Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
CiteertitelVerordening marktgeld Stadskanaal 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In deze regeling wordt de Verordening marktgeld Stadskanaal 2011 ingetrokken.

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgeld Stadskanaal 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

12-12-2011

De Kanaalstreek, 21-12-2011

R 6867, nr. 12c

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2011, nr. R 6867;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • markten:

 • de wekelijkse markten, die in deze gemeente worden gehouden;

 • meter:

 • een strekkende meter (markt Musselkanaal) of een vierkante meter (markt Stadskanaal);

 • standwerker:

 • marktkoopman, die op een bijzondere manier de markthandel uitoefent en slechts incidenteel de markt bezoekt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op één van de markten in deze gemeente.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die een in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Stadskanaal de oppervlakte van de standplaats, uitgedrukt in vierkante meters. Een gedeelte van een vierkante meter wordt naar boven afgerond op een hele vierkante meter.

 • 2.

  Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Musselkanaal de frontbreedte van de standplaats, uitgedrukt in meters. Een gedeelte van een meter wordt naar boven afgerond op een hele meter.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het recht bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Stadskanaal € 0,47 per vierkante meter.

 • 2.

  Het recht bedraagt per halve dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Musselkanaal € 1,78 per meter.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak valt samen met een kalenderkwartaal.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak uitbreidt, is het recht respectievelijk het hogere recht door de uitbreiding van de belastingplicht, verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de uitbreiding van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak vermindert, kan aanspraak op ontheffing worden gemaakt over zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, respectievelijk de vermindering van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het recht voor een handelaar, geen standwerker zijnde, moet over een kalenderkwartaal vooruitbetaald worden binnen twee weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht voor een standwerker moet betaald worden op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgeld Stadskanaal 2011" van 13 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld Stadskanaal 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2011.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter