Tarieventabel
CiteertitelLegesverordening 2007 Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 229
  2. Wet algemene regels herindeling, art. 33
  3. Legesverordening 2007, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-200701-09-200701-03-2008Wijziging 8.2.4; 12.1; 17.9.15

28-08-2007

Streekbode 19 september 2007

Onbekend
01-01-200701-03-2008Nieuwe regeling

31-12-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2007 Tarieventabel

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

 

EURO

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina (A4-formaat)

5,00

1.1.2.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina (A4-formaat)

5,00

1.1.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van schriftelijke stukken welke vallen onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur, per pagina (excl. portikosten)

0,30

1.1.3

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

17,50

1.1.4

Een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,00

1.1.5

Stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,00

HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN

 

 

Euro

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.1.1

a.een afschrift van de productenbegroting

42,00

 

b.een afschrift van de programmabegroting

23,50

 

c.een afschrift van de gemeenterekening

42,00

2.2.1

a.een abonnement op uitsluitend de agenda’s voor de gemeenteraad, per kalenderjaar

12,50

 

b.een enkele agenda of een afschrift van de besluitenlijst

2,00

 

c.een abonnement op de agenda’s (inclusief de daarbij behorende raadsvoorstellen en conceptbesluiten) van de gemeenteraad, per kalenderjaar

72,00

 

d.een enkele agenda (inclusief de daarbij behorende raadsvoorstellen en conceptbesluiten)

7,00

2.3.1

a.een abonnement op de agenda’s van de commissievergaderingen, per commissie en per kalenderjaar

12,50

 

b.een enkele agenda van een commissievergadering

2,00

 

c.een abonnement op de agenda’s van de commissievergaderingen met toelichting, per commissie en per kalenderjaar

44,00

 

d.een enkele agenda van een commissievergadering met toelichting

6,50

 

e.een abonnement op de notulen van de commissievergaderingen, per commissie en per kalenderjaar

34,00

 

f.een enkel exemplaar van de notulen van een commissievergadering

5,50

2.4.1

een exemplaar van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

29,00

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

 

 

Euro

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere dag en uur dan waarop de voltrekking ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 kosteloos plaatsvindt:

(op maandag en woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur)

 

3.1.1

op maandag tot en met vrijdag

 

 

a.tussen 09.00 en 16.00 uur

105,00

 

b.op andere tijden

150,00

3.1.2

op zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur

300,00

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

 

3.2.1

op maandag tot en met vrijdag

 

.

a.tussen 09.00 en 16.00 uur

105,00

 

b.op andere tijden

150,00

3.2.2

op zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur

300,00

3.3

Het tarief bedraagt ter zake de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

3.3.1

op maandag tot en met vrijdag

 

.

a.tussen 09.00 en 16.00 uur

300,00

 

b.op andere tijden

350,00

3.3.2

op zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur

450,00

3.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

3.5.1

een trouwboekje / partnerschapsboekje in een normale uitvoering

15,00

3.5.2

een trouwboekje / partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

25,00

3.8

Het tarief bedraagt ter zake het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,00

3.9

Het tarief bedraagt terzake het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk / geregistreerd partnerschap, voor ieder daaraan besteed kwartier, per ambtenaar

13,00

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASIS-ADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

 

 

Euro

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

4.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

per verstrekking

4,50

4.3

voor de toepassingen van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

 

tot het verstrekken van gegevens:

 

per verstrekking

22,10

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

4.6

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,00

4.7

het tarief bedraagt voor het verstrekken van statistiekgegevens leeftijdsopbouw:

 

 

per pagina (A4-formaat)

1,50

 

per set

7,00

4.8

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een selectie op alternatief medium t.b.v. landelijke afnemers

 

 

per gegevensdrager

22,70

HOOFDSTUK 5 BOUWVERGUNNINGEN

 

 

Euro

 

Definities

 

5.0.1

Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingsom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk of, voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, bedoeld in het normblad NEN2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Voor de berekening van de leges wordt uitgegaan van de bouwkosten exclusief omzetbelasting.

 

5.0.2

Heffingsgrondslag

Voor de berekening van het legesbedrag wordt uitgegaan van de bouw-, aanleg en sloopkosten. Deze kosten worden afgerond op € 500,-- naar boven. Met betrekking tot de bouwvergunningen vormen de ambtshalve vastgestelde bouwkosten de grondslag voor de legesberekening. Deze worden bepaald door de opgegeven bouwkosten te toetsen aan de eenheidsprijzen voor bouwwerken die jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

 

5.0.3

Legesplicht en moment van legesheffing

De aanvrager c.q. hij/zij die een dienst vraagt aan de gemeente is legesplichtig vanaf het moment waarop de (aan-) vraag is ingenomen. De leges worden geheven op of vanaf het moment dat aan het verzoek is voldaan of op de aanvraag is besloten of anderszins de behandeling is beëindigd. Alle legesbedragen worden bij heffing naar boven afgerond op een veelvoud van € 1,00.

 

5.0.4

Reguliere legesproducten

Producten die door de klant worden aangevraagd, als bouwvergunning, principeplan, aanlegvergunning en sloopvergunning

 

5.0.5

Additionele legesproducten

Producten die aan de reguliere legesproducten worden toegevoegd om de procedure te completeren (als vrijstellingen en adviezen van de welstandsadviescommissie) waarvoor leges worden berekend ter verhoging van de reguliere leges .

 

5.0.6

Vergunningvrij bouwwerk

Een bouwwerk dat in de AmvB vergunningvrije en

licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken als een vergunningvrij bouwwerk is aangemerkt.

 

5.0.7

Lichte bouwvergunning

Een bouwwerk dat in de AmvB vergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt aangeduid als een bouwwerk waarmee met een lichte bouwvergunning kan worden volstaan.

 

5.0.8

Reguliere bouwvergunning

Bouwvergunning voor een bouwwerk, niet zijnde een vergunningvrij bouwwerk of een bouwwerk waarvoor een lichte bouwvergunning kan worden afgegeven.

 

5.0.9

Welstandsadvies

Een advies dat is uitgebracht door ingevolge de Woningwet / bouwverordening ingestelde welstandscommissie

 

5.0.10

Schetsplan/principeplan

Een schetsplan/principeplan is aan de indiening van een bouwaanvraag voorafgaand ingediend ontwerp bouwplan om een antwoord te krijgen op de haalbaarheid daarvan volgens de planologische bouwregeling en de redelijke eisen van welstand.

 

5.0.11

Sloopvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 8.1.1. van de bouwverordening

 

5.0.12

Sloopmelding

Een melding als bedoeld in artikel 8.2.1. van de bouwverordening

 

5.0.13

Aanlegvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 14 of artikel 21 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

 

5.1

Verklaring vergunningvrij bouwwerk

 

5.1.1

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een schriftelijke verklaring dat een bouwwerk vergunningvrij is:

0,00

5.2

Schetsplan/principeplan

 

5.2.1

Minimumtarief

Het minimumtarief voor de behandeling van een schetsplan/principeplan bedraagt bij voorgenomen bouwkosten tot

€ 15.000,--.

100,00

5.2.2

Indien het plan wegens strijdt met het bestemmingsplan, ter advisering, in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) wordt voorgelegd aan het college (principe verzoek), worden de kosten verhoogd met

150,00

5.2.3

Standaardtarief

Bij voorgenomen bouwkosten van € 15.000,-- of meer: € 100,-- vermeerderd met 0,2 % van het bedrag waarmee die bouwkosten de

€ 15.000,-- te boven gaan.

 

5.2.4

Verrekening

Indien binnen 6 maanden nadat van gemeentewege een schetsplan is goedgekeurd, een aanvraag voor lichte of reguliere bouwvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met dit schetsplan worden de geheven leges verrekend met de voor de beschikking op de aanvraag te heffen leges.

 

5.3

Lichte bouwvergunning

 

5.3.1

Minimumtarief

Het minimumtarief voor de behandeling van een lichte bouwvergunning, bedraagt bij bouwkosten tot € 5.000,--

150,00

5.3.2

Standaardtarief

Het standaardtarief voor lichte bouwvergunningen bedraagt bij bouwkosten:

 

 

·€ 5.000,-- tot en met € 15.000,--

200,00

 

·€ 15.000,--tot en met € 100.000,--

280,00

 

·boven € 100.000,--

350,00

5.3.3

Legalisering

Indien de aanvraag inhoudt een verzoek om een door of vanwege

de gemeente geconstateerde overtreding te legaliseren, wordt het

onder de punten 5.3.1 en 5.3.2 bepaalde legesbedrag met 100%

verhoogd, met een minimum van € 200,00

 

5.3.4

Restitutie: intrekking

Indien een aanvraag om een lichte bouwvergunning, binnen één maand na indiening van de aanvraag doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken wordt op de onder punt 5.3.1 of 5.3.2 bepaalde legeskosten boven het minimumbedrag een restitutie van 75% verleend, met dien verstande dat legeskosten voor additionele legesproducten en de kosten die reeds in rekening zijn gebracht onder punt 5.2.1, niet voor restitutie in aanmerking komen.

 

5.3.5

Restitutie: niet in behandeling nemen

Indien een aanvraag om een lichte bouwvergunning gedurende de procedure blijkt niet te voldoen aan de criteria die gelden voor het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt in plaats van het tarief zoals genoemd in 5.3.1 en 5.3.2, het aangegeven tarief gehanteerd van

100,00

5.3.5.1

Legeskosten voor additionele legesproducten als bedoeld in paragraaf 5.5, 5.6 en 5.7 en de kosten die reeds in rekening zijn gebracht onder punt 5.2.1, komen niet voor restitutie in aanmerking..

 

5.3.6

Restitutie: weigering

Indien een aanvraag om lichte bouwvergunning wordt geweigerd,

komen de legeskosten niet in aanmerking voor restitutie.

 

5.3.7

Extra advisering

Indien een verzoek wordt gedaan op basis van (extra) aangereikte

gegevens een uitgebreidere bouwtechnische toets te doen dan

wettelijk vooraf vereist is, zijn voor het hierop uitbrengen van een

schriftelijk advies leges verschuldigd. Deze bedragen bij bouwkosten:

 

 

·tot en met € 100.000,--

100,00

 

·boven € 100.000,--

200,00

5.4

Reguliere bouwvergunning

 

5.4.1

Minimumtarief

Het minimumtarief voor de behandeling van een reguliere bouwvergunning in één keer bedraagt bij bouwkosten tot € 15.000,00-

350,00

5.4.2

Standaardtarief

Het standaard tarief voor de behandeling van een reguliere bouwvergunning in één keer bedraagt bij bouwkosten:

 

 

·van € 15.000,00 tot € 50.000,00

€ 350,00 vermeerderd met 0,65% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 15.000,00 te boven gaan.

 

 

·van € 50.000 tot € 150.000:

€ 570,00 vermeerderd met 1,10% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 50.000,00 te boven gaan.

 

 

·van € 150.000,00 tot € 500.000,00

€ 1.670,00 vermeerderd met 0,95% van het bedrag waarmee die bouwkosten hoger zijn dan € 150.000,00

 

 

·van € 500.000,00 tot € 2.250.000,00

€ 4.995,00 vermeerderd met 0,85% van het bedrag waarmee die bouwkosten hoger zijn dan € 500.000,00

 

 

·van € 2.250.000,00 en hoger

€ 19.870,00 vermeerderd met 0,75% van het bedrag waarmee de bouwkosten hoger zijn dan € 2.250.000,00

 

5.4.3

Behandeling in twee fasen

Wanneer de aanvrager kiest voor een gefaseerde behandeling van de aanvraag voor reguliere bouwvergunning, bedragen de kosten per fase 60% van het bij 5.4.1 of 5.4.2 berekende bedrag.

 

5.4.4

Legalisering

Indien de aanvraag inhoudt een verzoek om een door of vanwege de gemeente geconstateerde overtreding te legaliseren, wordt het onder de punten 5.4.1 of 5.4.2 bepaalde legesbedrag met 100% verhoogd.

 

5.4.5

Restitutie: intrekken

Indien een aanvraag om een reguliere bouwvergunning binnen één maand na indiening van de aanvraag doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op de onder punt 5.4.1, 5.4.2 of 5.4.3 bepaalde legeskosten boven het minimumtarief een restitutie van 75% verleend, met dien verstande dat legeskosten voor additionele legesproducten, als bepaald in het zevende en negende punt en de kosten die reeds in rekening zijn gebracht onder punt 5.2.1, niet voor restitutie in aanmerking komen.

 

5.4.6

Restitutie: niet in behandeling nemen

Indien een aanvraag om een reguliere bouwvergunning gedurende de procedure blijkt niet te voldoen aan de criteria die gelden voor het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt in plaats van het tarief zoals genoemd in 5.4.1, 5.4.2 of 5.4.3, een tarief gehanteerd van

150,00

5.4.6.1

Legeskosten voor additionele legesproducten als bedoeld in artikel 5.5, 5.6 en 5.7 en de kosten die reeds in rekening zijn gebracht onder punt 5.2.1, komen niet voor restitutie in aanmerking..

 

5.4.7

Restitutie: weigering

Indien een aanvraag om een reguliere bouwvergunning wordt

geweigerd, komen de legeskosten niet in aanmerking voor restitutie.

 

5.5

 

Welstandsadvies (additionele kosten)

 

5.5.1

 

Indien ten behoeve van de beoordeling van een andere aanvraag een advies van de Welstandsadviescommissie benodigd is, worden de reguliere leges per behandeling verhoogd met

55,00

5.5.2

 

Indien een schetsplan méér dan drie maal door de welstandscommissie moet worden beoordeeld bedraagt het tarief, voor het meerdere, per behandeling

55,00

5.6

 

Bijzondere procedures (additionele kosten)

 

5.6.1

 

Lichte vrijstellingen

Indien de aanvraag inhoudt een verzoek om toepassing van artikel 15. 17 of 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of een aanvraag als zodanig wordt aangemerkt, wordt een standaardtarief in rekening gebracht van:

260,00

5.6.2

 

Andere vrijstellingen

Indien de aanvraag inhoudt een verzoek om toepassing van Wet op de Ruimtelijke Ordening: artikel 10, 11, 19 lid 1 of 19 lid 2 of een aanvraag als zodanig wordt aangemerkt worden de volgende standaardtarieven in rekening gebracht

 

 

 

-bestemmingsplanherziening ex artikel 10 WRO

2.300,00

 

 

-wijzigingsprocedure ex artikel 11 WRO

900,00

 

 

-vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO

1.000,00

 

 

-vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO zonder verklaring van géén bezwaar

550,00

 

 

-vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO met verklaring van géén bezwaar

775,00

5.6.3

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning zal moeten worden verleend, nadat hiervoor speciaal een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is opgenomen dan wel een bestemmingsplan gewijzigd is, wordt een bedrag in rekening gebracht van

290,00

 

 

eventueel te verhogen met de kosten van externe adviseurs, welke door de gemeente zijn geraadpleegd, op basis van een begroting, welke vooraf aan de belastingplichtige wordt medegedeeld, echter met een minimum van

250,00

5.6.4

 

Ruimtelijke onderbouwing

Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing (planologisch kader) dient te worden vervaardigden aanvrager hier niet zelf in voorziet, wordt het onder lid 5.6.1 of 5.6.2 van dit punt verschuldigde bedrag, verhoogd met de kosten van deze activiteit, zoals deze voorafgaand aan het opstarten van de benodigde vrijstellingsprocedure en/of procedure op grond van artikel 50 van de Woningwet aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting c.q. offerte die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

De aanvrager krijgt de gelegenheid om binnen 14 werkdagen na de verzenddatum schriftelijk aan te geven of hij met het begrote bedrag akkoord gaat dan wel dat hij op een andere wijze voorziet in het leveren van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

5.6.5

 

Wijziging bestemmingsplan op aanvraag

Voor een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 WRO wordt het onder 5.6.1 en 5.6.2 van deze tabel verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van het (laten) opstellen van een wijzigingsplan zoals deze voorafgaand aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting c.q. offerte die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

5.6.6

 

Herziening bestemmingsplan op aanvraag

Voor een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan ex artikel 10 WRO wordt het onder 5.6.1 en 5.6.2 van deze tabel verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van het (laten) opstellen van een bestemmingsplan zoals deze voorafgaand aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting c.q. offerte die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

5.6.7

 

Publicatie Staatscourant

Indien een publicatie in de Staatscourant wettelijk vereist is, wordt het onder 5.6.1 en 5.6.2 van deze tabel verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van deze publicatie.

 

5.7

 

Additionele kosten

 

5.7.1

 

Bodemgesteldheidonderzoek (additionele kosten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetgesteldheid van de bodem als bedoeld in bedoeld in paragraaf 1.2.5 beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de

onderdeel e van het besluit indieningvereisten aanvraag

bouwvergunning, juncto artikel 2.1.5 en 2.4.1 van de gemeentelijke

bouwverordening

135,00

5.7.2

 

Akoestisch onderzoek (additionele kosten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een geluidsberekening in het kader van industrie-, weg- en railverkeerlawaai als bedoeld in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit

135,00

5.7.3

 

Stankcirkels (additionele kosten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het berekenen van stankcirkels als bedoeld in "Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden" bedraagt bij:

 

 

 

-de berekening van de stankcirkel van één enkel bedrijf :

55,00

 

 

-een cumulatieve berekening:

135,00

5.7.4

 

Waterhuishouding (watertoets) (additionele kosten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een onderzoek in het kader vande waterhuishouding (watertoets) zoals is vastgelegd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening

135,00

 

 

eventueel te verhogen met de kosten van externe adviseurs, welke door de gemeente zijn geraadpleegd, op basis van de begroting, welke vooraf aan de belastingplichtige wordt medegedeeld, echter met een minimum

250,00

5.7.5

 

Archeologisch bodemonderzoek (additionele kosten)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een onderzoek in het kader van de mogelijk aanwezige cultuurhistorische waarden

135,00

 

 

eventueel te verhogen met de kosten van externe adviseurs, welke door de gemeente zijn geraadpleegd, op basis van de begroting, welke vooraf aan de belastingplichtige wordt medegedeeld, echter met een minimum van

250,00

5.8

 

Sloopvergunningen

 

5.8.1

 

Tarief

Het tarief voor het behandelen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in de bouwverordening bedraagt

110,00

5.8.2

 

Restitutie weigering

Indien de sloopvergunning wordt geweigerd, komen de legeskosten niet voor restitutie in aanmerking.

 

5.8.3

 

Indien de aanvraag inhoudt een verzoek om een door of vanwege de gemeente geconstateerde overtreding te legaliseren, wordt het onder de punten 5.8.1 of 5.9.1 verhoogd met 100% met een minimum van

200,00

5.9

 

Sloopmelding

 

5.9.1

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een sloopmelding bedraagt:

0,00

 

5.10

 

Aanlegvergunning

 

5.10.1

 

Tarief

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanlegvergunning als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt

110,00

5.10.2

 

Restitutie weigering

Indien de aanlegvergunning wordt geweigerd, komen de legeskosten niet voor restitutie in aanmerking.

 

5.11

 

Overschrijven vergunning op naam

 

5.11.1

 

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een lichte bouwvergunning, een reguliere bouwvergunning, een sloopvergunning of een aanlegvergunning bedraagt:

55,00

5.12

 

Wijzigingsaanvraag

 

5.12.1

 

Het in behandeling nemen van een wijzigingsaanvraag op een eerder afgegeven vergunning is alleen mogelijk als de werkzaamheden waarop de primaire vergunning betrekking hebben nog niet gereed zijn. Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijzigingsaanvraag wordt berekend op basis van het verschil in kosten tussen de primaire aanvraag en wijzigingsaanvraag, en bedraagt altijd het minimumbedrag voor het desbetreffende product genoemd in deze verordening. Additionele legeskosten die van toepassing zijn dienen altijd voor 100% opnieuw te worden betaald.

 

5.13

 

Intrekken vergunning

 

5.13.1

 

Wanneer van een vergunning om ongeacht welke reden geen gebruik wordt gemaakt en door de vergunninghouder of gemeente wordt ingetrokken, wordt op verzoek 25% restitutie verleend van de bepaalde legeskosten boven het minimumbedrag.

 

5.14

 

Commerciële dienstverlening

 

5.14.1

 

Voor het beantwoorden van vragen over bestemmingsplannen, bodemgesteld e.d. ten behoeve van commerciële activiteiten wordt een standaard tarief per adres in rekening gebracht van:

55,00

5.16

 

Gebruiksvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk/inrichting als bedoeld in de gemeentelijke bouwverordening/brandveiligheidverordening:

 

5.16.1

 

Gebouwen met een woonfunctie

 

 

 

Woningen niet-zelfstandige en niet-zelfredzame bewoners

375,00

 

 

Tehuizen,klooster/abdijen,woongebouwen met inpandige gangen

792,00

 

 

Gevangenissen, bejaardenoorden

1.280,00

5.16.2

 

Gebouwen met een logiesfunctie

 

 

 

10-50 personen

840,00

 

 

>50 personen

840,00

 

 

Kampeerterrein/jachthaven

 

 

 

50-250 personen

375,00

 

 

>250 personen

840,00

5.16.3

 

Gebouwen met een onderwijsfunctie

 

 

 

50-250 personen

375,00

 

 

250-500 personen

840,00

 

 

>500 personen

1.280,00

 

 

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

375,00

5.16.4

 

Gezondheidszorggebouwen

1.500,00

5.16.5

 

Bedrijfsgebouwen (kantoren, fabrieken)

 

 

 

50-250 personen

375,00

 

 

250-500 personen

900,00

 

 

>500 personen

1.280,00

 

 

Loods, veem, opslagplaats <1000m2

350,00

 

 

Loods, veem, opslagplaats >1000m2

792,00

 

 

Studio’s (opnamen bijv.TV)

900,00

5.16.6

 

Garage-inrichtingen

 

 

 

<1000m2

375,00

 

 

>1000m2

840,00

5.16.7

 

Gebouwen met een publieksfunctie

 

 

 

50-250 personen

600,00

 

 

250-500 personen

900,00

 

 

500-1000 personen

1.280,00

 

 

>1000 personen

1.584,00

 

 

stationsgebouwen<1000m2

528,00

 

 

stationsgebouwen>1000m2

1.056,00

5.16.8

 

Een bouwwerk waarin een seksinrichting zoals omschreven in de APV is gevestigd

900,00

5.17

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning (voor objecten waarvoor al een gebruiksvergunning is afgegeven en die wijziging/verandering behoeven) een percentage van het betreffende legestarief vermeld in onderdeel 5.16 dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale oppervlakte met als minimum

160,00

5.18

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning voor: een tijdelijk bouwsel, een bestaand gebouw ten behoeve van het éénmalig gebruik voor een evenement:

 

 

-bij een oppervlakte van meer dan 500 m2

140,00

 

-bij een oppervlakte van 500 m2 of minder

72,50

5.22

Brandpreventief advies (additionele kosten)

 

 

Indien in verband met de procedure, die moet leiden tot de verlening van een bouwvergunning, een brandpreventief advies moet worden ingewonnen bij de brandweer worden de op grond van deze tabel verschuldigde leges verhoogd met de daaraan verbonden kosten. De verhoging wordt berekend op basis van de door de brandweer opgegeven standaardtarief van € 38,00 vermeerder met 0,25% van de bouwkosten.

variabel

5.23

Overschrijven vergunning op naam

 

 

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk/inrichting bedraagt

55,00

5.24

Overige

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen, bedraagt:

55,00

HOOFDSTUK 6 GEMEENTEARCHIEF

 

 

Euro

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier:

13,00

6.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk

per pagina

1,00

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

5,00

HOOFDSTUK 7 KIEZERSREGISTER

 

 

Euro

7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

5,00

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

 

 

Euro

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:voor:

 

8.1.1

het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

13,00

8.1.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding,

per inlichting

13,00

8.1.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aan belanghebbende verstrekken van afschriften van, of uittreksels uit de vorenbedoelde bescheiden, nevens de onder 8.1.1 genoemde rechten

27,50

8.1.4

vervallen

 

8.1.5

het verstrekken van inlichtingen ten behoeve van makelaars middels het vastgestelde taxatie-infoformulier, per aanvraag

52,50

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

 

8.2.1

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Monumentenwet 1988

7,00

8.2.2

uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

7,00

8.2.3

verstrekken van een afschrift uit de kadastrale, massale output

 

 

-over een object, per object

5,72

 

-over een persoon, per object

5,72

8.2.4.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het Wkpb-beperkingenregister

10,60

8.2.4.2

voor het verstrekken van een uittreksel uit de Wkpb-registratie

10,60

8.2.4.3

voor het verstrekken van een onbelastverklaring uit het Wkpb-beperkingenregister

10,60

8.2.4.4

voor het verstrekken van informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij raadpleging van Kadaster-on-Lne noodzakelijk is worden de kosten van dez raadpleging onverkort doorberekend.

 

HOOFDSTUK 9 REISDOCUMENTEN

 

 

Euro

9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

voor personen vanaf 16 jaar

47,45

9.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)

51,90

9.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

47.45

9.1.4.

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,20

9.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

19,20

9.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 9.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9..1.2 en 9.1.3

n.v.t.

9.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

31,25

9.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in 9.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

40,40

9.2.2

Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

9.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,20

9.3

Indien voor de verstrekking van een reisdocument als genoemd in 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 en 9.1.7 het oorspronkelijke document niet kan worden overgelegd, wordt het tarief verhoogd met

19.50

HOOFDSTUK 10 RIJBEWIJZEN

 

 

Euro

10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

10.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

31,00

10.1.2

Het tarief genoemd in 10.1.1. wordt bij een spoedlevering vermeerder met

40,00

10.2

Indien voor de verstrekking van een rijbewijs het oorspronkelijke document niet kan worden overgelegd, wordt het tarief verhoogd met

13,50

HOOFDSTUK 11 WET OP DE KANSSPELEN

 

 

Euro

11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten,

 

 

voor de eerste speelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

14,00

HOOFDSTUK 12 DRANK- EN HORECAWET

 

 

Euro

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

262,50

12.1.1

Indien voor een vergunning als bedoeld onder 12.1 een zgn. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 12.1 genoemde bedrag verhoogd met

110,00

12.1.2

Indien na de zgn. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, wordt de som van de hiervoor genoemde bedragen onder 12.1 en 12.1.1 verhoogd met

500,00

12.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

105,00

12.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

25,00

HOOFDSTUK 13 WINKELTIJDENWET

 

 

Euro

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb.1996,182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996,183)

32,00

13.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

32,00

13.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

32,00

HOOFDSTUK 15 VERKEER EN VERVOER

 

 

Euro

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag::

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

31,00

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voerrtuigreglement

31,00

15.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

17,50

HOOFDSTUK 16 WET OP DE OPENLUCHTRECREATIE

 

 

Euro

16.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

16.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie

302,80

16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a tot en met c, van de Wet op de openluchtrecreatie

75,00

16.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie

75,00

16.1.4

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de openluchtrecreatie

127,50

HOOFDSTUK 17 DIVERSEN

 

 

Euro

17.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

17.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

6,00

17.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,00

17.1.4

Tot het verstrekken van een medisch paspoort

2,50

17.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.2.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

57,50

17.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

17.3.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

17.3.1.1

ten hoogste 100 pagina’s

4,50

17.3.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

17.3.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

4,50

17.3.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie

22,50

17.3.3

Een bericht als bedoeld in artikel 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties

4,50

17.4

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 17.4.1 en 17.4.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

17.7

gemeente-plattegrond

2,50

17.8.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet

30,00

17.8.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,20

17.8.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken e.d., voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,20

17.8.1.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

30,00

17.8.1.4

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

17.8.2

Indien een begroting als bedoeld in 17.8.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van

 

17.9.1

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening of een andere strafverordening van de gemeente

16,00

17.9.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.4.1 van de A.P.V. (feest, muziek e.d.)

13,00

17.9.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.14.2 van de A.P.V. (dienstverlening op of aan de weg)

 

 

a.voor één dag, of gedeelte ervan

13,00

 

b.voor één maand

25.00

 

c.voor één jaar

70,00

17.9.4

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de A.P.V. (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg)

32,00

17.9.5

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de A.P.V. (evenementen-vergunning)

32,00

17.9.6

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.4.1.6. van de A.P.V. tot het hebben van een alarminstallatie in, op of aan een onroerende zaak, met een geldigheidsduur van 5 jaren

32,00

17.9.7

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf

1250,00

17.9.7.1

Indien voor een vergunning als bedoeld onder 17.9.7 een zgn. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 17.9.7 genoemde bedrag verhoogd met

110,--

17.9.2

Indien na de zgn. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, wordt de som van de hiervoor genoemde bedragen onder 17.9.7 en 17.9.7.1 verhoogd met

500,--

17.9.8

Een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1. van de A.P.V. in verband met gewijzigd beheer

500,00

17.9.9

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.7 van de A.P.V. (geluidhinder in de openlucht) per dag

15,00

17.9.10

Een vergunning als bedoeld in artikel 4.5.2 van de A.P.V. (kapvergunning)

13,00

17.9.11

Een vergunning voor het hebben van een tot reclame dienende lichtbak, lantaarn, uithangteken, van reclame voorziene luifel en ander tot reclamedoeleinden gebezigd voorwerp, voor zover terzake geen precariorechten verschuldigd zijn

50,00

17.9.12

Een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.5 van de A.P.V.

(plaatsing caravans ed)

32,00

17.9.13

Een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2. van de A.P.V. (ventvergunning) met een geldigheidsduur van:

 

 

a.één dag

13,00

 

b.één maand

25,00

 

c.één jaar

70,00

17.9.14

Een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de A.P.V. (standplaats)

 

 

per standplaats

 

 

a.indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een of meer dagen,per dag

32,00

 

b.indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een maand op een dag per week

32,00

 

c.indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een jaar op een dag per week

155,00

17.9.15

Een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV

147,00

17.9.15.1

Indien voor een vergunning als bedoeld onder 17.9.15 een zgn. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 17.9.15 genoemde bedrag verhoogd met

110,00

17.9.15.2

Indien na de zgn. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, wordt de som van de hiervoor genoemde bedragen onder 17.9.15 en 17.9.15.1 verhoogd met

500,00