Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maassluis

Drank- en Horecaverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maassluis
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201010-02-2015aard van de wijziging

16-02-2010

De Schakel

kenemerk voorstel

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Drank- en Horecawet;b. horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 eerste lid vande wet;c. slijtersbedrijf: een activiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lidvan de wet;d. inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;f. wijn: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet; g. sterke drank: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet; h. alcholhoudende drank: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet; i. zwak-alcoholhoudende drank: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet.

Artikel 2 Nieuw Artikel

De artikelen 1 tot en met 4 van de Algemene termijnenwet zijn op deze verordening vanovereenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Beperking verstrekking sterke drank

Artikel 3 Nieuw Artikel

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet, sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken ineen inrichting:a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak eetwaren,zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht;b. die geheel of voor een deel in gebruik is voor het geven van onderwijs;c. die geheel of voor een deel in gebruik is bij jeugdorganisaties of -instellingen;d. die geheel of voor een deel in gebruik is bij sportorganisaties of -instellingen;e. die geheel of voor een deel in gebruik is als wachtruimte voor passagiers vaneen openbaar vervoersbedrijf;f. die gelegen is op een kampeer- of caravanterrein of een terrein bestemd voor dagrecreatie;g. die geheel of voor een deel in gebruik is bij sociaal-culturele of kerkelijke instellingenof organisaties;h. die kan worden aangemerkt als wijk- of buurthuis.

Artikel 4 Nieuw Artikel

De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod in artikel 3 voor bijzondere geledenheden van zeer tijdelijke aard. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnenvoorwaarden worden verbonden. Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd

Hoofdstuk 3 Bevoegdheid burgemeester tot beperking verstrekking alcoholhoudende drank

Artikel 5 Nieuw Artikel

 • 1 Het is verboden om in een door de Burgemeester aangewezen tijdsruimte, in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de wet:

  • 1.

   anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet voor gebruik ter plaatse te verstrekken;

  • 2.

   bedrijfsmatig sterkte drank als bedoeld in artikel 1 van de wet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken;

 • 2 het is verboden om in een door de Burgemeester aangewezen tijdsruimte, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet te verstrekken.

Artikel 6 Nieuw Artikel

 • 1 De Burgemeester gaat over tot het aanwijzen van de tijdsruimte bedoeld in artikel 5 als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert, respectievelijk dringend vordert.

 • 2 De Burgemeester hoort voorafgaand aan een aanwijzing de Hoofdofficier van Justitie en de Districtschef van de Politie

Artikel 7 Nieuw Artikel

De Burgemeester kan bepalen dat het in artikel 5 eerste en tweede lid gestelde verbod niet geldt voor bepaalde delen van de gemeente.

Artikel 8 Nieuw Artikel

Overtreding van de artikelen 3 en 5 eerste en tweede lid en de krachtens artikel 4 gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak.  

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 9 Nieuw Artikel

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Drank- en Horecaverordening 2010”

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na haar afkondiging

 • 3 De afkondiging vindt plaats na goedkeuring door de Inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit.

 • 4 Bij de inwerkingtreding van de verordening vervalt de Drank- en Horecaverordeningvoor de gemeente Maassluis vastgesteld bij raadsbesluit van 3 maart 1998 en de Verordening Mededinging verstrekken alcoholhoudende drank Maassluis vastgesteld bij raadsbesluit van 3 maart 1998.

Ondertekening

 

Aldus besloten in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Maassluis,gehouden op 16 februari 2010

De griffier, De voorzitter,

mr. R.. van der Hoek J.A. Karssen