Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening Stadskanaal 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In deze verordening wordt de Legesverordening Stadskanaal 2011 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229 
 2. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

12-12-2011

De Kanaalstreek, 21-12-2011

R 6867, nr. 12e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2011, nr. R 6867;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen ter verkrijging van:

 • a.

  bewijzen van in leven zijn, strekkende tot betaling van lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  toegezonden wordt: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt met uitzondering van de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Stadskanaal 2011", vastgesteld op 13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De genoemde verordening is eveneens van toepassing op de tussen de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing en de datum van inwerkingtreding van deze verordening plaatsvindende belastbare feiten, voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stadskanaal 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2011.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Titel 1 Algemene dienstverlening

Tabel algemeen

 

Tarief in euro

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN

1.1.1

een fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, van elke gekopieerde zijde, ongeacht het aantal op die zijde gekopieerde stukken

0,10

1.1.1.2

een gewaarmerkte fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per gekopieerde zijde

2,50

1.1.1.3

een lichtdruk van een tekening of een kaart

5,00

OVERIGE VERGUNNINGEN ENZ.

1.1.2

elke andere vergunning, ontheffing enz. voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,00

RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.

1.1.3.1

een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit 15 pagina's of minder, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

7,50

1.1.3.2

een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit meer dan 15 pagina's, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

7,50

te vermeerderen met 0,05 voor elke pagina boven het aantal van 15 pagina's

 

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

HUWELIJKSVOLTREKKING

3.1

Het tarief bedraagt:

 

3.1.1

voor het voltrekken van een huwelijk of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het bijzijn van genodigden

 

3.1.1.1

in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand"

209,00

3.1.1.2

in Huize Ter Marse

 

op maandag tot en met donderdag

351,30

op vrijdag

419,50

op zaterdag

542,60

3.1.1.3

op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse

 

op maandag tot en met donderdag

351,30

op vrijdag

419,50

op zaterdag

542,60

3.1.2

voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder de aanwezigheid van genodigden

26,50

3.1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

TROUWBOEKJE

3.1.3.1

een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking

39,00

3.1.3.2

een duplicaat-trouwboekje

52,50

3.1.4.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID

3.1.4.1.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid

21,20

UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN

3.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

3.2.1

een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift uit een register van de burgerlijke stand

11,80

NASPORINGEN

3.4

Het tarief bedraagt:

 

3.4.1

voor het van gemeentewege doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het voormalige bevolkingsregister voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

17,50

3.4.2

voor het maken van een kopie van de op microfiches vastgelegde akten van de burgerlijke stand en van het op microfiches vastgelegde archief van het persoonsregister

0,50

HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

3A.1

Het tarief bedraagt:

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

3A.1.1

voor een partnerschapsregistratie

 

3A.1.1.1

in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand"

209,00

3A.1.1.2

in Huize Ter Marse

 

op maandag tot en met donderdag

351,30

op vrijdag

419,50

op zaterdag

542,60

3A.1.1.3

op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse

 

op maandag tot en met donderdag

351,30

op vrijdag

419,50

op zaterdag

542,60

3A.1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

PARTNERSCHAPSBOEKJE

3A.1.3.1

een partnerschapsboekje bij een geregistreerd partnerschap

39,00

3A.1.3.2

een duplicaat-partnerschapsboekje

52,50

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

4.2.1.1

indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking

9,00

4.2.1.2

indien deze gegevens, ongeacht de wijze waarop, worden toegezonden, per verstrekking

10,00

4.2.1.3

indien de aanvraag en betaling via digitale weg geschiedt, per verstrekking

8,00

4.2.2

tot het maken van een eenmalige selectie van verstrekkingen:

 

voor de eerste 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

118,50

voor elke volgende 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

15,50

4.2.3

tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst:

 

4.2.3.1

indien dit door de aanvrager wordt afgehaald

19,00

4.2.3.2

indien dit wordt toegezonden

20,00

4.2.4

tot het op papier verstrekken van gegevens uit de GBA aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

2,25

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.3.1

tot het verstrekken van een gezinsuittreksel uit de GBA:

 

4.3.1.1

indien dit door de aanvrager wordt afgehaald

9,00

4.3.1.2

indien dit, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden

10,00

4.3.1.3

indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel daarna door de aanvrager wordt afgehaald

8,00

4.3.1.4

indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden

9,00

HOOFDSTUK 5 DIVERSE STUKKEN BURGERZAKEN

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

LEGALISATIE HANDTEKENING

5.1.1

afgeven van een legalisatie van een handtekening

9,00

REISDOCUMENTEN

5.1.4.1

verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,00

5.1.4.2

verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 5.1.4.1 (zakenpaspoort)

48,00

5.1.4.3

verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,00

5.1.4.4

bijschrijven van een kind gelijktijdig bij de afgifte van een paspoort

9,00

5.1.4.5

bijschrijven van een kind in een eerder afgegeven paspoort

20,00

5.1.4.6

verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

40,00

5.1.4.7

verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

30,00

5.1.4.8

verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met

12,50

5.1.4.9

voor het volgen van een spoedprocedure voor het afgeven van een reisdocument, wordt per reisdocument (inclusief bijschrijving kinderen) een toeslag geheven van

45,90

5.1.4.10

voor het volgen van een spoedprocedure voor het bijschrijven van een kind in een eerder afgegeven paspoort, wordt per bijschrijving een toeslag geheven van

21,83

5.1.4.11

aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 5.1.4.1, 5.1.4.2 en 5.1.4.3

10,00

RIJBEWIJZEN

5.1.5.1

afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs

37,00

5.1.5.3

afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist

2,25

5.1.5.4

afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met

12,50

5.1.5.5

het tarief, genoemd in onderdeel 5.1.5.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

HOOFDSTUK 7 INFORMATIEVERSTREKKING BODEM EN MILIEU

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden uit het bodeminformatiesysteem en/of het milieu-informatiesysteem:

 

straat-huisnr-letter-toev-aand-wijk-buurt-postcode-woonplaats

per record

€ 0,31

 

extra veld bij adresrecord

per record

€ 0,10

 

extra tabel bij adresrecord

per record

€ 0,21

 

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

een dump van het bodeminformatiesysteem

per dump

€ 1.053,00

 

een dump van het milieu-informatiesysteem

per dump

€ 1.053,00

 

na afname van een dumpverstrekking updategegevens hiervan

per update

€ 105,50

 

HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE WETGEVING

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

VERKEER EN VERVOER

8.1.1.1

een ontheffing of vergunning krachtens de Wegenverkeerswetgeving

18,00

8.1.1.2

een ontheffing voor voertuigen genoemd in hoofdstuk 5, afdelingen 7, 8 en 14 van de Regeling voertuigen, eventueel in verbinding met een ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

41,00

8.1.1.3

een ontheffing van de parkeerduurbeperking in het centrum van Stadskanaal (blauwe zone)

18,00

WINKELTIJDENWET

8.1.2

een verklaring, een ontheffing of een vrijstelling van voorschriften, gegeven bij of krachtens de Winkeltijdenwet

24,00

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

8.1.6.1

een vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, uitgezonderd de artikelen 5.2.3.2, 4.3.2, 2.1.5.3 en 3.2.1en 2.2.1a juncto 2.2.2

18,00

8.1.6.2

een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

voor een dag

18,00

voor een week

38,00

voor een maand

75,00

voor een jaar

258,00

8.1.6.4

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

537,00

8.1.6.5

een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1a juncto 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

voor een middelgroot evenement

18,00

voor een groot evenement

36,00

DRANK- EN HORECAWET

8.1.8.1

a. een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

382,00

b. in afwijking van het in 8.1.8.1 bepaalde bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 35, lid 2, van de Drank- en Horecawet

33,00

WET OP DE KANSSPELEN

8.1.9.1

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

a. voor een periode tot wederopzegging voor één speelautomaat

227,00

b. voor een periode tot wederopzegging voor twee speelautomaten

364,00

8.1.9.2

een vergunning als bedoeld in enig ander artikel van de Wet op de Kansspelen

18,50

MARKTVERORDENING

8.1.10.1

een standplaatsvergunning als genoemd in artikel 2.5 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal

68,00

8.1.10.2

indien een vergunning niet wordt verleend, kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst. Het tarief voor plaatsing op de wachtlijst bedraagt per jaar

34,00

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

8.1.11.1

een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 1 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

36,00

81.11.2

een beschikking voor kinderopvang middels gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 2 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

18,00

TELECOMMUNICATIEWET

8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet

164,50

8.2.2

Het in 8.2.1 genoemde bedrag wordt:

 

8.2.2.1

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

23,50

8.2.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

8.2.3

Indien een begroting als bedoeld in 8.2.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

8.2.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 8.2.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

HOOFDSTUK 9 GEMEENTEARCHIEF

9.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, per kwartier of gedeelte daarvan

15,00

9.2

Onverminderd het bepaalde in 9.1 blijft het tarief genoemd in 1.1.1 van toepassing.

 

HOOFDSTUK 10 KADASTER

10.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, en/of het daarbij verstrekken van inlichtingen uit die leggers per kwartier of gedeelte daarvan

15,00

10.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

informatie over onroerende zaken en personen:

 

post/fax/balie

internet

hypothecair bericht / uittreksel, per object

€ 14,80

€ 2,95

kadastraal bericht / uittreksel, per object

€ 14,80

€ 2,95

kadastraal bericht / uittreksel, persoon

€ 14,80

€ 2,95

10.3

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, blijft het tarief genoemd in 1.1.1 en 1.1.1.3 van toepassing.

 

10.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van cartografische producten:

 

 

post/fax/balie

internet

uittreksel kadastrale kaart

€ 14,80

€ 2,95

kadastrale kaart in papiervorm, max. AØ

€ 40,00

 

kadastrale kaart in papiervorm, max. A3

€ 14,80

 

10.5

Het tarief bedraagt voor metingen en inlichtingen over de kadastrale grens:

 

voor een grensconstructie, per grens tussen twee percelen, uitvoering uitsluitend door het Kadaster

580,00

plus per knikpunt

250,00

plus per tussenpunt

50,00

voor inlichtingen over de kadastrale grens, aan de balie:

 

per grens tussen twee percelen

36,50

plus voor het geven van toelichtingen, na het eerste kwartier,

 

per kwartier

22,00

voor het splitsen van percelen in het terrein

550,00

voor het samenvoegen van percelen

263,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

 • 1.
  • Aanlegkosten:

  • De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • Bouwkosten:

  • De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • Sloopkosten:

  • De aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • Wabo:

 • 2.

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 • 3.

  In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Tabel fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Tarief in euro

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

53,00

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

109,00,

vermeerderd met:

1,8%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

1.339,00,

vermeerderd met:

1,2%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

2.364,00,

vermeerderd met:

1,0%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

4.619,00,

vermeerderd met:

0,78%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

9.129,00,

vermeerderd met:

0,56%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

20.404,00,

vermeerderd met:

0,34%

van de bouwkosten, met een maximum van:

200.000,00

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.281,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

200%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

1%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 154,00

en een maximum van:

€ 337,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

4,62%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

9,11%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

26,69%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

4,62%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

26,69%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

26,69%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

26,69%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

26,69%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

90,00;

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

346,00;

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.999,00;

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

346,00;

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1.999,00;

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.999,00;

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.999,00;

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

1.999,00.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

105,00.

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1994 van de gemeente Stadskanaal aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 5, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

105,00.

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

5.125,00.

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

230,00.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo:

154,00.

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo,

51,00.

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

77,00.

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

158,00.

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief:

64,00.

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

27,00.

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j van de Wabo:

0,00;

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k van de Wabo:

0,00.

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

123,00.

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitat en soorten in een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998

123,00.

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

123,00.

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, bedraagt het tarief:

179,00;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

105,00;

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

105,00.

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

148,00;

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

148,00.

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij Algemene Maatregel van Bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

179,00;

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

231,00.

HOOFDSTUK 4 VERMINDERING

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

0%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vier weken na het in behandeling nemen ervan

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

0%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges, verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18, wordt geen teruggaaf verleend.

 

HOOFDSTUK 6 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

51,00.

HOOFDSTUK 7 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

94,00.

HOOFDSTUK 8 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

1.999,00.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

1.999,00.

HOOFDSTUK 10 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

105,00