Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leudal

Aanvullend beleid inkopen en aanbesteden onder de € 50.000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leudal
Officiële naam regelingAanvullend beleid inkopen en aanbesteden onder de € 50.000
CiteertitelAanvullend beleid inkopen en aanbesteden onder de € 50.000
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Financiële Verordening
  3. Uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Leudal

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201010-05-2012Wijziging drempelbedragen onderhands

22-12-2009

Streekbode 30 december 2009

Onbekend
22-10-200901-01-2010Nieuwe regeling

15-07-2008

Streekbode 21 oktober 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Inleiding:

Met de vaststelling van een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid en de hierbij behorende algemene inkoopvoorwaarden wordt voorzien in de inkopen en aanbestedingen vanaf € 50.000,--. Afhankelijk van het soort inkoop of aanbesteding kan hierbij al dan niet ondersteuning worden gevraagd van het Regionaal Inkoopbureau (RI).

Hoewel de inkopen en aanbestedingen onder de € 50.000,-- vanwege de gehanteerde drempel in feite geen onderdeel uitmaken van dit uniforme beleid en hiervoor dus afwijkende regels gesteld kunnen worden, ligt het niet voor de hand om dit te doen. Het uniforme beleid is opgesteld om rechtmatig en doelmatig te kunnen inkopen. Dit doel veranderd natuurlijk niet omdat een inkoop niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Met deze aanvulling wordt voor alle inkopen en aanbestedingen dezelfde duidelijkheid, zekerheid en transparantie geboden. Overigens zijn de algemene inkoopvoorwaarden wèl op alle inkopen en aanbestedingen van toepassing.

In Leudal zijn de budgethouders (afdelingshoofden en projectleiders) gemandateerd om inkopen en aanbestedingen te doen uit de door de hoofdbudgethouder(s) (directie) toegekende budgetten. De budgethouders kunnen ondermandateren aan de budgetbeheerders (projectleiders en ambtenaren). Omdat er geen verdere regels zijn vastgesteld is elke budgethouder / -beheerder vrij om hieraan een eigen invulling te geven. Enige beperking is dat inkopen en aanbestedingen volgens het “Besluit algemeen ondermandaat” in overleg met de inkoopcoördinator moeten geschieden.

Nadere afspraken kunnen worden gemaakt om de inkopen en aanbestedingen onder de € 50.000,-- voor Leudal beter te organiseren. Onderstaand wordt dit weergegeven.

Aanbestedingsvormen:

Binnen de gemeente Leudal worden bij inkopen en aanbestedingen onder de € 50.000,-- volgende aanbestedingsvormen gehanteerd:

Enkelvoudig onderhands

Hierbij wordt rechtstreeks een order geplaatst bij een leverancier

Meervoudig onderhands

Een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd

Procedure:

Welke procedure wordt gehanteerd is in eerste instantie afhankelijk van het soort opdracht en de te verwachten waarde van de opdracht. De drempelbedragen (tot € 50.000,--) zijn opgenomen in de volgende tabel, hierbij is tevens aangegeven wie bevoegd is om de opdracht te verstrekken:

 

Drempelbedrag excl. BTW

Type aanbesteding

Leveringen

Diensten

Werken

Bevoegd

(1) Enkelvoudig onderhands

< € 1.000

< € 1.000

< € 1.000

Budgetbeheerder

(2) Meervoudig onderhands

(minimaal 2 offertes)

€ 1.000 –

€ 20.000

€ 1.000 –

€ 20.000

€ 1.000 –

€ 20.000

Budgetbeheerder in overleg met inkoopcoördinator

(3) Meervoudig onderhands

(minimaal 3 offertes)

€ 20.000 –

€ 50.000

€ 20.000 –

€ 50.000

€ 20.000 –

€ 50.000

Budgethouder in overleg met inkoopcoördinator

Procedure (1) enkelvoudig onderhands, bedrag < € 1.000 :

De budgetbeheerder is bevoegd leveringen, diensten en werken tot een bedrag van € 1.000,-- direct bij een leverancier te bestellen.

Procedure (2) meervoudig onderhands, bedrag tussen € 1.000 en € 20.000 :

De budgetbeheerder dient alvorens een bestelling te doen tenminste 2 offertes op te vragen. De offertes worden besproken met het inkoopteam/de inkoopcoördinator, evt. in verder overleg met de aanbieder(s). Nadat budgethouder en inkoopteam de meest gunstige offerte accepteren, kan de bestelling plaatsvinden.

Procedure (3) meervoudig onderhands, bedrag tussen € 20.000 en € 50.000 :

De budgethouder dient alvorens een bestelling te doen tenminste 3 offertes op te vragen. De offertes worden besproken met het inkoopteam/de inkoopcoördinator, evt. in verder overleg met de aanbieder(s). Nadat budgethouder en inkoopteam de meest gunstige offerte accepteren, kan de bestelling plaatsvinden.